Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky

Use of this website and the Metrohm apps: applicability of the following Terms and Conditions

By accessing the website of Metrohm AG (hereinafter «Metrohm») or downloading the Metrohm apps, you declare that you have understood the following Terms and Conditions and that you agree with them. If you do not agree with them, please do not access our website or download the Metrohm apps.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Všechny kupní smlouvy, ve kterých vystupuje společnost Metrohm Česká republika s.r.o. na straně prodávající, se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené se společností Metrohm Česká republika s.r.o. Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. neakceptuje případné obchodní podmínky protistrany. Před těmito obchodními podmínkami mají přednost pouze písemná ujednání smluvních stran.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je libovolné zboží uvedené v katalogu nebo jiném nabídkovém materiálu společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. (dále jen „zboží“).

3. Způsob objednání zboží / uzavření smlouvy

Jakékoliv nabídky společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. nejsou závazné a je možné je měnit. 
Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy zájemce o koupi zboží (dále jen „kupující“) obdrží potvrzení objednávky od společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. Objednávka kupujícího musí být písemná a zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou formou (e-mailem). Mlčení nebo nečinnost společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. nelze považovat za přijetí návrhu na uzavření smlouvy a kupující není oprávněn z toho dovozovat jakákoliv práva a/nebo povinnosti. 

Objednávka musí obsahovat:

  1. přesný název společnosti či instituce kupujícího (objednavatele), adresu sídla či místa podnikání, odpovědnou osobu, telefonické spojení, IČO a DIČ
  2. přesnou identifikaci plátce zboží (pomocí údajů uvedených v bodu výše), pokud je odlišná od osoby kupujícího (pro vyloučení všech pochybností je plátce pouze osoba, od které bude společnost Metrohm Česká republika s.r.o. akceptovat úhradu kupní ceny; v případě, že takto určená osoba kupní cenu v rámci lhůty její splatnosti neuhradí, bude společnost Metrohm Česká republika s.r.o. úhradu kupní ceny požadovat po kupujícím, který je povinen ji bezodkladně uhradit)
  3. přesnou adresu místa dodání zboží
  4. objednací číslo nebo název (typ), případně slovní popis objednávaného zboží a jeho množství (pokud kupující objednací číslo nezná nebo potřebuje-li pomoci při přesném specifikování objednaného zboží, kontaktuje pracovníky společníky Metrohm Česká republika s.r.o.).

4. Cena zboží

Cena zboží je uvedena v platné písemné nabídce společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., kterou společnost Metrohm Česká republika s.r.o. kupujícímu (zájemci o koupi zboží) na požádání zašle. Není-li v nabídce společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. výslovně uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny v českých korunách bez DPH. 
Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na zvýšení kupní ceny za zboží do uzavření kupní smlouvy (oproti ceně uvedené v nabídce) zejména v případě, že dojde ke zvýšení ceny zboží u výrobce nebo v důsledku pohybu kurzu české koruny vůči dané zahraniční měně.

5. Dodací podmínky

Dodávky zboží budou realizovány společností Metrohm Česká republika s.r.o. v co nejkratším termínu v závislosti na dostupnosti objednaného zboží. Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné dodání zboží po částech. Dopravu zboží až na místo určení zajišťuje společnost Metrohm Česká republika s.r.o. na náklady a odpovědnost kupujícího vlastními dopravními prostředky, zásilkovou/přepravní službou nebo poštou. Na základě předchozí dohody smluvních stran si kupující může zboží též převzít na adrese sídla společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. nebo na jiné domluvené adrese. 
Pokud není výslovně ujednáno jinak, zboží je dopravováno na místo určení na nebezpečí kupujícího, který nese riziko ztráty nebo škody na zboží okamžikem předání zboží dopravci, nejpozději však od okamžiku, kdy zboží opustí výrobní nebo prodejní závod společnosti Metrohm Česká republika s.r.o.; to také platí v případě, že společnost Metrohm Česká republika s.r.o. zajišťuje přepravu zboží do místa určení a/nebo následnou instalaci zboží.
Náklady na přepravu jsou hrazeny kupujícím vedle kupní ceny a jsou účtovány společností Metrohm Česká republika s.r.o. individuálně zejména s ohledem na rozsah objednávky a hmotnost objednaného zboží. Nepřevezme-li si kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např.: není v dohodnutý termín přítomen na dohodnutém místě) nese kupující také veškeré náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Kupující je povinen dodané zboží neprodleně zkontrolovat a v případě nesrovnalostí je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. 

6. Instalace zboží

Není-li dohodnuto jinak, je instalace zboží prováděna za úplatu, obvykle v okamžiku dodání zboží na místo určení. Kupující je povinen zajistit přístup pověřených osob do objektu, v němž má být instalace provedena, vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci a poskytnout další pro instalaci zboží potřebnou součinnost. Rozsah podmínek nezbytných pro instalaci se odvíjí zejména od typu dodávaného zboží, místa určení a běžných zvyklostí a bude upřesněn společností Metrohm Česká republika s.r.o. Nevytvoří-li kupující odpovídající podmínky, je společnost Metrohm Česká republika s.r.o. oprávněna vyúčtovat vícenáklady s tím spojené a/nebo odmítnout provedení instalace. Instalace u kupujícího jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu, tj. pondělí – pátek od 7:00 do 16:00 hodin. Instalace je ukončena předvedením, že zařízení pracuje správně dle dokumentace a sepsáním předávacího protokolu. 

7. Stornování objednávek kupujícím

Objednávky kupujícího učiněné písemně, faxem nebo e-mailem jsou jednostranně neodvolatelné a lze je zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Tím není nijak dotčeno právo společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. kupujícím učiněnou nabídku nepřijmout.

8. Platební podmínky

Úhrada kupní ceny (včetně nákladů na přepravu a nákladů na instalaci) se uskutečňuje převodem z bankovního účtu kupujícího na účet společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta předem při uzavření kupní smlouvy. V případě nedodržení splatnosti je společnost Metrohm Česká republika s.r.o. oprávněna požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. je oprávněna požadovat platbu předem formou zálohové faktury nebo v hotovosti při odběru. Dodané zboží se stává majetkem kupujícího až úplným zaplacením celkové kupní ceny včetně nákladů na přepravu. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází (dle toho, co nastane dříve) převzetím zboží kupujícím resp. již jeho předáním dopravci či opuštěním výrobního či prodejního závodu společnosti Metrohm Česká republika s.r.o. v rámci přepravy kupujícímu, jak upravena v článku 5 těchto všeobecných obchodních podmínek. 

9. Servis

Na dodané zboží poskytuje společnost Metrohm Česká republika s.r.o. záruční (poskytuje-li společnost na dodané zboží záruku za jakost) i pozáruční servis, na který je oprávněna využít služeb třetí osoby. Poskytování jakéhokoliv servisu je omezeno na území České republiky. Servisní zásah se provádí na základě písemné objednávky kupujícího, pouze ve výjimečných případech na základě objednávky ústní. Ceny servisních zásahů se řídí platným ceníkem.Případná záruka za jakost dodaného zboží jakož i její rozsah a délka záruční doby je uvedena v kupní smlouvě. Záruka za jakost je však vždy omezena na území České republiky.

10. Závěrečná ustanovení

V případě nesouhlasu s výše uvedenými obchodními a dodacími podmínkami či zvláštních požadavků je nutno tyto uvést v objednávce či návrhu kupní smlouvy. V ostatních případech kupující objednáním zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo písemně, faxem nebo e-mailem, vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Copyright and other intellectual property rights

The whole content of the website of Metrohm and of the Metrohm apps is subject to copyrights. All copyrights on the content of the website of Metrohm and of the Metrohm apps remain the property of Metrohm. Any reproduction, transfer, alteration, or utilization of the website, of the apps, and of the Metrohm logo for any public and/or commercial purpose without prior written consent of Metrohm is prohibited.

The Metrohm word and the Metrohm logo are registered trademarks and/or service marks of Metrohm AG.

No statement is made of rights with respect to other trademarks, service marks, or trade names, whether registered or not, which may attach to certain words or signs used herein. The absence of such statement, however, in no way implies that there is no legal protection of these marks, trade names, words, or signs.

Note that any product, process, or technology described in these documents may be subject to other intellectual property rights reserved by Metrohm or a third party.

No right to use any of the above-mentioned intellectual property rights of Metrohm, whether registered or not, is granted hereunder in any way whatsoever.

Disclaimer

Information on the website and in the apps

Metrohm is as diligent as possible in compiling and updating the information on its website and in the Metrohm apps. However, Metrohm does not guarantee the correctness and completeness of the information provided on its website or apps. Equally, Metrohm does not guarantee that this information is up to date. For questions concerning our products, their specifications, and their utilization please refer to the instruction manual and/or a qualified expert of Metrohm.

By using a link to a third party’s website you leave the website of Metrohm. Metrohm has not verified the websites of third parties linked to the website of Metrohm and does not assume any responsibility for their content, particularly not for any offers, information, and opinions contained therein.

Reservation concerning changes

All information, representations, links, or other messages may be changed by Metrohm at any time without prior notice or explanation to the user. In particular, Metrohm is not obliged to remove any outdated information from its website or the Metrohm apps or to expressly mark it as being outdated.

Exclusion of liability

Metrohm excludes any and all liability for direct or indirect damages of any kind in connection with the access or the utilization of its website or single elements of it and the information provided by its website insofar as and to the extent that such exclusion is not prohibited by law. Metrohm also excludes any and all liability for direct or indirect damages of any kind in connection with the download or the utilization of the Metrohm apps or single elements of it and the information provided by the apps insofar as and to the extent that such exclusion is not prohibited by law. Liability claims regarding damage caused by an interruption of a part of or all functionalities of the website of Metrohm or the Metrohm apps are excluded as well and to the same extent.

Furthermore, Metrohm does not guarantee that the functions on its website and of the Metrohm apps are free of errors, that errors are corrected, or that the site or the respective server and the Metrohm apps are free of viruses or any other harmful components and shall not be held liable in this regard.

The information on this website and in the Metrohm app is provided «as is» without warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property rights.

Specifications concerning products and applications

On its website and in the Metrohm apps, Metrohm provides various technical specifications concerning its products and applications related to these products. These specifications do not form part of an instruction manual for products of Metrohm. They do not constitute recommendations or guidance for decisions concerning the purchase of technical products. The information on the website and in the apps provided by Metrohm only serves general information purposes; it may be subject to change at any time without prior notice to the user. Therefore, technical specifications concerning products of Metrohm and information about applications related to these products offered on the website or in the Metrohm apps may differ from realities. Binding specifications and information are only those in the instruction manual of the product purchased by the client. In these matters, particularly but not exclusively concerning the question whether a product of Metrohm fulfills the needs of the customer, the required technical specifications, and applications, you should seek advice from a qualified expert of Metrohm or one of our official distributors.

No information published on the website of Metrohm or in the Metrohm apps constitutes a solicitation or offer or invitation to conclude any legal act of any kind whatsoever; it solely serves informational and descriptive purposes. The content of any purchase contract (i.e., technical data, price, and applications of the products of Metrohm) concerning the purchase of products of Metrohm is constituted only by the purchase agreement as such and integral parts thereof (specifications on the website never form part of a contract).

Use of this website and the Metrohm apps: applicability of the following Terms and Conditions

By accessing the website of Metrohm AG (hereinafter «Metrohm») or downloading the Metrohm apps, you declare that you have understood the following Terms and Conditions and that you agree with them. If you do not agree with them, please do not access our website or download the Metrohm apps.

Copyright and other intellectual property rights

The whole content of the website of Metrohm and of the Metrohm apps is subject to copyrights. All copyrights on the content of the website of Metrohm and of the Metrohm apps remain the property of Metrohm. Any reproduction, transfer, alteration, or utilization of the website, of the apps, and of the Metrohm logo for any public and/or commercial purpose without prior written consent of Metrohm is prohibited.

The Metrohm word and the Metrohm logo are registered trademarks and/or service marks of Metrohm AG.

No statement is made of rights with respect to other trademarks, service marks, or trade names, whether registered or not, which may attach to certain words or signs used herein. The absence of such statement, however, in no way implies that there is no legal protection of these marks, trade names, words, or signs.

Note that any product, process, or technology described in these documents may be subject to other intellectual property rights reserved by Metrohm or a third party.

No right to use any of the above-mentioned intellectual property rights of Metrohm, whether registered or not, is granted hereunder in any way whatsoever.

Disclaimer

Information on the website and in the apps

Metrohm is as diligent as possible in compiling and updating the information on its website and in the Metrohm apps. However, Metrohm does not guarantee the correctness and completeness of the information provided on its website or apps. Equally, Metrohm does not guarantee that this information is up to date. For questions concerning our products, their specifications, and their utilization please refer to the instruction manual and/or a qualified expert of Metrohm.

By using a link to a third party’s website you leave the website of Metrohm. Metrohm has not verified the websites of third parties linked to the website of Metrohm and does not assume any responsibility for their content, particularly not for any offers, information, and opinions contained therein.

Reservation concerning changes

All information, representations, links, or other messages may be changed by Metrohm at any time without prior notice or explanation to the user. In particular, Metrohm is not obliged to remove any outdated information from its website or the Metrohm apps or to expressly mark it as being outdated.

Exclusion of liability

Metrohm excludes any and all liability for direct or indirect damages of any kind in connection with the access or the utilization of its website or single elements of it and the information provided by its website insofar as and to the extent that such exclusion is not prohibited by law. Metrohm also excludes any and all liability for direct or indirect damages of any kind in connection with the download or the utilization of the Metrohm apps or single elements of it and the information provided by the apps insofar as and to the extent that such exclusion is not prohibited by law. Liability claims regarding damage caused by an interruption of a part of or all functionalities of the website of Metrohm or the Metrohm apps are excluded as well and to the same extent.
Furthermore, Metrohm does not guarantee that the functions on its website and of the Metrohm apps are free of errors, that errors are corrected, or that the site or the respective server and the Metrohm apps are free of viruses or any other harmful components and shall not be held liable in this regard.

The information on this website and in the Metrohm app is provided «as is» without warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property rights.

Specifications concerning products and applications

On its website and in the Metrohm apps, Metrohm provides various technical specifications concerning its products and applications related to these products. These specifications do not form part of an instruction manual for products of Metrohm. They do not constitute recommendations or guidance for decisions concerning the purchase of technical products. The information on the website and in the apps provided by Metrohm only serves general information purposes; it may be subject to change at any time without prior notice to the user. Therefore, technical specifications concerning products of Metrohm and information about applications related to these products offered on the website or in the Metrohm apps may differ from realities. Binding specifications and information are only those in the instruction manual of the product purchased by the client. In these matters, particularly but not exclusively concerning the question whether a product of Metrohm fulfills the needs of the customer, the required technical specifications, and applications, you should seek advice from a qualified expert of Metrohm or one of our official distributors.

No information published on the website of Metrohm or in the Metrohm apps constitutes a solicitation or offer or invitation to conclude any legal act of any kind whatsoever; it solely serves informational and descriptive purposes. The content of any purchase contract (i.e., technical data, price, and applications of the products of Metrohm) concerning the purchase of products of Metrohm is constituted only by the purchase agreement as such and integral parts thereof (specifications on the website never form part of a contract).

Privacy Policy

Click here to read our Privacy Policy

Google Analytics

We may collect information about your computer, including your IP address, operating system, and browser type, for system administration and in order to create reports. This is statistical data about our users’ browsing actions and patterns and does not identify any individual.

We use cookies on our site for Google Analytics. Google Analytics is a web analytics tool that helps website owners understand how visitors engage with their website. Google Analytics customers can view a variety of reports about how visitors interact with their website so that they can improve it.

Like many services, Google Analytics uses first-party cookies to track visitor interactions as in our case, where they are used to collect information about how visitors use our site. We then use the information to compile reports and to help us improve our site.

Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive. These cookies are used to store information, such as the time that the current visit occurred, whether the visitor has been to the site before, and what site referred the visitor to the web page.

Google Analytics collects information anonymously. It reports website trends without identifying individual visitors. You can opt out of Google Analytics without affecting how you visit our site – for more information on opting out of being tracked by Google Analytics across all websites you use, visit this Google page.