Boli ste presmerovaní na lokálnu verziu požadovanej stránky

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné

Táto stránka poskytuje prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi počas návštevy našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, vďaka ktorým by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany súkromia uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na týchto webových stránkach?

Údaje zhromaždené na našich webových stránkach spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v povinnom právnom oznámení webových stránok.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Patria sem napríklad údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú automaticky naše IT systémy, keď navštívite webovú stránku. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, ako je prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo čas a trvanie vašej návštevy. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku..

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Ďalšie údaje možno použiť na analýzu toho, ako návštevníci používajú stránku

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o pôvode, príjemcoch a účele uloženia vašich osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia a údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou adresy uvedenej v právnom upozornení. Samozrejme, môžete tiež podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.

Okrem toho máte za určitých okolností právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania údajov“.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite naše webové stránky, môžu sa vykonať štatistické analýzy vášho správania pri prehliadaní. Deje sa to predovšetkým prostredníctvom súborov cookie a analýz. Analýza vášho správania pri prehliadaní je zvyčajne anonymná, t. j. z týchto údajov vás nebudeme môcť identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobnosti nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov v častiach 4 až 6.

Proti tejto analýze môžete namietať. Ak máte námietky voči takýmto analýzam, informácie o svojich možnostiach nájdete nižšie.

2. Hosting a Content Delivery Networks (CDN)

Túto webovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Tieto môžu okrem iného zahŕňať IP adresy, kontaktné požiadavky, metaúdaje a komunikácie, zmluvné informácie, kontaktné informácie, mená, prístup na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našich online služieb profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje iba v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie jeho povinností týkajúcich sa plnenia a na dodržiavanie našich pokynov týkajúcich sa takýchto údajov.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tohto webu berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate niektorú z našich webových stránok, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme, na čo ich používame a ako ich zhromažďujeme.

Upozorňujeme, že údaje prenášané cez internet (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Absolútna ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácie o strane zodpovednej za túto webovú stránku

Zodpovednou stranou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Metrohm AG
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telefón: +41 71 353 85 85
E-mail: info@metrohm.com

Zastúpená: Patrick Grüninger

Zodpovednou osobou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Široká škála transakcií spracovania údajov je možná len na základe vášho výslovného súhlasu. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili, môžete tiež kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

V prípade, že sa údaje spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe dôvodov vyplývajúcich z vašej jedinečnej situácie. To platí aj pre akékoľvek profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ak chcete určiť právny základ, na ktorom je založené akékoľvek spracovanie údajov, prečítajte si toto Vyhlásenie o ochrane údajov. Ak podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše dotknuté osobné údaje, pokiaľ nebudeme môcť poskytnúť na spracúvanie vašich údajov závažné dôvody ochrany, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak účelom spracúvania je uplatňovanie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú s cieľom zapojiť sa do priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich dotknutých osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom je spojené s takouto priamou reklamou. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa následne už nebudú používať na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte, v ktorom majú zvyčajne svoje bydlisko, miesto výkonu práce alebo v mieste, kde k údajnému porušeniu došlo. Právo podať sťažnosť je účinné bez ohľadu na akékoľvek iné správne alebo súdne konanie, ktoré je možné využiť ako právne prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme akékoľvek údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste mali požadovať priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to iba vtedy, ak je to technicky možné.

SSL a/alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú nákupné objednávky alebo otázky, ktoré nám zadávate ako prevádzkovateľovi webovej stránky, používa táto webová lokalita buď šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte tak, že skontrolujete, či sa riadok adresy prehliadača prepne z „http://“ na „https://“ a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Informácie o údajoch, ich oprava a vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o vašich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj účele spracovania vašich údajov. Môžete mať tiež právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky k tejto téme alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti „Informácie požadované zákonom“.

Právo žiadať obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti „Informácie požadované zákonom“. Právo požadovať obmedzenie spracovania sa uplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

  1. V prípade, že by ste spochybnili správnosť vašich údajov archivovaných nami, zvyčajne budeme potrebovať nejaký čas na overenie tohto tvrdenia. Počas prebiehajúceho vyšetrovania máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.
  2. Ak spracúvanie Vašich osobných údajov bolo/prebieha nezákonným spôsobom, máte možnosť požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich údajov namiesto vymazania týchto údajov.
  3. Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme a potrebujete ich na uplatnenie, obranu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto ich vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  4. Ak ste vzniesli námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, vaše práva a naše práva bude potrebné navzájom zvážiť. Pokiaľ nebude určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
  5. Ak ste obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto údaje – s výnimkou ich archivácie – môžeme spracúvať len na základe Vášho súhlasu alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu uvedených Európskou úniou alebo členským štátom EÚ.

Odmietnutie nevyžiadaných e-mailov

Týmto namietame proti používaniu kontaktných informácií zverejnených v spojení s povinnými informáciami, ktoré sa majú poskytnúť v časti „Informácie požadované zákonom“, na zasielanie propagačných a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nepožiadali. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok si vyhradzujú výslovné právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania propagačných informácií, napríklad prostredníctvom správ SPAM.

4. Úradník pre ochranu údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali poverenca pre ochranu osobných údajov.

Poštová adresa

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telefón: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

5. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú vytvárať naše webové stránky užívateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ukladá ich váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „session cookies“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné cookies zostávajú v pamäti vášho zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie umožňujú, aby bol váš prehliadač rozpoznaný pri ďalšej návšteve stránky.

Váš prehliadač si môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli od prípadu k prípadu rozhodnúť, či súbor cookie prijmete alebo odmietnete. Alternatívne môže byť váš prehliadač nakonfigurovaný tak, aby automaticky akceptoval súbory cookie za určitých podmienok alebo ich vždy odmietol alebo aby sa súbory cookies automaticky vymazali, keď zatvoríte prehliadač. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies, aby bola zabezpečená optimalizovaná služba bez technických chýb. Ak sa ukladajú aj iné súbory cookie (napríklad súbory používané na analýzu vášho správania pri prehliadaní), v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa s nimi bude zaobchádzať samostatne.

Kontaktný formulár

Keď nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromažďujeme údaje zadané do formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete. Váš dopyt a kontaktné údaje môžeme postúpiť našim dcérskym spoločnostiam alebo výhradným distribútorom, aby spracovali a odpovedali na váš dopyt e-mailom, telefonicky alebo poštou.

My a naše dcérske spoločnosti alebo výhradní distribútori budeme preto spracovávať akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, iba s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí neformálny e-mail s touto žiadosťou. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť stále zákonne spracované.

My a naše dcérske spoločnosti alebo výhradní distribútori budeme uchovávať údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým prestane platiť účel ich uchovávania (napr. po splnení vašej požiadavky). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté..

6. Sociálne média

Facebook plugin (tlačidlá Páči sa mi to & Zdieľať)

Naše webové stránky obsahujú pluginy pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook pluginy spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla Páči sa mi na našej stránke. Pre prehľad pluginov pre Facebook kliknite nižšie:

Prejdite do prehľadu pluginov Facebook

Keď navštívite niektorú z našich stránok, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook prostredníctvom pluginu. To umožňuje Facebooku prijímať informácie o tom, že ste navštívili našu stránku z vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej stránky so svojím profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť návštevy našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ tejto stránky nevieme o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako Facebook tieto údaje používa. Pre viac informácií si prečítajte zásady ochrany osobných údajov Facebooku:

Prejdite na zásady ochrany osobných údajov Facebook

Ak nechcete, aby Facebook priradil vašu návštevu našej stránky k vášmu účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho účtu na Facebooku.

Twitter plugin

Funkcie služby Twitter boli integrované do našich webových stránok a aplikácie. Tieto funkcie ponúka Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate Twitter a funkciu „Retweet“, webové stránky, ktoré navštívite, sú prepojené s vaším účtom Twitter a sú o nich informovaní ostatní používatelia. Údaje sa pri tom prenesú aj na Twitter. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ týchto stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Twitter použije. Pre viac informácií si prečítajte zásady ochrany osobných údajov Twitteru:

Prejdite na zásady ochrany osobných údajov Twitter

Predvoľby ochrany osobných údajov na Twitteri je možné upraviť v nastaveniach účtu:

Prejdite do nastavení Twitteru

LinkedIn plugin

Naša stránka využíva funkcie zo siete LinkedIn. Službu poskytuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Zakaždým, keď sa otvorí niektorá z našich stránok obsahujúcich funkcie LinkedIn, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn je informovaný o tom, že ste navštívili naše webové stránky zo svojej IP adresy. Ak použijete tlačidlo LinkedIn „Odporúčať“ a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, môže LinkedIn priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ týchto stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich LinkedIn použije.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn:

Prejdite na zásady ochrany osobných údajov LinkedIn

7. Poskytovatelia použitých služieb

imc

Ak používate náš Learning Management System (LMS), budete presmerovaní na imc, ktorý prevádzkuje LMS. Údaje, ktoré poskytnete pri registrácii, kurze/tréningu a výsledok testu s dátumom budú zdieľané s Metrohm Group. Metrohm Group nebude zdieľať údaje mimo skupiny.

Údaje uložené v LMS budú vymazané, keď už nebudú relevantné, v každom prípade po 10 rokoch.

Ďalšie infromávvie o imc

Go to imc's privacy policy

7. Analytics a reklama

Google Analytics

Naše webové stránky používajú Google Analytics, službu webovej analýzy. Prevádzkuje ho Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie Google Analytics sú uložené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy.

Anonymizácia IP

Na našich webových stránkach sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo inými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do Spojených štátov amerických. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa odošle na server Google v USA a tam sa skráti. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej stránky a používania internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Browser plugin

Ukladaniu týchto súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Chceli by sme však zdôrazniť, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Odovzdávaniu údajov generovaných súbormi cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete tiež zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača:

Download the browser plugin

Outsourcované spracovanie údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o outsourcingu nášho spracovania údajov a plne implementujeme prísne požiadavky orgánov EÚ na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

9.  Marketingový a analytický softvér ClickDimensions

SNiektoré z našich webových stránok používajú marketingový a analytický softvér ClickDimensions. Prevádzkovateľom ClickDimensions je ClickDimensions LLC., 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. ClickDimensions zhromažďuje a analyzuje údaje týkajúce sa správania používateľov na konkrétnych webových lokalitách a stránkach. Takéto údaje môžu zahŕňať:

  • návštevy webových stránok a podstránok,
  • čas strávený na stránke,
  • webovú stránku, z ktorej používateľ pristupoval na webovú stránku, ktorá používa ClickDimensions
  • ClickDimensions používame na poskytovanie cieleného, relevantného obsahu používateľom na základe ich správania na stránke a jej podstránkach.

ClickDimensions používa cookies (pozri časť 5 „Zber údajov na našej webovej stránke“), ktoré sú uložené v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania našej webovej stránky. Ak si neželáte, aby ClickDimensions analyzovala vaše správanie na stránke a jej podstránkach, môžete upraviť príslušné nastavenia kliknutím na odkaz „Spravovať predvoľby“, ktorý sa nachádza v päte každej webovej stránky..

Odkaz na ClickDimensions privacy policy