Överblick av viktiga jordparametrar


Parameter Standard Provpreparering Mätmetod Titrant
pH-värde ISO 10390 Uppslamning Direktmätning -
pH-värde i samband med bestämning av urlakningsbeteendet hos oorganiska ämnen i avloppsvatten DIN CEN/ TS 14997 Kontinuerlig pH-kontroll för att bestämma inflytande av pH-värdet vid urlakningsbeteenden. Direktmätning (med kontinuerlig eluat-analys) -
Konduktivitet ISO 1265 Uppslamning Direktmätning -
Totalt Organiskt Kol (TOC), Walkley-Black-metoden
- K2Cr2O7/H2SO4-upplösning Visuellt med barium-di-fenylamin-sulfonat 1 mol/L FeSO4
(surgjord)
Aluminium - Extraktion Visuellt, fenolftalein 0.02 mol/L NaOH
Karbonatinnehåll, Piper-metoden (också benämnd som snabbtitrering eller syraneutraliseringsmetoden)
- Jordprover omskakas med 0.2 mol/L HCl och tillåts sedimentera; 10 mL av supernatanten backtitreras med NaOH a) Fotometriskt med fenolftalein
b) Fotometriskt med fenolftalein
Titrera till pH 7.8
0.1 mol/L NaOH
Surhet
«Utbytbar surhet» (H + Al)
- Jonbyte med 1 mol/L KCl
a) Fotometriskt med fenolftalein
b) Fotometriskt,
Titrera till pH 7.6
0.025 mol/L NaOH
Total cyanid och lättillgänglig cyanid ISO 1262 Destillation a) Fotometriskt med fenolftalein
b) Fotometriskt med fenolftalein
0.005 mol/L AgNO3
Lösliga anjoner karbonater/bikarbonater (alkalitet)
- Extraktion med CO2-fritt destillerat vatten Titrera till pH 8.4 and 4.4 0.1 mol/L HCl