Boli ste presmerovaní na lokálnu verziu požadovanej stránky

Používanie tejto webovej stránky a aplikácií Metrohm: platnosť nasledujúcich zmluvných podmienok

Vstupom na webovú stránku Metrohm AG (ďalej len „Metrohm“) alebo stiahnutím aplikácií Metrohm vyhlasujete, že ste porozumeli nasledujúcim zmluvným podmienkam a že s nimi súhlasíte. Ak s nimi nesúhlasíte, nevstupujte na našu webovú stránku ani si nesťahujte aplikácie Metrohm.

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Celý obsah webových stránok Metrohm a Metrohm aplikácií je chránený autorskými právami. Všetky autorské práva na obsah webových stránok Metrohm a Metrohm aplikácií sú majetkom spoločnosti Metrohm. Akákoľvek reprodukcia, prenos, zmena alebo využitie webovej stránky, aplikácií a loga Metrohm na akékoľvek verejné a/alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Metrohm je zakázané.

Názov Metrohm a logo Metrohm sú registrovanými ochrannými známkami a/alebo obchodnými značkami spoločnosti Metrohm AG.

Žiadne ďalšie práva týkajúce sa iných ochranných známok, obchodných značiek alebo obchodných mien, či už registrovaných alebo nie, ktoré môžu byť prepojené s určitými slovami alebo znakmi použitými v tomto dokumente, nie sú špecifikované. Absencia týchto špecifikácií však v žiadnom prípade neznamená, že tieto ochranné známky, značky, obchodné názvy, slová alebo označenia nepodliehajú právnej ochrane.

Upozorňujeme, že všetky produkty, procesy alebo technológie opísané v týchto dokumentoch môžu podliehať iným právam duševného vlastníctva, ktoré sú vyhradené spoločnosťou Metrohm alebo tretími stranami.

V žiadnom prípade nedávame oprávnenie používať ktorékoľvek z vyššie uvedených práv duševného vlastníctva spoločnosti Metrohm, či už registrovaných alebo nie.

Vyhlásenie

Informácie na webovej stránke a v aplikáciách

Metrohm sa snaží neustále vytvárať a aktualizovať informácie na svojich webových stránkach v Metrohm aplikáciách. Metrohm však nezaručuje správnosť a úplnosť informácií poskytovaných na svojich webových stránkach alebo aplikáciách. Rovnako nezaručuje, že tieto informácie sú aktuálne. V prípade otázok ohľadne našich produktov, ich špecifikácií a ich využitia, si môžete pozrieť manuál produktu, alebo sa obrátiť na kvalifikovaného Metrohm špecialistu.

Použitím odkazu na webovú stránku tretej strany opúšťate webovú stránku Metrohm. Spoločnosť Metrohm neoverila webové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s webovou stránkou Metrohm, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah, predovšetkým za ponuky, informácie a názory v nich obsiahnuté.

Právo na zmeny vyhradené 

Metrohm si vyhradzuje právo na zmenu informácií, údajov, odkazov, a pod., a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia používateľovi. Metrohm nie je povinný odstrániť akékoľvek neaktuálne informácie zo svojej webovej stránky alebo z Metrohm aplikácií, alebo informácie výslovne označiť ako neaktuálne.

Vylúčenie zodpovednosti

Metrohm vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu v súvislosti s prístupom alebo využívaním svojej webovej stránky alebo jej jednotlivých častí a s informáciami poskytnutými na webovej stránke, pokiaľ takéto vylúčenie nie je v rozpore so zákonom. Metrohm taktiež vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu v súvislosti so sťahovaním alebo používaním Metrohm aplikácií alebo ich jednotlivých prvkov a informácií poskytnutých aplikáciami, pokiaľ takéto vylúčenie nie je v rozpore so zákonom. Rovnako vylúčené je uplatňovanie si nárokov v rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú prerušením časti alebo všetkých funkcií webových stránok Metrohm alebo Metrohm aplikácií.

Metrohm navyše nezaručuje, že funkcie webových stránok a Metrohm aplikácií sú bezchybné a nezaručuje opravu chýb. Rovnako nezaručuje, že web alebo príslušný server a Metrohm aplikácie sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov, a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Informácie na tejto webovej stránke a v Metrohm aplikáciách sú poskytované "tak ako sú" bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implicitných, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv duševného vlastníctva.

Špecifikácie produktov a aplikácií

Metrohm na svojich webových stránkach a v Metrohm aplikáciách poskytuje rôzne technické špecifikácie ohľadne produktov a aplikácií. Tieto špecifikácie nepredstavujú súčasť návodu na použitie Metrohm produktov. Rovnako nepredstavujú odporúčania či usmernenia pri rozhodovaní ohľadne nákupu technických produktov. Informácie na webových stránkach Metrohm a v Metrohm aplikáciách slúžia iba ako všeobecné informácie; môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Technické špecifikácie Metrohm produktov a informácie o aplikáciách súvisiacich s týmito produktami na webových stránkach alebo v Metrohm aplikáciách, sa preto môžu líšiť od skutočnosti. Záväzné špecifikácie a informácie sú len tie, ktoré sú uvedené v návode na použitie produktu zakúpeného klientom. Či je produkt Metrohm vhodný pre potreby konkrétneho zákazníka, či má požadované technické špecifikácie a aplikácie, by ste mali konzultovať s  kvalifikovaným odborníkom spoločnosti Metrohm alebo jedného z našich oficiálnych distribútorov.

Informácie zverejnené na webových stránkach Metrohm alebo v Metrohm aplikáciách nepredstavujú žiadosť, ponuku ani výzvu na uzavretie akéhokoľvek právneho aktu akéhokoľvek druhu; slúžia výlučne na informačné a opisné účely. Obsah každej kúpnej zmluvy (t.j. technické údaje, cena a použitie Metrohm produktov) týkajúcej sa nákupu Metrohm  produktov je ustanovený výhradne kúpnou zmluvou ako takou a jej neoddeliteľnou súčasťou (špecifikácie na webovej stránke v žiadnom prípade nepredstavujú súčasť zmluvy).