İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Su, evsel veya endüstriyel kullanımından sonra gübre, böcek ilacı, ilaç, ağır metal bileşikleri, vücut bakımı ve sentetik ürünlerle kirlenir, bu nedenle deşarj edilmeden önce arıtılması gerekir.

Parametrelerle ilişkili sağlık riskleri nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) suda bulunan yaklaşık 200 madde için kılavuz değerler yayınlamıştır. Yayınlanan bu standartlar gereğince proses analizörlerimiz, çok çeşitli madde ve parametreleri kolay ve güvenilir bir biçimde online izlemek için tasarlanabilmektedir.

Metrohm Process Analytics, maliyetleri düşürmeye yardımcı olan ve atık su analizinin temel gereksinimlerini kapsayan çeşitli parametreler için birden fazla model sunmaktadır.

Atık Su Arıtma Prosesinde Analizör Lokasyonları

Atık su arıtma prosesi tipik olarak 3 ana aşamadan oluşur. Bunlar fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma adımlarıdır. Bu arıtma aşamaları için tesisler birincil arıtma, ikincil arıtma ve ileri seviye atık arıtma yöntemlerini kullanarak, atık suyun bölgesel koşullara deşarjına olanak verecek seviyede temizlenmesini amaçlamaktadır. Hemen hemen tüm atık su artıma tesisleri ikincil seviye atık arıtma yöntemlerini baz alacak seviyede prosesleri kullansa da; bölgedeki ekolojik hayatı korumak ve sudaki oksijen seviyesini düzenlemek amacıyla ileri seviye atık arıtma yöntemlerine de başvurulabilmektedir.

Atık Su Arıtma Prosesinde Analitik Parametreler

Endüstriyel ve kentsel atık su tesislerinde yönetmeliklerle belirlenmiş standartlar doğrultusunda birçok parametrenin sürekli olarak izlenmesi gerekir. Bu çerçevede kritik parametrelerin kesintisiz takibi proses verimliliği ve deşarj edilen su kalitesinin kontrolü açısından hayati önem taşımaktadır. Metrohm Process Analytics’in tek parametreli online analizör sistemleri ile prosesin her bir aşamasını kontrol altında tutmak mümkündür.

Atık su arıtma tesisinde giriş suyunun sertliği, suyun nereden geldiğine büyük ölçüde bağlıdır. pH değerindeki değişimler, aerobik biyolojik arıtma proseslerinde (Bakteri, fosfor ve nitratların giderilmesi) doğru denge kurulması ve sağlıklı bir bakteri ortamının sürdürülmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Suyun yumuşak olduğu bölgelerde, suyun aerobik sindirim sırasında doğal asit üretimini tamponlama kapasitesi cok daha azdır ve bu nedenle pH hızla düşerek tesisin üretkenliğini azaltır.

Bu çerçevede, giriş suyunda ve aerobik proseste alkalinitenin izlenmesi oldukça önemlidir. Sudaki alkalinite, suyun pH'ını yükselten ve dahası suyu pH değişimine karşı tamponlayan karbonatlar, bikarbonatlar ve hidroksitler gibi bileşiklerin varlığından kaynaklanır.

Yalnızca alkalinite analizi, prosesin pH'ını kontrol etmek için kimyasalların doğru şekilde ilavesinde gerekli bilgiyi sağlayacaktır. Metrohm Process Analytics'in 2026 Alkalinite Proses Analizöründe son derece hassas alkalinite analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

2026 Alkalinite Proses Analizörü Flyer’ımıza göz atın

Atık sudan azot giderimi, su kirliliğini en aza indirmek ve su kütlelerinin ötrofikasyonunu önlemek için atık su arıtma tesisinde önemli bir prosestir. Azot, atık suda çoğunlukla organik nitrojen, amonyum/amonyak ve nitrat şeklinde bulunur ve mevzuatın getirdiği katı atık su direktiflerine uygunluğu için arıtılmalıdır.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon, suda bulunan amonyumu nitratlara (NO2) oksitlemek ve daha sonra bunları atmosfere salınan zararsız azot (N2) gazına dönüştürmek için atık su arıtmada kullanılan proseslerdir. Atık sudaki bu azot bileşiklerinin online izlenmesi, yüksek besin arıtma verimliliğini ve düşük işletme ve enerji maliyetlerini (yüksek amonyak veya nitrit seviyeleri, verimsiz havalandırma prosesini işaret eder) garanti eder.

Tam anlamıyla azot gazı dönüşümünü sağlamak için, amonyak ve nitratların/nitritlerin takibi son derece önemlidir. Metrohm Process Analytics, düşük amonyak seviyelerini ölçmek için sağlam 2029 Amonyak Proses Analizörünü ve su akışındaki yüksek seviyeler için ise 2026 Amonyak Proses Analizörünü sunar. Aynı zamanda Nitrat/Nitrit konsantrasyon seviyelerinin sınırları aşmamasını sağlamak için kullanımı en kolay analitik araç olan 2029 Nitrat/Nitrit Proses Analizörünü sunar.

2026 Amonyak Proses Analizörü Flyer’ımıza göz atın

2029 Amonyak Proses Analizörü Flyer’ımıza göz atın

2029 Nitrat/Nitrit Proses Analizörü Flyer’ımıza göz atın

Fosfor oldukça reaktif bir yapıya sahip olduğundan, oksijene kolayca bağlanarak fosfatları (orto-fosfatlar o-PO4, polifosfatlar ve organik fosfatlar) oluşturur. Su şirketleri, sulu ortamlarda neden olduğu ötrofikasyon etkisinden dolayı, deşarj ettikleri atık sudaki fosfor seviyesini kontrol etmekle yasal olarak yükümlüdürler.

Avrupa direktifleri, fosforun giderimi konusunda devamlı sıkılaşan izinlere yol açmıştır. Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği 1991'de, daha büyük akışlar veya hassas sulara dökülen atık sular için 2 mg/L sınırını belirlemiştir. Bununla birlikte, 2000 yılında sürekli iyileştirmeye ve tüm su kanalları için 'iyi' duruma ulaşmaya odaklanan Su Çerçevesi Direktifi (WFD) tipik olarak 0.5-1.0 mg/L sınırlarının uygulanmasına yol açmıştır. Genelde WFD'nin "iyi" statüsüne ulaşmak icin 0.1 mg/L gibi düşük limitlerin gerekli olacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, fosfor giderimi önümüzdeki yıllarda atık su arıtma tesislerinde büyük bir odak noktası olacaktır. Orto-fosfat ve Toplam Fosforun yüksek ve düşük seviyelerdeki konsantrasyonlarının en verimli şekilde izlenmesini sağlamak, 2029 Fosfat Proses Analizörlerinde mümkündür.

2029 Fosfat Proses Analizörü Flyer’ımıza göz atın

Metrohm Process Analytics, kentsel atık su arıtımındaki giriş sularda yer alan birçok parametre için online çözümler sunabilen analizörlere sahiptir. Endüstriyel atık suların yakın mesafeden boşaltılması durumunda, arıtma çalışmalarını korumak için siyanür gibi parametrelerin izlenmesi önemli olabilir. Ayrıca, endüstriyel atıkların izin limitleri dışında deşarj edilip edilmediğini belirlemek için toksik metallerin de izlenmesi gerekebilmektedir.

Atık su arıtma tesisleri, genellikle belirli bir tesisten geçen çeşitli kimyasal parametreler için kendine özgü zorluklara sahiptir. Metrohm Process Analytics analizörleri tarafından izlenebilen diğer parametreler arasında sülfat, sülfür, klor, COD, demir ve alüminyum yer almaktadır. Ek olarak, Metrohm Process Analytics, uygulama ne kadar sıra dışı olursa olsun herhangi bir uygulama ile birleştirilebilen çok sayıda numune hazırlama sistemleri sunar.

Endüstriyel Atık Su Kategorizasyonunda Standartlarla Uyumlu Çok Yönlü Metotlar

Endustriyel_Atiksu_Karakterizasyonu_470_265

Endüstriyel üretim, büyük atık su akışları oluşturur. Atık su işleme ünitelerinin operatörleri, tesis performansını kontrol edebilmek için onu izlemek zorundadır. Bu görevin bir kısmı laboratuvarda ve prosesteki çeşitli parametrelerin düzenli olarak belirlenmesidir. Çok sayıda uluslararası test ve gereksinim özelliklerini açıklayan seçilmiş standartların bir listesini sizin için derledik.

Icme_Suyu_Aritma

İçme Suyu Proseslerinde Online Analizler

İçme suyu arıtma proselerinde yer alan çeşitli parametrelerin online analizi için sunduğumuz çözümlere göz atın.

Daha fazla bilgi alın …

MTR_202X_228_228

202X Process Analyzer

Titrasyon, pH, ISE veya fotometre metotları ile su ve atık su izleme için tekli-metot proses analizörlerimize göz atın.

Daha fazla bilgi alın …

2060_IC_228_228

2060 IC Process Analyzer

2060 IC Process Analyzer, sulu ortamdaki iyonik bileşiklerin ng/L'den % konsantrasyonlarına kadar online izlenebilmesini sağlayan esnek ve eksiksiz bir sistemdir.

Daha fazla bilgi alın …