Boli ste presmerovaní na lokálnu verziu požadovanej stránky

1. Prehľad ochrany dát

Všeobecné

Táto stránka poskytuje prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi počas návštevy našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, vďaka ktorým by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany súkromia uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromažďované na našich webových stránkach sú spracovávané prevádzkovateľom webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v povinnej sekcii webovej stránky o právnom upozornení. 

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich sami poskytnete. Sem patria napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše informačné systémy automaticky, keď navštívite webovú stránku. Toto sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo čas a trvanie vašej návštevy. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Ďalšie údaje môžu byť využité na analýzu toho, ako návštevníci stránku používajú.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo na bezplatné informácie o pôvode, príjemcoch a účeloch vašich zhromaždených osobných údajov. Taktiež máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnych upozorneniach. Taktiež môžete podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.

Navyše máte za určitých okolností právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania údajov".

Analytics a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránkú, môže prebehnúť štatistická analýza vášho správania pri prehliadaní. Táto analýza prebieha predovšetkým prostredníctvom súborov cookies a analytics. Analýza správania pri prehliadaní je zvyčajne anonymná. To znamená, že z týchto údajov vás nebudeme schopní identifikovať. Túto analýzu môžete odmietnuť alebo jej zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobnosti nájdete v našich pravidlách ochrany súkromia, v odsekoch 4 až 6.

Túto analýzu môžete odmietnuť. Ak ste tieto analýzy neodmietli, nižšie nájdete informácie o vašich možnostiach.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting 

Túto webovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (host). Osobné informácie zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch poskytovateľa. Okrem iného sem patria IP adresy, žiadosti o kontakt, metaúdaje a komunikácie, informácie o zmluvách, kontaktné údaje, mená, prístup na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Exerného poskytovateľa služieb využívame za účelom plnenia zmluvných podmienok s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b, GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našich online služieb (článok 6 ods. 1 písmeno f, GDPR).

Náš prevádzkovateľ spracováva vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie svojich výkonnostných povinností a v súvislosti s týmito údajmi dodržiava naše pokyny.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a spracovávame ich v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a so zásadami ochrany súkromia.

Ak navštívite niektorú z našich webových stránok, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, vďaka ktorým by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany súkromia vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme, na čo ich používame a ako ich zhromažďujeme.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Absolútna ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácie o strane zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Metrohm Slovensko, s.r.o.
Galvaniho 12/B
821 04 Bratislava, Slovenská republika

Telephone: +43 1 405 62 35 0
E-mail: office@metrohm.at
V zastúpení: Bernhard Moser

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Množstvo úkonov ohľadne spracovania údajov je možné vykonať iba na základe vášho výslovného súhlasu. Súhlas, ktorý ste nám už poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Ak sa tak rozhodnete, postačuje nám neformálne oznámenie emailom. Tento úkon nevylučuje zákonnosť zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vašim odvolaním.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v určitých prípadoch a právo namietať proti priamej reklame emailom (článok 21 GDPR)

V PRÍPADE, ŽE SÚ ÚDAJE SPRACOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 1. ČASTI 6. SEKCIE 1 PÍSMENA E/F GDPR, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. TOTO SA TIEŽ TÝKA PROFILOVANIA NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV NÁJDETE PRÁVNY ZÁKLAD, V KTOROM JE USTANOVENÝ PROCES SPRACOVANIA ÚDAJOV. AK VYSLOVÍTE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACOVÁVAŤ VAMI ZADANÉ OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ SA NEDOSTANEME DO POZÍCIE KRYTIA ZÁVAŽNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÁ PREVYŠUJE VAŠE OSOBNÉ ZÁUJMY, PRÁVA A SLOBODY, ALEBO AK JE ZÁMEROM SPRACOVANIA SPOMENUTÝCH ÚDAJOV V NÁROKOVANIE, VÝKON ALEBO OBHAJOBU PRÁVNYCH PREDPISOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODSEK 1 GDPR).

AK SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ ZA ÚČELOM PRIAMEJ REKLAMNEJ KOMUNIKÁCIE, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK ODMIETNUŤ SPRACOVANIE VAMI ZVOLENÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SPOMÍNANEJ REKLAMY. TOTO SA TIEŽ VZŤAHUJE NA PROFILOVANIE, AK JE POUŽITÉ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMNEJ KOMUNIKÁCIE. POKIAĽ VYSLOVÍTE NESÚHLAS, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDÚ ĎALEJ POUŽÍVANÉ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMNEJ KOMUNIKÁCIE (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODSEK 2 GDPR).

Právo nahlásiť sťažnosť príslušnému dozornému orgánu V prípade porušenia GDPR sú dotknuté osoby oprávnené nahlásiť sťažnosť na dozornej agentúru, predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesto výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Právo nahlásiť sťažnosť je účinné bez ohľadu na akékoľvek iné správne alebo súdne konania slúžiace ako opravné prostriedky. Právo na prenosnosť údajov Máte právo od nás vyžiadať všetky údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pre splnenie zmluvy, a tie budú odovzdanévám alebo tretej strane v bežne používanom strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to vykonané iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu. SSL alebo TLS šifrovanie Naše webové stránky používajú buď SSL alebo TLS šifrovací program, a to z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako je zadanie objednávky, alebo vaše dotazy zaslané nám, ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované pripojenie rozoznáte tak, že sa vo vašom prehliadači, v paneli s webovou adresou, zmení "http://" na "https://" a zobrazí sa ikona zámku. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, nie je možné aby údaje, ktoré sa k nám prenesú boli prečítané tretími stranami. Informácie o oprave a odstránení údajov V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o vašich archivovaných osobných údajoch, o ich zdroji a príjemcoch, ako aj o účely spracovania vašich údajov. Taktiež máte právo na opravu alebo odstránenie vašich údajov. V prípade ďalších otázok na túto tému alebo ohľadne osobných údajov, nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti „Informácie požadované zákonom“. Právo na obmedzenie spracovania Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. V takomto prípade nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti „Informácie vyžadované zákonom“. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov sa uplatňuje v týchto prípadoch:

  1. Ak namietate voči správnosti nami archivovaných údajov, overenie takéhoto tvrdenia zvyčajne určitú dobu trvá. Počas tohto vyšetrovania máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  2. Ak bolo/je spracovanie vašich osobných údajov vykonané nezákonným spôsobom, môžete namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov.
  3. Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme a vy ich potrebujete na nárokovanie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požadovať obmedzenie ich spracovania namiesto ich vymazania.
  4. Ak ste vzniesli námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budú musieť byť navzájom porovnané. Pokiaľ nie je jasne stanovené, koho záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  5. Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje môžu byť- s výnimkou ich archivácie - spracované iba na základe vášho súhlasu, alebo v rámci nárokovania, uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov, alebo v rámci ochrany práv iných fyzických alebo právnických osôb. alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu EÚ.

Odmietnutie nevyžiadaných e-mailov

Týmto vyhlásením odmietame použitie našich kontaktných údajov uverejnených v rámci povinného zverejnenia údajov, v časti „Informácie vyžadované zákonom“, na zasielanie propagačných a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nezažiadali. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej podstránok si vyhradzujú výslovné právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania propagačných informácií, ako sú napríklad SPAM správy.

4. Úradník pre ochranu údajov

Oficiálny úradník pre ochranu údajov

Naša spoločnosť vymenovala predstaviteľa ochrany údajov.

Poštová adresa

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer

Ionenstrasse9100 Herisau, Švajčiarsko

Telefón: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

5. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré naše webové stránky používajú súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Vďaka súborom cookies sú naše webové stránky efektívnejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie ovládateľné. Súbory cookies sú malé textové súbory ukladané vašim prehliadačom do vášho počítača.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve stránky.

Váš prehliadač si môžete nakonfigurovať, tak aby vás informoval o používaní súborov cookies, a vy sa môžete individuálne rozhodnúť, či súbor cookies bude prijatý alebo odmietnutý. Váš prehliadač sa dá taktiež nakonfigurovať na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietne, alebo ich bude automaticky odstráňovať po zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo využívanie určitých funkcií, (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pre prevádzkovateľa webových stránok je ukladanie súborov cookies dôležité, aby zaistil optimalizovanú funkčnosť stránky bez technických chýb. Ak sú ukladané aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho prehliadania), sú opísané v separátnej časti tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.

Kontaktný formulár

Keď nám píšete prostredníctvom kontaktného formulára, údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov zhromaždíme. Váš dotaz a kontaktné údaje môžu byť posunuté našim pobočkám alebo výhradným distribútorom, aby bol váš dotaz zodpovedaný emailom, telefonicky alebo poštou.

My, naše pobočky alebo výhradní distribútori, preto akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracujeme len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje zaslať neformálny e-mail s takouto žiadosťou. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

My, naše pobočky alebo výhradní distribútori, údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, uchovávame, pokým nepožiadate o ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas s ich uložením alebo pokým sa zmení účel ich uloženia (napríklad po zodpovedaní vášho dotazu). Akékoľvek povinné právne predpisy, najmä tie, ktoré sa týkajú povinnej doby uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

6. Sociálne siete

Facebook pluginy (tlačidlá Páči sa mi to a Zdieľať)

Naše webové stránky obsahujú pluginy sociálnej siete Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebook pluginy možno identifikovať logom Facebook alebo tlačidlom Páči sa mi to (Like) na našich stránkach. Ak chcete získať prehľad o doplnkoch Facebook, kliknite prosím nižšie:

Prejsť na prehľad Facebook pluginov

Počas návštevy niektorej z našich webových stránok, sa prostredníctvom pluginu vytvára priame spojenie vášho prehliadača so serverom Facebook. Takto Facebook prijíma informáciu o návšteve našej stránky z vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi to" na Facebooku, a ste prihlásený do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. Toto umožňuje Facebooku priradiť návštevy našich stránok s váším používateľským účtom. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ tejto stránky, nepoznáme obsah údajov prenášaných na Facebook, ani to, ako Facebook využíva tieto údaje. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany súkromia stránky Facebook: 

Prejsť na ochranu súkromia stránky Facebook

Ak nechcete, aby Facebook spojil vašu návštevu s našimi stránkami prostredníctvom vášho Facebook účtu, prosím odhláste sa z vášho Facebook účtu.

Twitter plugin

Funkcie služby Twitter boli integrované do našich webových stránok a aplikácií. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate službu Twitter a funkciu "Retweet", webové stránky, ktoré navštívite, sú prepojené s vašim Twitter účtom a viditeľné ostatnými užívateľmi. Zároveň sa dáta prenášajú aj na stránku Twitter. Chceli by sme poukázať na to, že ako poskytovateľ týchto stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov, ani to, ako ich Twitter využíva. Pre viac informácií si prečítajte zásady ochrany súkromia Twitter:

Prejsť na ochranu súkromia stránky Twitter

Vaše predvolené nstavenia ochrany súkromia na Twittri si môžete upraviť v nastaveniach účtu:

Prejsť do Twitter nastavení

LinkedIn plugin

Naša stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Službu poskytuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri každom vstupe na jednu z našich stránok obsahujúcich funkcie LinkedIn, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn je informovaný o navšteve našej webovej stránky z vašej IP adresy. Ak použijete tlačidlo LinkedIn "Odporučiť" a ste prihlásení do svojho LinkedIn účtu, je možné, že spoločnosť LinkedIn priradí vašu návštevu našej webovej stránky do vášho používateľského konta. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ týchto stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov, ani to, ako ich LinkedIn využíva.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn:

Prejsť na ochranu súkromia stránky LinkedIn

7. Analýzy and reklama

Google Analytics

Naše webové stránky využívajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu. Službu prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics využíva takzvané "cookies". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu toho ako používate webovú stránku. Informácie generované prostredníctvom cookies o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server Google v USA, kde sú aj uložené.

Súbory cookies služby Google Analytics sú ukladané na základe článku. 6 (1) (f) GDPR. . Pre prevádzkovateľa webových stránok je analýza správania užívateľov dôležitá, pre optimalizáciu stránky a reklamy.

IP anonymizácia

Na našich webových stránkach sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vašu IP adresu Google pred odoslaním do Spojených štátov skráti, v rámci Európskej únie alebo iných strán podľa dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA odoslaná plná IP adresa a skrátená je až tam. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotil ako používate webové stránky, zostavil prehľady o aktivite na webových stránkach a poskytol ďalšie služby súvisiace s aktivitou na webových stránkach a internetovým používaním pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin k prehliadaču

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceli by sme vás však upozorniť, že takto nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Taktiež môžete zabrániť tomu, aby údaje generované prostredníctvom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané a spracované spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača:

Stiahnuť plugin k prehliadaču

Odmietnutie zhromažďovania údajov

Zhromažďovanie údajov službou Google Analytics môžete zamedziť kliknutím na nasledujúci odkaz. Cookies budú prednastavené tak aby sa zabránilo zhromažďovaniu údajov pri budúcich návštevách tejto stránky:

Kliknutím sem deaktivujete Google Analytics

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google:

Prejsť na pravidlá ochrany súkromia Google

Externé spracovanie údajov

So spoločnosťou Google sme uzatvorili dohodu o externom spracovaní údajov. Plne sme implementovali striktné požiadavky orgánov EÚ na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.