Specifik lösning för övervakning online av ammoniak i avloppsvattenströmmar.
2017-12-18

ICON Analyzer for online analysis of Aluminum, Ammonia, Chlorine, Chromium, Copper, Cyanide, Hydrazine, Iron, Manganese, Nickel, Nitrate, Nitrite and more

Metrohm Process Analytics erbjuder en specifik lösning för problemfri övervakning av ammoniak i avloppsvatten. Denna nyckelfärdiga lösning använder fotometrisk bestämning och utförs på ICON Analyzer, en specifik online-fotometer för vatten- och avloppsvattenanalyser. 

Betydelsen av att kunna avlägsna näringsämnen i form av kväve i industriellt och kommunalt avloppsvatten har ökat avsevärt under det senaste decenniet i syfte att minimera vattenföroreningar och undvika eutrofiering av vattenkroppar. Kväve som är närvarande i avloppsvatten, mestadels som organiskt kväve, ammonium/ammoniak och nitrat, måste behandlas för att uppfylla stränga utsläppskrav enligt lag. Biologiska näringsprocesser (BNR) på plats vid moderna avloppsreningsverk använder nitrifikations- och denitrifikationsprocesser för att omvandla ammonium till ofarlig N2-gas, som sedan släpps ut i atmosfären.

Övervakning av kväveföreningarna i avloppsvatten online, garanterar hög effektivitet i behandlingen av näringsämnen i kombination med låga drift- och energikostnader. En ökning av ammoniak- och nitritnivåer i utflödet kan bero på ett otillräckligt luftningssteg. Det kan också visa på att det är en förändring i toxicitet eller pH som stör nitrifieringsmedlet (bakterier). De kostnader som uppstår vid en avstängning av anläggningen på grund av otillräckligt borttagande av näringsämnen, inklusive ersättning av bakterier kan bli extremt hög. Metrohm Process Analytics erbjuder kraftfulla analysatorer för singelmetoder som är fullt ut konfigurerade för analyser som ammonia and nitrite – bara att plugga in och analysera.

Den helautomatiska fotometriska ammoniakanalysen är baserad på Berthelot-metoden. Efter tillsats av en stabiliserad hypokloritlösning reagerar ammoniak kvantitativt mot monokloramin. Den bildade monokloraminen skapar en kinonmonoimin när nitroprussid tillsätts i kyvetten. Denna kinonmonoimin reagerar slutligen med en tymolmolekyl till respektive indofenolfärg, vilket i ett alkaliskt medium sker i den blå basformen och mäts vid 660 nm i en termostaterad kyvett för ökad stabilitet.

Lär mer om ICON Analyzer

Ladda ner pr på engelska

Ladda ner