Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

Zgodnie z Twoimi wymaganiami – dopasujemy dla Ciebie adekwatny spektrometr NIR

Nasze portfolio spektrometrów bliskiej podczerwieni (NIR) obejmuje laboratoryjne analizatory NIR do zapewnienia i kontroli jakości oraz procesowe analizatory NIR do monitorowania parametrów chemicznych w różnych gałęziach przemysłu. Użyj filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie i znaleźć idealny spektrometr NIR dla siebie. Szukasz spektrometrów Ramana? Sprawdź nasze spektrometry Ramana.

Wyszukiwarka aplikacji do spektroskopii Ramana

Proste i szybkie pomiary analityczne – komponenty do spektrometru NIR

Dlaczego najlepiej zaopatrzyć się w spektrometry NIR firmy Metrohm? – ponieważ to jakość, której możesz zaufać!

Spektrometry NIR firmy Metrohm: sprzęt do spektroskopii w bliskiej podczerwieni od zaufanego dostawcy

Od momentu powstania Metrohm w 1943 roku, firma ta stała się zaufanym dostawcą solidnych i wysokiej jakości przyrządów do niezawodnej i precyzyjnej analizy chemicznej.  

 • Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz do pomiarów spektroskopii NIR od jednego dostawcy, od przyrządu NIR po wstępne kalibracje i oprogramowanie do spektroskopii NIR.
 • Polegaj na eksperckim "know-how" zebranym w ponad 130 notach aplikacyjnych.
 • Skorzystaj z naszej globalnej obecności w ponad 80 krajach, aby uzyskać lokalne wsparcie ze strony naszych specjalistów aplikacyjnych i inżynierów serwisu

Dowiedz się więcej o spektroskopii NIR z not aplikacyjnych i nagranych semianriów internetowych prowadzonych przez naszych ekspertów:

Przejdź do wyszukiwarki aplikacji spektroskopowych NIR

Przejdź do webinarów o spektroskopii NIR

Spektrometry bliskiej podczerwieni – popularne pytania i odpowiedzi

Jakie pomiary wykonuje spektrometr bliskiej podczerwieni?

Spektrometr bliskiej podczerwieni (NIR) mierzy oddziaływanie światła i materii (tj. próbki) w obszarze bliskiej podczerwieni widma elektromagnetycznego, tj. w zakresie długości fal od 780 do 2500 nm.

Cząsteczki w próbce absorbują i odbijają światło w różny sposób, w zależności od ich struktury chemicznej i fizycznej. Mierząc intensywność światła przy różnych długościach fal, urządzenie do spektroskopii NIR może wygenerować profil widmowy lub "odcisk palca" próbki.

Profil ten można następnie porównać z widmami referencyjnymi lub przeanalizować za pomocą technik chemometrycznych w celu identyfikacji i ilościowego określenia składników obecnych w próbce. Na przykład dane spektralne można wykorzystać do ilościowego określenia kluczowych parametrów jakości, takich jak liczba hydroksylowa, wilgotność, wskaźnik szybkości płynięcia, gęstość, TAN, TBN i lepkość. Dane mogą być również wykorzystywane do identyfikacji lub weryfikacji tożsamości próbki.

Blog: Zalety stosowania spektroskopii NIR

Blog: Często zadawane pytania dotyczące analizy spektroskopii w bliskiej podczerwieni

Blog: Spektroskopia NIR a podczerwień

Jak przeprowadzić analizę NIR?

Przebieg pracy analizy bliskiej podczerwieni: Jak działa analizator NIR?
Przebieg pracy analizy bliskiej podczerwieni: Jak działa analizator NIR?

Spektroskopia NIR jest techniką drugorzędową. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek rutynowej analizy spektroskopowej wymagany jest model predykcyjny. Modele prognostyczne są tworzone przy użyciu wartości z pierwszorzędowych technik lub metod referencyjnych, takich jak miareczkowanie.

 1. Użyj podstawowej techniki, aby zebrać informacje o próbce, np. stężenie analitu lub inne parametry fizykochemiczne.
 2. Za pomocą spektrometru NIR zbieraj widma NIR z próbek o znanych stężeniach lub znanych wartościach parametrów. Ten zestaw widm, zwany zestawem kalibracyjnym, jest podstawą do tworzenia modeli predykcyjnych. Część zestawu widm jest używana jako zestaw walidacyjny do walidacji modelu predykcyjnego. Modele predykcyjne można tworzyć i weryfikować za pomocą oprogramowania do spektroskopii, takiego jak Metrohm Vision Air Complete.
 3. Po utworzeniu i zatwierdzeniu modelu predykcyjnego rutynową analizę można rozpocząć za naciśnięciem jednego przycisku!

Metrohm może pomóc w tworzeniu i walidacji modeli predykcyjnych (krok 1 i 2), czyniąc spektroskopię NIR jeszcze prostszą i szybszą. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Ponadto oferujemy również modele wstępnej kalibracji. Kalibracje wstępne to solidne, gotowe do użycia procedury operacyjne dla określonych zastosowań, oparte na widmach rzeczywistych produktów. Umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie analizy NIR bez konieczności czasochłonnego pozyskiwania próbek, przygotowywania próbek lub opracowywania modeli predykcyjnych. Dostępne są kalibracje wstępne do testowania konopi indyjskich, kontroli jakości izocyjanianów, polimerów, polioli, paliw, detergentów, miazgi drzewnej, oleju palmowego i ludzkiego kału.

Dowiedz się więcej o kalibracji wstępnej

Jakie aplikacje można wykonywać za pomocą spektrometrów NIR firmy Metrohm?

Analizatory bliskiej podczerwieni Metrohm mogą być używane w różnych branżach w laboratorium, jak iw fabryce.
Analizatory bliskiej podczerwieni Metrohm mogą być używane w różnych branżach w laboratorium, jak iw fabryce.

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR) jest techniką analityczną mającą liczne zastosowania w różnych dziedzinach. Analizatory NIR firmy Metrohm mogą być stosowane w przemyśle chemicznym, poliolowym, polimerowym, spożywczym, paszowym, kosmetycznym, celulozowo-papierniczym, farbiarskim, petrochemicznym, konopii indyjskich i chemicznym. Przyrządy NIR mogą być stosowane zarówno w laboratorium, jak i w fabryce do pomiarów at-line. Służą do kontroli jakości i zapewnienia jakości, identyfikacji surowców, monitorowania procesów i reakcji oraz badań przesiewowych, zapewniając szybką i nieniszczącą analizę próbek.

Dowiedz się więcej o spektrometrach NIR i zastosowaniach z opracowanych przez nas not aplikacyjnych

Jakie są zalety stosowania techniki bliskiej podczerwieni?

Procedura uzyskiwania widma spektroskopowego wskazuje już na dwie główne zalety NIRS: prostotę pomiaru próbki i szybkość. Te i inne główne walory są wymienione tutaj:

 • Szybka technika dająca wyniki w mniej niż 1 minutę.
 • Przygotowanie próbki nie jest wymagane – ciała stałe i ciecze mogą być używane w czystej postaci.
 • Niski koszt w przeliczeniu na próbkę – nie są potrzebne żadne odczynniki ani rozpuszczalniki.
 • Technika przyjazna dla środowiska – nie powstają żadne odpady.
 • Nieniszcząca – cenne próbki mogą być ponownie wykorzystane po analizie.
 • Łatwość w obsłudze – niedoświadczeni użytkownicy odnoszą natychmiastowy sukces w wykonywaniu pomiarów analitycznych.

Jak wykonywać pomiary ilościowe za pomocą NIR?

NIRS jest techniką drugorzędową, co oznacza, że najpierw należy utworzyć model predykcyjny. Można to porównać na przykład do HPLC. Jeśli chcesz zidentyfikować lub określić ilościowo substancję za pomocą tej techniki, musisz przygotować standardowe roztwory substancji i zmierzyć je, aby utworzyć krzywą kalibracji.

Podobnie jest z NIRS: najpierw należy zmierzyć pewną liczbę widm o znanych stężeniach lub znanych wartościach parametrów zebranych z metody podstawowej, takiej jak miareczkowanie. Model predykcyjny jest następnie tworzony z tych widm przy użyciu oprogramowania chemometrycznego (np. oprogramowania Metrohm Vision).

Spektroskopia NIR: Zwiększenie wydajności laboratoriów kontroli jakości

Pobierz bezpłatnie e-book (ang. wersja językowa)

Ten e-book stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu szybkiej kontroli jakości z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). E-book prezentuje podstawowe informacje o technologii i jej realizacji oraz konkretne przykłady zastosowań z różnych branż (chemicznej, farmaceutycznej, polimerowej, petrochemicznej)