Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

1. Ochrona danych

Ogólne

Ta strona zawiera przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tych stronach?

Dane gromadzone w naszych serwisach są przetwarzane przez operatora serwisu. Dane kontaktowe operatora znajdują się w obowiązkowej informacji prawnej stron internetowych.. 

Jak pobieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Obejmuje to na przykład dane, które wprowadzasz w formularzach kontaktowych.

Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Dane te, to przede wszystkim dane techniczne, takie jak używana przeglądarka i system operacyjny lub czas i czas trwania wizyty. Wymienione informacje gromadzone są automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część tych danych zbierana jest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Inne informacje mogąbyć wykorzystywane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Zawsze masz prawo zażądać informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania Twoich danych osobowych bez żadnych opłat. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych osobowych. W przypadku dalszych pytań dotyczących prywatności i ochrony danych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej. Możesz również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Ponadto, w określonych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narządzia analityczne i zewnętrzne

Podczas gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, mogą być dokonywane analizy statystyczne dotyczące Twojego zachowania podczas przeglądania. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i analiz. Analiza Twojego zachowania podczas przeglądania jest zwykle anonimowa, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności w punktach od 4 do 6.

2. Hosting i Sieć Dostarczania Zawartości (CDN)

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

3. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Uważamy Twoje dane osobowe jako poufne zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Jeśli korzystasz z jednej z naszych stron internetowych, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy, do czego je wykorzystujemy i w jaki sposób je gromadzimy.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o jednostce odpowiedzialnej za tę stronę

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Metrohm Polska
ul. Centralna 27
05-816 Opacz-Kolonia

Telefon: +41 71 353 85 85
E-mail: info@metrohm.pl

Rezperentowany przez: Wojciech Stokarski

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem dotyczącym gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkiego profilowania na podstawie tych przepisów. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie przedstawić przekonujące, godne podstawy do przetwarzania Twoich danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeśli cel przetwarzania jest dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w drodze sądowej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali osobie trzeciej dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne..

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL or TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogąbyćodczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa”.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  1. W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W trakcie trwania tego dochodzenia, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  3. Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  4. Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą zestawione i ocenione. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  5. Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”, w celu przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

Program Bug Bounty - nagradzanie zgłaszania błędów, zwłaszcza dotyczących luk w zabezpieczeniach

Aby wnieść istotny wkład w ogólne bezpieczeństwo i lepsze przetwarzanie naszego systemu i danych, jesteśmy wdzięczni za każdą wskazówkę. Jeśli odkryłeś lukę w zabezpieczeniach, zgłoś ją natychmiast wysyłając e-mail na adres: protect@metrohm.com. Zostanie on następnie sprawdzony pod kątem jego krytyczności i zostaną podjęte niezbędne środki w celu jego naprawy. Jednak nie mamy oficjalnego programu Bug Bounty i dlatego nie możemy zagwarantować nagrody pieniężnej. Dziękujemy za cenne wsparcie.

4. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora danych osobowych:

Metrohm Polska
ul. Centralna 27
0-816 Opacz-Kolonia

Telephone: +48 22 723 02 91
E-mail: info@metrohm.pl

5. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasze strony internetowe są bardziej przyjazne dla użytkownika, wydajne i bezpieczne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki ciasteczka”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne ciasteczka pozostają w pamięci Twojego urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, dzięki czemu możesz decydować w każdym przypadku, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookie. Alternatywnie można skonfigurować przeglądarkę tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (takich jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi świadczonej bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowań związanych z przeglądaniem), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Formularz kontaktowy

Gdy wysyłasz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy dane wpisane w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe. Możemy przekazać Twoje zapytanie i dane kontaktowe naszym spółkom zależnym lub wyłącznym dystrybutorom w celu przetworzenia i odpowiedzi na Twoje zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą.

Dlatego my i nasze spółki zależne lub wyłączni dystrybutorzy będziemy przetwarzać wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego tylko za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

My i nasze spółki zależne lub wyłączni dystrybutorzy zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po spełnieniu Twojej prośby). Wszelkie bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

6. Social media

Wtyczki Facebook (Przyciski Polub & Udostępnij)

Nasze strony internetowe zawierają wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby zobaczyć przegląd wtyczek Facebooka, kliknij poniżej:

Przejdz do spisu wtyczek Facebook

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” Facebooka, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizyty na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka:

Polityka Prywatności Facebook

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku

Wtyczki Twitter

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszymi stronami internetowymi i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji „Prześlij dalej”, odwiedzane strony internetowe są połączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Twittera:

Przejdź do Polityki Prywatności Twitter

Twoje preferencje prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta:

Ustawienia funkcji Twitter

Wtyczka LinkedIn 

Nasza strona korzysta z funkcji portalu LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli korzystasz z przycisku „Poleć” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Tutaj znajdziesz więcej infromacji na temat Polityki Prywatności LinkedIn:

Przejdź do Polityki Prywatności LinkedIn

7. Analityka i reklama

Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na naszych stronach internetowych aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących ruchu na witrynie i korzystania z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to oznaczać, że nie będziesz w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki:

Pobierz wtyczkę do przeglądarki

Zlecone przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing przetwarzania naszych danych i w pełni realizujemy surowe wymagania unijnych organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

9.  ClickDimensions marketing and analysis software

Some of our websites use ClickDimensions marketing and analysis software. The operator of ClickDimensions is ClickDimensions LLC., 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE suite B500 Atlanta, GA 30328, USA.

ClickDimensions collects and analyzes data relating to the behavior of users on specific websites and pages. Such data may include:

  • visits to websites and subpages,
  • time spent on the site,
  • the website from which the user accessed the website that uses ClickDimensions

We use ClickDimensions in order to provide targeted, relevant content to users based on their behavior on the site and its subpages.

ClickDimensions uses cookies (see section 5 “Data collection on our website”) that are stored on the user's computer and that enable analysis of the use of our website. If you do not wish ClickDimensions to analyze your behavior on the site and its subpages, you can adjust the appropriate settings by clicking on the "Manage Preferences" link located in the footer section of every webpage.

Go to ClickDimensions privacy policy