Produktionsverksamhet i den kemiska processindustrin (CPI)

Storage tanks on a chemical production plant

Find information on this page on the following topics:

 • Analys i Solvay-processen (produktion av sodaaska)
  > Lär mer
 • Svavelsyra-bestämning i kumen-fenolprocessen
  > Lär mer
 • Karakterisering av industriellt avloppsvatten
  > Lär mer

Spårningssystem för ånga och korrosion

Kemiska reaktioner handlar nästan uteslutande om att bryta kemiska bindningar. Med ökad temperatur så går dessa bindande eller bindningsupplösande processer betydligt snabbare. Denna effekt utnyttjas vid kemikalietillverkning, där reaktanter värms upp till driftstemperaturer för bearbetning. Värme krävs också för att sänka viskositeten, hålla tjäror och vaxer flytande genom pipelines och utrustning.

Den värme som krävs för processlinjer, fartyg och tankar kan åstadkommas genom elektrisk, vätske- eller ångspårning. Eftersom ånga ger de högsta temperaturerna av de tre spårmetoderna, har det varit ett ofta använt alternativ för uppvärmning i mer än ett sekel. Tillförsel av ånga in till den mantlade vattenkokaren är ett effektivt sätt att värma reaktorinnehållet.


Rusty pipe valve

Bortsett från att ge den nödvändiga värmen, så tjänar ånga även positiva andra syften. Det kan vara rengöring, återfuktning och strippning. Alla dessa fördelar till trots så bidrar också ånga till korrosion – ofta i icke tillgängliga platser (t ex under isolering, CUI) och som får en enorm inverkan på produktionsanläggningens integritet, säkerhet och driftskostnader.

För att motverka korrosion så är det nödvändigt med ett kemiskt behandlingsprogram som kontrollerar och justerar pH-värdet och övervakar koncentrationerna av korrosiva joner, korrosionsinhibitorer och biprodukter från korrosionsangrepp.

Metrohm erbjuder en rad olika instrument och metoder för att mäta korrosionsparametrar. Läs mer om de parametrar som är relevanta i samband med korrosion här nedan.

Förstå och upptäcka korrosion

För att motverka korrosion på ett effektivt sätt behöver man förstå vilka underliggande processer och typer som ligger bakom. Ta reda på om det är en enhetlig eller gropfrätt korrosion, spalt eller galvanisk korrosion eller om det är en mikrobiologiskt framkallad korrosion som är orsaken.

> Metrohm har en serie Applikationsnoter som handlar om korrosion. Läs mer

Elektrokemiska analyser som exempelvis linjär polarisation (LP) och elektrokemisk impedans spektroskopi (EIS), används ofta för att undersöka korrosionsmekanismer , så att du kan karakterisera processer och effekter snabbt och exakt.

> Lär mer om Elektrokemisk Impedansspektroskopi

> Lär mer om Metrohm Autolab instrument för elektrokemi

Övervakning korrosionsindikatorer och inhibitorer

I kemiska produktionsanläggningar så är det viktigt att korrosion förhindras i största möjliga utsträckning. Korrosionsskador får både kostnader och stilleståndstider att öka. 

Korrosionskontroll bygger på två principer: ta bort frätande föreningar och tillsätta korrosionshämmare. Relevanta parametrar och föreningar som därför kontrolleras är:

Korrosionsindikatorer, t ex ledningsförmåga, pH-värde, eller frätande anjoner och katjoner.

Korrosionsinhibitorer, t ex zinkjoner, fosfat eller fosfonater för stål och dess legeringar och triazoler för koppar och dess legeringar.


Korrosionshämmare

Vi erbjuder instrument och know-how för konduktivitet och pH-värde liksom anjon- och katjonbestämning.
pH and conductivity measurement Anion and cation determination with ion chromatography

Korrosionshämmare

Korrosionshämmare som zinkjoner, fosfater, fosfonater, tolytriazole, bensotriazol och 2-merkaptobensotiazol kan säkert och exakt övervakas med jonkromatografi och spektrofotometrisk detektion.


Go to the application Learn more about Metrohm ion chromatography

Online-bestämning av Fe och Cu

Flödesassisterad korrosion (FAC) kan ge upphov till åldersrelaterade skador på ledningssystem och förhöjda Fe-koncentrationer i kretsen. FAC i värmeväxlare resulterar i förhöjda Cu-koncentrationer. 2045VA Process Analyzer upptäcker dessa metalljoner och kan därmed förhindra deras korrosiva inverkan i dessa miljöer.


Learn more about the ADI 2045 VA Go to the application

Ladda ner

Solvay-processen: Processövervakning av sodaaskaproduktion

Portrait of Ernest Solvay

Sodaaska (natriumkarbonat) är en kemikalie som används, inte bara i produktionen av ett stort antal varor (t.ex. glas, tvål, tvättmedel och papper), utan även i processer (t.ex. i rökgasrening i kraftverk och som en alkali vid kemikalietillverkning och i avloppsvatten).

Med en global årlig produktion på mer än 40 miljoner ton, är sodaaska bland de tio mest producerade kemikalierna. Den största delen av sodaaska produceras via Solvay-processen. I Solvay-processen framställs natriumkarbonat ur saltlake och kalksten med ammoniak som verkande "katalysator" via en serie av kemiska reaktioner.


Bestämning och kontroll av Ammoniak i ammoniakmättad saltlake

Till att börja med så mättas saltlösningen med ammoniak i absorptionstornet så att en karbonatisering sker. Koldioxiden som kommer från uppvärmd kalciumkarbonat (kalcinering), reagerar med den ammoniakmättade saltlaken och bildar ammoniumbikarbonat och slutligen natriumbikarbonat och ammoniumklorid. Natriumbikarbonat värms i roterande torkar för att producera ljus soda, medan ammoniumklorid reagerar med kalciumoxid för att återvinna ammoniak.

För att säkerställa ett tillräckligt produktutbyte av i kolsyra tornet, så behöver ammoniakkoncentrationen i saltlaken övervaks efter det att saltlaken har mättats med ammoniak. Metrohm Process Analytics online-analysatorer erbjuder en lösning för kontinuerlig övervakning, som kan ställas in för att utlösa ett larm om värdena faller ur specifikationerna.

> Lär mer om instrumenten från Metrohm Process Analytics

Ladda ner

Det kommer mera …

Online processanalysatorer från Metrohm Processanalys omfattar såväl lättanvända singelparameteranalysatorer som multifunktionella varianter, helt anpassade efter dina specifika förutsättningar. De kan konfigureras för en mängd olika analyter och parametrar som är av intresse i produktionen av sodaaska, till exempel:

 • Alkalinitet
 • Karbonat
 • Kalciumoxid 
 • Koldioxid
 • Hårdhet
> Lär mer om våra processanalysatorer

Svavelsyra i kumen-fenol-processen

Det mesta av världens fenol och aceton produceras med kumenprocessen, även känd som kumen-fenol- eller Hock-processen. Till en början Friedel-Crafts-alkyleras bensen med propen och bildar det mellanliggande kumen (isopropylbensen), som sedan oxideras till kumenhydroperoxid (CHP). Efter koncentrering av CHP, som görs genom en serie av destillationskolonner till omkring 65 - 90 %, så klyvs CHP för att bilda fenol och aceton. Små mängder av svavelsyra (0,1- 2 %) katalyserar klyvningen vid 60 - 65 °C och förhindrar skenande reaktioner i den varma och koncentrerade CHP:n.

Innan destillationen och reningen av fenol och aceton sätts igång så tvättas produktströmmen så att alla spår av svavelsyra tas bort. Svavelsyran kan framkalla korrosion och producera oönskade biprodukter.

I den farliga miljön där kumenprocessen sker, övervakar robusta online-processanalysatorer som ADI 2026 och ADI 2045TI koncentrationen av svavelsyra – som fungerar som en katalysator vid CHP-klyvningen på ena sidan och blir till en korrosiv förorening i produktströmmen på den andra. Förutom att kontrollera svavelsyra online så kan analysatorerna också titrera CHP-koncentrationer.

Lär mer om singelmetoden som ADI 2026 använder sig av

Lär mer om ADI 2045TI Processanalysator

Ladda ner

Flera applikationer och mer information

Kalcium och magnesium i saltlake

I elektrolysprocesser hos kloralkaliindustrin är renheten hos saltlaken utslagsgivande. Våra processanalysatorer kan användas i flera process-steg, från höga matnings-koncentrationer av kalcium och magnesium till mycket låga koncentrationer i den ultrarena saltlaken.


Download the brochure Read the application More about the chlor-alkali process

Peroxide in the HPPO process

Propylenoxid (PO) är en viktig mellanprodukt i den kemiska industrin. I HPPO-beredningen (väteperoxid till propylenoxid) utvinns PO från propen och väteperoxid. Väteperoxid är den kritiska parametern, eftersom det indikerar omräkningskursen till PO. Med våra processanalysatorer blir det möjligt elektronisk övervakning av H2O-koncentrationen.


Read the application Learn more about Process Analyzers

Karakterisering av industriellt avloppsvatten

Diverse standardkompatibla metoder för analys av avloppsvatten
Industriproduktion genererar stora strömmar av avloppsvatten. Tekniker hos reningsverken är ansvariga för övervakning och kontroller av deras installationer. Det innebär regelbundna bestämningar av olika parametrar, både på labbet och i processen. Vi har sammanställt en lista över utvalda standarder som beskriver ett stort antal internationella test- och kravspecifikationer.


> Ta mig till översikten med standarder