Du har omdirigerats till din lokala version av den begärda sidan

1. Översikt över dataskydd

Allmänt

Den här sidan ger en översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker våra webbplatser. Personlig information är data som du personligen kan identifiera. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår sekretesspolicy nedan.

Datainsamling på vår hemsida

Hur samlar vi in ​​dina data? Vem ansvarar för datainsamlingen på dessa webbplatser?

Uppgifterna som samlas på våra webbplatser behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande.Vissa data samlas in när du ger den till oss. Detta inkluderar till exempel data du anger på en kontaktformulär.

Hur samlar vi in din data?

Vissa uppgifter samlas in när du lämnar dem till oss. Detta inkluderar till exempel uppgifter du anger på ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker en webbplats. Dessa data är i första hand tekniska data, såsom webbläsaren och operativsystemet du använder eller tid och varaktighet för ditt besök. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats

Vad använder vi dina data för?

En del av data samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Andra data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära information om ursprung, mottagare och syftet med dina personuppgifter som lagrats utan kostnad. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss genom att använda den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor angående integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Mer information finns i dataskyddsdeklarationen under avsnittet "Rätt till begränsning av databehandling."

Analyser och verktyg från tredje part

När du besöker våra webbplatser kan det göras statistiska analyser av ditt webbläsarbeteende. Detta sker framför allt genom cookies och analys. Analysen av ditt webbläsarbeteende anonymiseras och aggregeras i största möjliga mån. Det innebär att data inte kan identifieras och kopplas till enskilda användare. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den. Om du gör invändningar mot sådana analyser kan du hitta information om dina alternativ nedan. Detaljer finns i vår integritetspolicy i avsnitt 4 till 6.

Du kan invända mot denna analys. Om du motsätter dig sådana analyser hittar du information om dina alternativ nedan.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, avtalsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och annan data som genereras via en webbplats.

Värden används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 paragraf 1 lit. b GDPR) och i syfte att säkerställa säker, snabb och effektiv tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (Art. 6 paragraf 1 lit f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och för att följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna på denna webbplats tar ansvar och följer de lagar och regler som gäller för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

När du använder någon av våra webbplatser, kommer olika uppgifter om personuppgifter att samlas in. Personlig information är data som du kan identifiera personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in, vad vi använder det för och hur vi samlar in det.

Observera att data som skickas via Internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsbrott. Absolut skydd av dina uppgifter från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Information om ansvarig för denna webbplats

Den som är ansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

Metrohm AG
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telefon: +41 71 353 85 85
E-post: info@metrohm.com

Representerad av: Patrick Grüninger

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller gemensamt med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett utbud av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett oss. För att göra det behöver du bara skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten av all datainsamling som skedde före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

I händelse av att uppgifter behandlas på grundval av art. 6 sekt. 1 lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på skäl som härrör från din unika situation. Detta gäller även eventuell profilering utifrån dessa bestämmelser. För att fastställa den rättsliga grund som all behandling av uppgifter baseras på, vänligen konsultera denna dataskyddsdeklaration. Om du loggar en invändning kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte har möjlighet att presentera övertygande skyddsvärdiga skäl för behandlingen av dina uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter (invändning enligt Art. 21 Sect. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att ägna dig åt direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina berörda personuppgifter i syftet med sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Rätt att logga ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att logga ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga ett klagomål gäller oavsett andra administrativa eller domstolsförfaranden som finns tillgängliga som rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar all data som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Våra webbplatser använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressfält när den ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de data som du överför till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag."

Rätt att kräva behandlingsbegränsningar

Du har rätt att kräva att det införs begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag." Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 1. I händelse av att du skulle bestrida riktigheten av dina data som arkiverats av oss, kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 2. Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på ett olagligt sätt, har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter utplånas.
 3. Om vi ​​inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda juridiska rättigheter, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de utplånas.
 4. Om du har gjort en invändning enligt art. 21 sekt. 1 GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att behöva vägas mot varandra. Så länge det inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 5. Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter – med undantag för arkiveringen av dem – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga allmänintresseskäl som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

Avslag på oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som ska tillhandahållas i avsnittet "Information som krävs enligt lag" för att skicka oss reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig den uttryckliga rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

Bug Bounty-program
För att kunna ge ett viktigt bidrag till den övergripande säkerheten och för att bättre skydda våra system och data är vi tacksamma för varje tips. Om du har upptäckt en sårbarhet vänligen rapportera den omedelbart på protect@metrohm.com. Det kommer sedan att kontrolleras med avseende på dess kritikalitet och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att fixa det. Däremot har vi inget officiellt bug-bounty-program och kan därför inte garantera en kontant belöning. Tack för ditt värdefulla stöd!

4. Dataskyddsombud

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett dataskyddsansvarig personal för vårt företag.

Kontaktuppgifter:

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telefon +41 71 353 85 85
E-post: dpo@metrohm.com

5. Datainsamling på vår hemsida

Cookies

Några av våra webbplatser använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra våra webbplatser mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies". De tas automatiskt bort efter ditt besök. Andra cookies aggregeras i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för din webbläsare att bli igenkänd nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användningen av cookies så att du kan avgöra från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras att automatiskt acceptera cookies under vissa förutsättningar eller att alltid avvisa dem eller att radera cookies automatiskt när du stänger webbläsaren. Inaktivera cookies kan begränsa webbplatsens funktionalitet.

Cookies som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (till exempel kundvagnen) lagras enligt Art. 6 stycke 1, led f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som är fri från tekniska fel. Om andra cookies (som de som används för att analysera ditt surfande beteende) också lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Cookie List

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besöks av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel dina språkinställningar eller inloggningsinformation. Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder också tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och annan spårningsteknik för följande ändamål:

Strängt nödvändiga cookies:

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som görs av dig som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av sajten kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

Strictly Necessary Cookies

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används
ic-help.metrohm.com PHPSESSID Första part
activation.metrohm.com check.immediate.status Första part
omnis.metrohm.com metrohm_main#lang Första part
nelconfig.metrohm.com JSESSIONID Första part
metrohm.com sajssdk_2015_cross_new_user__zlcstore Första part
share.metrohm.com oc1gkfagvmce__Host-nc_sameSiteCookielax__Host-nc_sameSiteCookiestrict Första part
.metrohm.com OptanonConsentOptanonAlertBoxClosed Första part
usa-shop.metrohm.com __RequestVerificationToken__usrcookiesession1 Första part
www.metrohm.com ASP.NET_SessionIdcf_chl_2cf_chl_cc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcf_ob_infoGEO_RESOLVING_COOKIEnb-referrer-hostnamecf_chl_progcf_use_ob Första part
guide.metrohm.com ncs-Scb-enabled Första part
sweden-shop.metrohm.com LanguageId.ASPXAUTH_SS_s Första part
adrac.iljmp.com symfony Tredje part
widget-mediator.zopim.com AWSALBCORS Tredje part

Performance Cookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på sajten. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda.

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används
iam.metrohm.com _gid_gat_UA- Första part
www.metrohm.com nb-start-page-url Första part
metrohm.com _ym_mp2_substs_56206300__hssrc_gametrika_enabled_ym_visorc__hstc_gat_UA-nnnnnnn-nn_gclxxxx_ym_isad_ym_mp2_track_56206300_ym_d__hssczte2095 Första part
mc.yandex.ru metrika_enabled Tredje part
metrohm.com _ym_uid Tredje part
Google Inc. , USA Google Tag Manager Tredje part
sgoutong.baidu.com nb-referrer-hostname, nb-start-page-url Tredje part
aifanfan.baidu.com nb-referrer-hostname, nb-start-page-url Tredje part
miao.baidu.com ab_jid Tredje part
nr-data.net JSESSIONID Tredje part
s.yjtag.jp __bterr Tredje part
p.qiao.baidu.com BD_CG_9772515 Tredje part

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan vissa eller alla dessa tjänster inte fungera korrekt.

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används
metrohm.com __zlcmidhubspotutk Första part
www.metrohm.com Hm_ck_xxxxxxxxxxxxxxx Första part
static.zdassets.com __zlcid Tredje part
baidu.com ab_sr Tredje part
miao.baidu.com ab_bid Tredje part

Inriktade cookies

Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, utan är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam.

Cookie-undergrupp Cookies Cookies som används
metrohm.com _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_fbp Första part
www.metrohm.com cf_chl_seq_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHm_lpvt_ Första part
baidu.com BAIDUID Tredje part
ads.linkedin.com lang Tredje party
hubspot.com __cf_bm Tredje party
www.facebook.com   Tredje part
linkedin.com lang, bcookie, UserMatchHistory, li_gc, AnalyticsSyncHistory, lidc Tredje part
www.linkedin.com bscookie Tredje part
hm.baidu.com HMACCOUNT Tredje part

Personliga annonser och innehåll, annons- och innehållsmätning, publikinsikter och produktutveckling

Annonser och innehåll kan anpassas utifrån en profil. Mer data kan läggas till för att bättre anpassa annonser och innehåll. Annons- och innehållsprestanda kan mätas. Insikter om målgrupper som såg annonserna och innehållet kan fås. Data kan användas för att bygga eller förbättra användarupplevelsen, system och mjukvara.

        Välj grundläggande annonser

        Annonser kan visas för dig baserat på innehållet du tittar på, appen du använder, din ungefärliga plats eller din enhetstyp.

        Skapa en personlig annonsprofil

        En profil kan skapas om dig och dina intressen för att visa dig anpassade annonser som är relevanta för dig.

        Välj anpassade annonser

        Personliga annonser kan visas för dig baserat på en profil om dig.

        Skapa en personlig innehållsprofil

        En profil kan byggas om dig och dina intressen för att visa dig personligt innehåll som är relevant för dig.

        Välj personligt innehåll

        Personligt innehåll kan visas för dig baserat på en profil om dig.

        Mät annonsresultat

        Prestandan och effektiviteten för annonser som du ser eller interagerar med kan mätas.

        Mät innehållets prestanda    

        Prestandan och effektiviteten hos innehåll som du ser eller interagerar med kan mätas.    

        Tillämpa marknadsundersökningar för att generera publikinsikter.    

        Marknadsundersökningar kan användas för att lära dig mer om de målgrupper som besöker webbplatser/appar och ser annonser.    

        Utveckla och förbättra produkter.

        Dina data kan användas för att förbättra befintliga system och mjukvara, och för att utveckla nya produkter

 

Använd exakta geolokaliseringsdata

Din exakta geolokaliseringsdata kan användas till stöd för ett eller flera syften. Det betyder att din position kan vara exakt inom flera meter.

Säkerställ säkerhet, förhindra bedrägeri och felsök

Dina data kan användas för att övervaka och förhindra bedräglig aktivitet och säkerställa att system och processer fungerar korrekt och säkert.

Tekniskt leverera annonser eller innehåll

Din enhet kan ta emot och skicka information som gör att du kan se och interagera med annonser och innehåll.

Matcha och kombinera offlinedatakällor

Data från offlinedatakällor kan kombineras med din onlineaktivitet till stöd för ett eller flera syften.

Länka olika enheter

Olika enheter kan fastställas som tillhörande dig eller ditt hushåll till stöd för ett eller flera syften.

Ta emot och använd automatiskt skickade enhetsegenskaper för identifiering

Din enhet kan särskiljas från andra enheter baserat på information som den skickar automatiskt, till exempel IP-adress eller webbläsartyp.

Kontaktformulär

När du skickar förfrågningar till oss via ett kontaktformulär samlar vi in ​​de uppgifter som anges på formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger. Vi kan vidarebefordra din förfrågan och kontaktuppgifter till våra dotterbolag eller exklusiva distributörer för att behandla och svara på din förfrågan via e-post, telefon eller post.

Vi och våra dotterbolag eller exklusiva distributörer kommer därför att behandla all information som du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt Art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

 

Vi och våra dotterbolag eller exklusiva distributörer kommer att behålla de uppgifter du tillhandahåller på kontaktformuläret tills du begär att den raderas, återkallar ditt samtycke till lagringen av den eller att syftet med lagringen inte längre gäller (t.ex. efter att du har fullgjort din begäran). Alla obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska datalagringsperioder, förblir opåverkade av denna bestämmelse.

 

6. Sociala medier

Facebook plugins (Gilla- och delaknappar)

Våra webbplatser innehåller plugins (insticksprogram) för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins kan kännas igen av Facebook-logotypen eller knappen Liknande på vår webbplats. För en översikt över Facebook-plugins, vänligen klicka nedan: 

Till översikten för Facebook plugins

När du besöker en av våra webbplatser etableras en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Detta gör det möjligt för Facebook att få information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebook-knappen "Like" när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Observera att vi som operatör för denna webbplats inte har kännedom om innehållet i data som skickas till Facebook eller hur Facebook använder dessa data. För mer information, läs Facebooks sekretesspolicy:

Till Facebook's  sekretesspolicy

Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på vår webbplats med ditt Facebook-konto, logga ut från ditt Facebook-konto.

Twitter plugin

Funktionerna för Twitter-tjänsten har integrerats i våra webbplatser och vår app. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och funktionen "Retweet", är de webbplatser du besöker kopplade till ditt Twitter-konto och meddelat till andra användare. Därefter överförs data till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur det kommer att användas av Twitter. För mer information, läs Twitters sekretesspolicy:

Till Twitters' sekretesspolicy

Din integritetspreferens på Twitter kan ändras i dina kontoinställningar:

Till Twitters inställningar

LinkedIn plugin

Vår webbplats använder funktioner från LinkedIn-nätverket. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång en av våra sidor innehåller LinkedIn-funktioner öppnar och etablerar din webbläsare en direkt anslutning till LinkedIn-servrarna. LinkedIn informeras om att du har besökt våra webbsidor från din IP-adress. Om du använder LinkedIn "Recommend"-knappen och är inloggad i ditt LinkedIn-konto, är det möjligt för LinkedIn att associera ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har kännedom om innehållet i de överförda data eller hur det kommer att användas av LinkedIn.

Mer information finns i Linkedins integritetspolicy:

Till LinkedIn's sekretesspolicy

7. Använda tjänsteleverantörer

imc

Om du använder vårt Learning Management System (LMS) kommer du att omdirigeras till imc, som driver LMS. Uppgifterna du lämnar under registreringen, kursen/träningen och testresultatet med datum kommer att delas med Metrohm Group. Metrohm Group kommer inte att dela data utanför gruppen.

Data som lagras i LMS kommer att raderas när uppgifterna inte längre är relevanta, i alla fall efter 10 år.

Mer information om imc

Till imc's sekretesspolicy

8. Analyser och annonsering

Google Analytics

Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på våra webbplatser. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före överföringen till USA. Endast i undantagsfall är den fullständiga IP-adressen skickad till en Google-server i USA och förkortad där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster avseende webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som innehas av Google.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att det kan innebära att du inte kommer att kunna dra nytta av hela webbplatsens funktionalitet. Du kan också förhindra att data som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google och bearbetningen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugg:

Ladda ner plugin för webbläsare

Outsourad databehandling

Vi har ingått ett avtal med Google för outsourcing av vår databehandling och implementerar fullt ut de strikta kraven från EU:s dataskyddsmyndigheter när vi använder Google Analytics.

 

 

9.  ClickDimensions marketing and analysis software

Some of our websites use ClickDimensions marketing and analysis software. The operator of ClickDimensions is ClickDimensions LLC., 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE suite B500 Atlanta, GA 30328, USA.

ClickDimensions collects and analyzes data relating to the behavior of users on specific websites and pages. Such data may include:

 • visits to websites and subpages,
 • time spent on the site,
 • the website from which the user accessed the website that uses ClickDimensions

We use ClickDimensions in order to provide targeted, relevant content to users based on their behavior on the site and its subpages.

ClickDimensions uses cookies (see section 5 “Data collection on our website”) that are stored on the user's computer and that enable analysis of the use of our website. If you do not wish ClickDimensions to analyze your behavior on the site and its subpages, you can adjust the appropriate settings by clicking on the "Manage Preferences" link located in the footer section of every webpage.

Go to ClickDimensions privacy policy

 

9. ClickDimensions marketing and analysis software

Some of our websites use ClickDimensions marketing and analysis software. The operator of ClickDimensions is ClickDimensions LLC., 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE suite B500 Atlanta, GA 30328, USA.

ClickDimensions collects and analyzes data relating to the behavior of users on specific websites and pages. Such data may include:

 • visits to websites and subpages,
 • time spent on the site,
 • the website from which the user accessed the website that uses ClickDimensions

We use ClickDimensions in order to provide targeted, relevant content to users based on their behavior on the site and its subpages.

ClickDimensions uses cookies (see section 5 “Data collection on our website”) that are stored on the user's computer and that enable analysis of the use of our website. If you do not wish ClickDimensions to analyze your behavior on the site and its subpages, you can adjust the appropriate settings by clicking on the "Manage Preferences" link located in the footer section of every webpage.

Go to ClickDimensions privacy policy