You have been redirected to your local version of the requested page

1. Adatvédelem - áttekintés

Általános

Ez az oldal áttekintést nyújt arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalainkat. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezeken a weboldalakon?

A weboldalainkon gyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel. Az üzemeltető elérhetőségei a honlapok kötelező jogi tájékoztatójában találhatók. 

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ide tartoznak például a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.

Más adatokat az informatikai rendszereink automatikusan gyűjtenek, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. Ezek az adatok elsősorban technikai adatok, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer, vagy a látogatás időpontja és időtartama. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok annak elemzésére használhatók, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek mindig joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kérjen a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjeiről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. A jogi közleményben megadott címen bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban. Természetesen panaszt is tehet az illetékes szabályozó hatóságoknál.

Ezen túlmenően bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. A részletekért kérjük, tekintse meg az adatvédelmi nyilatkozat "Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog" című részét.

Analitika és harmadik féltől származó eszközök

Amikor Ön meglátogatja weboldalainkat, statisztikai elemzések készülhetnek az Ön böngészési viselkedéséről. Ez elsősorban sütik és analitika segítségével történik. Az Ön böngészési viselkedésének elemzése általában anonim, azaz ezekből az adatokból nem tudjuk Önt azonosítani. Ön tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt azáltal, hogy bizonyos eszközöket nem használ. A részleteket adatvédelmi szabályzatunk 4-6. pontjában találja.

Ön tiltakozhat az elemzés ellen. Ha tiltakozik az ilyen elemzések ellen, az alábbiakban tájékozódhat a lehetőségeiről.

2. Hosting és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (host) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, a kapcsolattartási kérelmek, a metaadatok és a kommunikáció, a szerződéses információk, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a weboldalhoz való hozzáférés és a weboldalon keresztül generált egyéb adatok.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bek. b. lit.) és az online szolgáltatásaink biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi nyújtása érdekében használjuk (GDPR 6. cikk (1) bek. f. lit.).

A tárhelyszolgáltatónk az Ön adatait csak a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához szükséges mértékben dolgozza fel.

3. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Ha Ön valamelyik weboldalunkat használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, mire használjuk fel azokat, és hogyan gyűjtjük azokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailben történő kommunikáción keresztül) továbbított adatok ki vannak téve a biztonság sérülésének. Az Ön adatainak abszolút védelme harmadik fél hozzáférésével szemben nem lehetséges.

A weboldalért felelős félre vonatkozó információk

A weboldalon az adatok feldolgozásáért felelős fél:

Metrohm AG
Ionenstrasse
9100 Herisau, Svájc

Telefonszám: +41 71 353 85 85
E-mail: info@metrohm.com

Képviseli: Patrick Grüninger

A felelős fél az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatfeldolgozási műveletek széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását is. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy e-mailben küld nekünk egy nem hivatalos értesítést. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk).

Abban az esetben, ha az adatok feldolgozása az Art. GDPR 6. cikk 1. bekezdés e vagy f pontja alapján történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön egyedi helyzetéből fakadó okok alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Annak meghatározásához, hogy milyen jogalapon alapul az adatok feldolgozása, kérjük, tekintse meg ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Ha Ön tiltakozást jelent be, a továbbiakban nem kezeljük az érintett személyes adatait, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű, védelemre méltó indokokat tudunk bemutatni az adatainak feldolgozására, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás célja jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme (a GDPR 21. cikkének 1. szakasza szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása közvetlen reklámtevékenység céljából történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintett személyes adatainak ilyen reklámtevékenység céljából történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen reklámcélokra (a GDPR 21. cikkének 2. szakasza szerinti tiltakozás).

Az illetékes felügyeleti szervnél történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye található. A panaszbejelentési jog a jogorvoslati lehetőségként rendelkezésre álló egyéb közigazgatási vagy bírósági eljárásoktól függetlenül érvényesül.

Az adathordozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön mint a weboldal üzemeltetője által nekünk küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a weboldal SSL- vagy TLS-titkosítási programot használ. A titkosított kapcsolat felismerhető abból, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint abból, hogy a böngésző sorában megjelenik a lakat ikon.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Az adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ön archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint az Ön adatainak feldolgozásának céljáról. Joga van továbbá adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más, személyes adatokkal kapcsolatos kérdése van, kérjük, bármikor forduljon hozzánk a "Törvény által előírt információk" pontban megadott címen.

A feldolgozás korlátozásának követeléséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak feldolgozását illetően korlátozások bevezetését kérje. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a "Törvény által előírt információk" szakaszban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásának követeléséhez való jog a következő esetekben érvényes:

  1. Abban az esetben, ha Ön vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, általában némi időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt az állítást ellenőrizzük. Amíg ez a vizsgálat tart, Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
  2. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt/történik, lehetősége van arra, hogy az adatok törlése helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
  3. Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van azokra a jogi jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy igényérvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását azok törlése helyett.
  4. Ha Ön tiltakozást emelt az Art. GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik, az Ön jogait és a mi jogainkat egymással szemben kell mérlegelni. Mindaddig, amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  5. Ha Ön korlátozta személyes adatai feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - az archiválásuk kivételével - csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okokból lehet feldolgozni.

Kéretlen e-mailek visszautasítása

Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy a "Törvény által előírt információk" pontban kötelezően megadandó információkkal együtt közzétett elérhetőségi adatokat olyan reklám- és tájékoztató anyagok küldésére használják fel, amelyeket nem kértünk kifejezetten. A weboldal és oldalainak üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a promóciós információk kéretlen küldése esetén, például SPAM-üzeneteken keresztül.

4. Adatvédelmi tisztviselő

Törvényes adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

Levelezési címe

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

5. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Sütik

Egyes weboldalaink sütiket használnak. A sütik nem károsítják a számítógépét, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik segítenek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tenni weboldalainkat. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyeket a böngészője ment el.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett "munkamenet-sütik". Ezek a látogatás után automatikusan törlődnek. Más sütik mindaddig a készülék memóriájában maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a böngészőjét a következő látogatásakor felismerjük.

Böngészőjét úgy konfigurálhatja, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról, így Ön esetről-esetre eldöntheti, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a cookie-kat. A böngészője beállítható úgy is, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat, vagy mindig elutasítsa azokat, illetve a böngésző bezárásakor automatikusan törölje a cookie-kat. A sütik letiltása korlátozhatja a weboldal működését.

Az elektronikus kommunikáció lehetővé tételéhez vagy bizonyos, Ön által használni kívánt funkciók (például a kosár) biztosításához szükséges cookie-kat a Cikkely értelmében tároljuk. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához, hogy biztosítsa a technikai hibáktól mentes, optimalizált szolgáltatást. Ha egyéb sütiket (például a böngészési viselkedés elemzésére használt sütiket) is tárolnak, azokat külön kezeljük ebben az adatvédelmi szabályzatban.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor Ön egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkereséseket, az űrlapon megadott adatokat gyűjtjük, beleértve az Ön által megadott elérhetőségi adatokat is. Az Ön megkeresését és elérhetőségi adatait továbbíthatjuk leányvállalatainknak vagy kizárólagos forgalmazóinknak, hogy feldolgozzák és megválaszolják az Ön megkeresését e-mailben, telefonon vagy postai úton.

Ezért mi és leányvállalataink vagy kizárólagos forgalmazóink az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat csak az Ön hozzájárulásával, az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő egy informális e-mail, amelyben ezt a kérést közli. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

Mi és leányvállalataink vagy kizárólagos forgalmazóink mindaddig megőrzik a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy a tárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének teljesítése után). Ez a rendelkezés nem érinti a kötelező törvényi rendelkezéseket, különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezéseket.

6. Közösségi média

Facebook plugin-ek (Like & Share gombok)

Weboldalaink a Facebook közösségi hálózat pluginjait tartalmazzák, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook bővítményeket a Facebook logóról vagy a Like gombról lehet felismerni a weboldalunkon. A Facebook bővítmények áttekintéséhez kattintson az alábbi linkre:

Facebook bővítmények áttekintése

Amikor meglátogatja valamelyik oldalunkat, a plugin segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Facebook szervere között. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy az Ön IP-címéből információt kapjon arról, hogy Ön meglátogatta az oldalunkat. Ha a Facebook "Tetszik gombra" kattint, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor az oldalunk tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy az oldalunkon tett látogatásokat az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Felhívjuk figyelmét, hogy a webhely üzemeltetőjeként nincs tudomásunk a Facebooknak továbbított adatok tartalmáról, illetve arról, hogy a Facebook hogyan használja fel ezeket az adatokat. További információért kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát: 

A Facebook adatvédelmi irányelvei

Ha nem szeretné, hogy a Facebook összekapcsolja az oldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

Twitter plugin-ek

A Twitter szolgáltatás funkcióit integráltuk weboldalainkba és alkalmazásainkba. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) kínálja. A Twitter és a "Retweet" funkció használatakor az Ön által meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és más felhasználók számára is ismertté válnak. Ennek során adatok is továbbításra kerülnek a Twitter felé. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és arról, hogy azokat a Twitter hogyan használja fel. További információért kérjük, olvassa el a Twitter adatvédelmi szabályzatát:

A Twitter adatvédelmi irányelvei

Your privacy preferences in Twitter can be modified in your account settings:

Twitter beállítása

LinkedIn plugin-ek

Oldalunk a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szolgáltatást a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA nyújtja.

Minden alkalommal, amikor valamelyik LinkedIn funkciókat tartalmazó oldalunkat megnyitja, az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn az Ön IP-címéről értesül arról, hogy Ön meglátogatta weboldalainkat. Ha Ön a LinkedIn "Ajánlom" gombját használja, és be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, a LinkedIn számára lehetséges, hogy a weboldalunkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és arról, hogy azokat a LinkedIn hogyan használja fel.

További információ a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában található:

LinkedIn adatvédelmi irányelvei

7. Használt szolgáltatók

imc

Ha a tanulásmenedzsment rendszerünket (LMS) használja, akkor átirányítjuk az imc oldalára, amely az LMS-t üzemelteti. A regisztráció során megadott adatokat, a tanfolyamot/képzést és a vizsga eredményét dátummal együtt megosztjuk a Metrohm Csoporttal. A Metrohm Group nem osztja meg az adatokat a csoporton kívül.

Az LMS-ben tárolt adatok törlésre kerülnek, amint az adatok már nem relevánsak, mindenesetre 10 év elteltével.

Több információ az imc-ről

Tovább az imc adatvédelmi szabályzathoz

7. Analitika és reklám

Google Analytics

Weboldalaink a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használják. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. üzemelteti, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett "sütiket" használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics cookie-kat az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében.

IP anonimizálás

Weboldalainkon aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Az Ön IP-címét a Google az Európai Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes felei által az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt lerövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben küldik el a Google egyik amerikai szerverére, és ott rövidítik le. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének megbízásából arra használja fel, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatban a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

Böngésző bővítmény

Megakadályozhatja ezen sütik tárolását a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy ez azt jelentheti, hogy nem fogja tudni élvezni a weboldal teljes funkcionalitását. A cookie-k által generált, a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google-nak történő továbbítását és ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja egy böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével:

Böngésző bővítmények letöltése

Kihelyezett adatfeldolgozás

Megállapodást kötöttünk a Google-lal az adatfeldolgozás kiszervezéséről, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk az EU adatvédelmi hatóságainak szigorú követelményeit.