İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Üstün esneklik: Her türlü algılama tekniğiyle uyumluluk

Metrohm İyon Kromatografi (IC) sistemleri esnek konfigürasyon seçenekleriyle karakterize edilmektedir. Bu durum Metrohm'un IC dedektörleri için de geçerlidir. Metrohm iletkenlik, UV/VIS ve amperometrik algılama için birden fazla detektör sunmaktadır. Ayrıca Metrohm IC cihazları herhangi bir markanın kütle spektrometrelerine de bağlanabilmektedir.

İyon kromatografi dedektörleri

Metrohm IC sistemleri her türlü tespit tekniğiyle kullanılabilmektedir

 1. İletkenlik dedektörleri, UV/VIS dedektörleri veya amperometrik dedektörlerle rutin çalışma mümkündür
 2. Duyarlılığı ve seçiciliği artırmak için Metrohm IC'nin kütle spektrometresi ile hibritlenmesi
 3. Çeşitli dedektörlerin seri olarak veya hibrit teknik olarak esnek kullanımıyla kapsamlı analiz
 4. Kimyasal ve sıralı baskılama için Metrohm baskılama tekniği ile arka plan iletkenliğinin azaltılması

Hangi IC dedektörüne ihtiyacınız var?

Uygulamanıza bağlı olarak her tespit yönteminin seçicilik ve hassasiyet açısından kendine özgü faydaları vardır. Aşağıdaki tablo her dedektör tipinin avantajlarını ve tipik uygulamalarını özetlemektedir.

Metrohm IC cihazlarıyla uyumlu IC dedektörlerine genel bakış
Dedektör seçeneği Faydalar Tipik uygulamalar
İletkenlik dedektörü

Faydalar:

 • Geniş bir uygulama alanı için evrensel dedektör
 • Bakım gerektirmez
 • Tahribatsız algılama
Uygulamalar:
 • Anyonlar
 • Katyonlar
 • Aminler
 • Daha hassas analizler için Metrohm Bastırma Modülü mevcuttur
İletkenlik dedektörü MB

Faydalar:

 • Microbore (2 mm) uygulamalar için optimize edilmiştir
 • MSA eluentleriyle uyumlu/inerttir
 • Mevcut herhangi bir IC sistemi için yükseltilebilir

Uygulamalar:

 • Çeşitli analitler için microbore uygulamaları
 • MSA eluentleri ile uygulamalar

 

UV/VIS dedektör

Faydalar:

 • UV/VIS aralığının tamamında UV ve VIS aktif maddelerin basit ölçümü
 • Esnek ayarlarla maksimum performans (dalga boyu, lambalar, ölçüm kanalları)
 • Kolon öncesi ve sonrası türevlendirme için iReactor ile yükseltilebilir
 • Son derece spesifik ve hassas, düşük seviyeli algılamayı bile mümkün kılmaktadır

Uygulamalar:

 • Doğrudan UV/VIS tespiti: azot ve kükürt bileşikleri, halojenler, organik maddeler
 • Kolon sonrası türevlendirme ile: geçiş metalleri, çok düşük konsantrasyonlarda bromat ve kromat gibi oksianyonlar, amino asitler, amonyum vb.
 • Kolon öncesi türevlendirme ile: EDTA, NTA, PBTC gibi kompleksleştirici maddeler

Amperometrik dedektör

Faydalar:

 • Elektroaktif, yani oksitlenebilir veya indirgenebilir bileşiklerin belirlenmesi
 • ng/L aralığına kadar konsantrasyonların belirlenmesi için yüksek seçicilik ve hassasiyet

Uygulamalar:

 • Karbonhidratlar
 • Şeker alkoller
 • Anyonik (örneğin siyanür, sülfür, iyodür, bromür) ve katyonik (örneğin aminler, aromatik amino asitler) bileşikler
 • Organik maddeler (örneğin fenoller, katekolaminler, vitaminler)
Kütle spektrometreleri (ESI-MS, ESI-MS/MS veya ICP-MS, ICP-MS/MS)

Faydalar:

 • Yüksek hassasiyet ve spesifiklik
 • Eş zamanlı analiz mümkün
 • Pik doğrulama ve tanımlama

Uygulamalar:

 • Arsenik, bromyum, krom, cıva, selenyum gibi (eser) metallerin ve metaloidlerin türlenmesi (IC-ICP/MS)
 • Karbonhidratların miktarının belirlenmesi ve profillenmesi (IC-MS, IC-MS/MS)
 • Organik moleküller, örneğin aminler (IC-MS, IC-MS/MS)
 • Pestisitler, örneğin glifosat, AMPA (IC-MS, IC-MS/MS)
 • Halojenler ve halojenli bileşikler, örneğin perklorat, bromat, haloasetik asitler (IC-MS, IC-MS/MS)

IC'de algılama teknikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Download your free copy here

Ücretsiz monografi "İyon Kromatografide Gelişmiş Tespit Teknikleri", iyon kromatografisinde ileri tespit tekniklerinin teorisini, ilkelerini ve uygulamalarını sunmaktadır. IC-MS, yüksek performanslı CO2 baskılaması, IC-ICP-AES, IC-ICP/MS ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

İyon kromatografi dedektörleri – SSS

İyon Kromatografi'de ne tür dedektörler kullanılır?

İyon Kromatografide (IC) yaygın olarak çeşitli dedektör türleri kullanılmaktadır. Kullanılan dedektör tipi belirlenecek analite ve analiz için gereken hassasiyete bağlıdır.

 • İletkenlik dedektörü iyon kromatografide en yaygın kullanılan dedektördür. Dedektörden geçen iyonlardan kaynaklanan elektriksel iletkenlikteki değişimi ölçer. Hem inorganik hem de organik iyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli iyonların tespiti için uygundur.
 • Baskılamalı iletkenlik dedektörü, ölçülen sinyalin sinyal-gürültü oranını iyileştirmektedir.
 • UV-Visible veya UV/VIS dedektörü, ultraviyole veya görünür ışığı emen iyonların konsantrasyonunu ölçmektedir. Aromatik bileşikler ve bazı inorganik analitler gibi güçlü UV emilimine sahip bileşiklerin analiz edilmesinde faydalıdır.
 • Amperometrik dedektör veya elektrokimyasal dedektör, redoks özelliklerine göre analit iyonlarını tespit etmek için bir elektrokimyasal hücre kullanmaktadır. Genellikle metal iyonları ve bazı organik bileşikler gibi elektroaktif türlerin tespiti için kullanılır.
 • Kütle spektrometrisi, analitlerin kütle-yük oranlarına göre tanımlanmasına ve miktarının belirlenmesine olanak tanımaktadır. İyon kromatografın kütle spektrometreleriyle (örneğin, ESI-MS, IC-MS, IC-MS/MS veya ICP-MS, IC-ICP/MS, IC-ICP/MS/MS) birleştirilmesi, analizin seçiciliği ve hassasiyetini artırılabilmektedir.

Metrohm iletkenlik, UV/VIS ve amperometrik algılama için dedektörlerin yanı sıra baskılamalı iletkenlik tespiti için bir suppressör modülü de sunmaktadır. Ayrıca Metrohm IC enstrümanları herhangi bir markanın kütle spektrometrelerine de bağlanabilmektedir.

İletkenlik dedektörü nasıl çalışır?

İyon kromatografide bir iletkenlik detektörü, iyonları tespit etmek ve ölçmek için elektriksel iletkenlikteki değişiklikleri ölçmekte ve şu şekilde çalışmaktadır:

 1. Numuneyi ve iyonları taşıyan sıvı olan eluent, iyon kromatografi sistemindeki bir ayırma kolonundan akar.
 2. Ayırma kolonunda analitler ayrılır (anyon veya katyon değişimi) ve zamanla ayrılmış olarak iletkenlik hücresine girer. İletkenlik hücresi, elektrotlara küçük bir voltajın uygulandığı iki elektrot içerir.
 3. Elüsyon maddesindeki iyonların varlığı hücrenin iletkenliğini etkiler. İyonlar eluentin elektriksel iletkenliğini arttırır ve hücre içinden akan elektrik akımında değişikliklere neden olur.
 4. Elektriksel iletkenlikteki değişiklikler elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu sinyaller tipik olarak güçlendirilir ve daha ileri işlemler ve analizler için bir veri toplama sistemine gönderilir.
 5. Dedektör tepkisi, üretilen sinyal ile analit iyonlarının konsantrasyonu arasında bir ilişki kurmak için bilinen standartlar kullanılarak kalibre edilir. Bu kalibrasyon numunedeki analit iyonlarının miktarının belirlenmesine olanak sağlar.

UV/VIS dedektörü nasıl çalışır?

İyon kromatografide bir UV/VIS detektörü, ışığın bir numunedeki bileşikler tarafından emilmesini ölçmekte ve bunların numunedeki varlığı ve konsantrasyonu hakkında bilgi sağlamaktadır. Dedektörün çalışma şekli şöyledir:

 1. UV/VIS dedektörü, ultraviyole (UV) ve görünür (VIS) dalga boyları da dahil olmak üzere geniş bir ışık spektrumu yayan bir ışık kaynağından oluşur.
 2. Uygun bir solvent içerisinde çözündürülen numune, sürekli olarak kromatografi sistemine enjekte edilir ve bir akış hücresi boyunca taşınır.
 3. Numune akış hücresinden akarken, ışık kaynağının yaydığı ışık demeti ile etkileşime girer. Işığın dalga boylarından bazıları numunede bulunan bileşikler tarafından emilir.
 4. UV/VIS dedektörü, emilmek yerine numuneden geçen ışık miktarını (geçirgenlik) ölçer. Bunu, ışık ışınının numuneden geçmeden önceki ve sonraki yoğunluğunu karşılaştırarak yapar.
 5. Dedektör, numuneden iletilen ışık miktarıyla orantılı bir elektrik sinyali üretir. Bu sinyal tipik olarak numunenin belirli dalga boylarındaki absorbansını gösteren sayısal bir değere veya bir kromatogram pikine dönüştürülür.
 6. Dedektör tepkisi, bilinen bileşik konsantrasyonları ile bilinen standartlar kullanılarak kalibre edilir. Bu kalibrasyon eğrisi, ilgili analitin absorbansı ve konsantrasyonu arasında bir ilişki kurar. Numunenin absorbansını kalibrasyon eğrisiyle karşılaştırarak numunedeki analitin konsantrasyonu belirlenebilir.

Amperometrik dedektör nasıl çalışır?

Amperometrik dedektör, analit bileşiklerini tespit etmek ve ölçmek için kromatografide yaygın olarak kullanılan bir tür elektrokimyasal dedektörü olup, şu şekilde çalışmaktadır:

 1. Amperometrik dedektör iki elektrot içeren bir elektrokimyasal hücreden oluşur: çalışma elektrotu (WE) ve referans elektrot (RE).
 2. Analit bileşikleri kromatografi kolonundan ayrılırken elektrokimyasal hücreye ulaşırlar. Doğalarına bağlı olarak çalışma elektrotunun yüzeyinde yükseltegenme veya indirgenme reaksiyonlarına girerler.
 3. Yükseltgenme veya indirgeme reaksiyonu sırasında, analit bileşikleri tarafından elektronlar kazanılır veya kaybedilir. Bu elektron transferi, analitin konsantrasyonuyla orantılı bir elektrik akımı üretir.
 4. Yükseltgenme veya indirgeme reaksiyonunun ürettiği elektrik akımı amperometrik detektör tarafından ölçülür. Akım tipik olarak yükseltilir ve tespit edilebilir bir sinyale dönüştürülür.
 5. Analit bileşiklerinin konsantrasyonunu belirlemek için amperometrik dedektör tepkisi, bilinen konsantrasyonlara sahip bilinen standartlar kullanılarak kalibre edilir. Bu kalibrasyon numunedeki analit bileşiklerinin miktarının belirlenmesine olanak sağlar.