Du har blitt omdirigert til din lokale versjon av den forespurte siden

Juridiske merknader til Metrohm Nordics nettsted

Adgang til dette nettstedet. Bruk skjer på følgende betingelser.

Ved å besøke nettstedet til Metrohm AS erklærer du at du har forstått følgende betingelser, og at du aksepterer betingelsene.

Dersom du ikke aksepterer disse betingelsene, vennligst ikke gå inn på vårt nettsted.

Opphavsrett og andre rettigheter til åndsverk.

Hele Metrohms nettsted er beskyttet av copyrights. Alt som er copyright på Metrohms nettsted, er Metrohms eiendom. All reproduksjon, overføring, endring eller misbruk, er forbudt. 

Metrohms omdømme er, i likhet med Metrohms logo, registrerte varemerker og/eller service merker av Metrohm AS. 

Ingen kunngjøring er laget av rettigheter, med all respekt til andre varemerker, service- merker eller varenavn, registrerte eller uregistrerte, som kan komme til å vedhefte enkelte ord eller tegn, er benyttet.

Fraværet av en slik kunngjøring, er ikke en implikasjon på at det ikke finnes en lovlig beskyttelse av varemerker, firmanavn eller omdømme. 

Legg merke til at hvilket som helst produkt, prosess eller teknologi som er beskrevet i disse dokumentene, kan være berørt av loven om opphavsrett og åndsverksloven. I denne anledning Metrohm, eller en tredje part. 

Ingen rettigheter for bruk av noen av de nevnte åndsverk av Metrohm, registrerte eller uregistrerte, er derfor ikke tiltatt å bruke under noen omstendighet. 

Dementi.

Informasjon på nettstedet.

Metrohm oppdaterer kontunerlig informasjonen på nettstedet. Vi kan likevel ikke garantere for nøyaktighet, korrekthet og fullstendighet av nettstedets innhold. Likeså kan heller ikke Metrohm garantere for at informasjonen er oppdatert. Spørsmål vedrørende våre produkter, deres spesifikasjoner, eller bruksområder, må vennligst henvises til våre instruksjonsmanualer eller stilles til våre kvalifiserte eksperter i Metrohm.

I det man benytter en link til en tredjeparts nettsted, har man forlatt Metrohms nettsted. Metrohm har ikke bekreftet linker til tredje part fra sitt nettsted og kan derfor ikke ta ansvar for disse nettsteders innhold. Dette gjelder i særlig grad for tilbud, informasjon og synspunkter som her måtte finnes. 

Reservasjoner i forbindelse med forandringer.

All informasjon, representasjon, linker eller andre beskjeder kan bli endret av Metrohm til hvilket som helst tidspunkt, uten noen form for advarsel eller forklaring til brukeren. I særlig grad gjelder dette at Metrohm ikke er forpliktet til å fjerne utdatert informasjon, eller på noen måte markere at noe er utdatert informasjon. 

Utelukking av ansvar.

Metrohm fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte skader i forbindelse med tilgang eller bruk av nettstedet. Likeså gjelder dette også ved bruk av enkelte elementer av det og informasjon hentet fra nettstedet, i den grad at slik fraskrivelse ikke er forbudt ved lov. Krav om ansvar med tanke på skader forårsaket av avbrytelser, en del av, eller alle funksjoner fra Metrohms nettsted, blir avvist. Likeså påtar Metrohm seg intet ansvar og kan heller ikke garantere at nettstedets funksjoner er uten feil. Metrohm kan heller ikke garantere for at nettstedets server er uten virus, at feil blir rettet eller andre feilaktige elementer.

Informasjonen på dette nettstedet fremstår ”som det er”, uten noen form for garantier, uttrykt eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til de indirekte garantier for salgbarhet, bruksanvendelighet for en bestemt hensikt eller ikke- regelbrudd av loven om rettigheter til åndsverk. 

Spesifikasjoner med hensyn på produkter og applikasjoner.

Metrohm gir på sitt nettsted tilgang til ulike tekniske spesifikasjoner gjeldende Metrohms produkter og applikasjoner relatert til disse. Disse spesifikasjonene er ikke en del av en instruksjonsmanual for Metrohms produkter. De utgjør ikke en anbefaling eller veiledning for avgjørelser om innkjøp av tekniske produkter.

Informasjon på Metrohms nettsted er laget av Metrohm og er kun ment som generell informasjon. Informasjonen kan bli endret når som helst, uten varsel på forhånd til nett- brukeren. Tekniske spesifikasjoner gjeldende Metrohms produkter og applikasjoner relatert til disse, publisert på nettstedet, vil derfor kunne avvike. Bindende spesifikasjoner og informasjon, er kun den som kunden har kjøpt og mottatt gjennom sitt instruksjonsmanual til sitt produkt.

Dette gjelder i særlig grad spørsmål knyttet til om Metrohm har oppfylt kundens krav om tekniske spesifikasjoner og applikasjoner. Man bør fremskaffe informasjon fra en ekspert fra Metrohm, eller fra en av våre godkjente forhandlere. Ingen informasjon publisert på Metrohms nettsted utgjør en oppfordring eller tilbyr en anledning til å inngå en avtale av noe som helst slag.

Det har kun til hensikt å informere og beskrive.

Innhold av kjøpekontrakt, det være seg tekniske data, pris, produkt applikasjoner med mer, med tanke på kjøp av produkter fra Metrohm, vil kun være tilgjengelig i kjøpekontrakten mellom de gjeldende parter. 

By accessing the website of Metrohm AG (hereinafter «Metrohm»), you declare that you have understood the following Terms and Conditions and that you agree with them. If you do not agree with them, please do not access our website.

Copyright and other intellectual property rights

The whole content of the website of Metrohm is subject to copyrights. All copyrights on the content of the website of Metrohm remain the property of Metrohm. Any reproduction, transfer, alteration, or utilization of the website and of the Metrohm logo for any public and/or commercial purpose without prior written consent of Metrohm is prohibited.

The Metrohm word and the Metrohm logo are registered trademarks and/or service marks of Metrohm AG.

No statement is made of rights with respect to other trademarks, service marks, or trade names, whether registered or not, which may attach to certain words or signs used herein. The absence of such statement, however, in no way implies that there is no legal protection of these marks, trade names, words, or signs.

Note that any product, process, or technology described in these documents may be subject to other intellectual property rights reserved by Metrohm or a third party.

No right to use any of the above-mentioned intellectual property rights of Metrohm, whether registered or not, is granted hereunder in any way whatsoever.

Disclaimer

Information on the website

Metrohm is as diligent as possible in compiling and updating the information on its website. However, Metrohm does not guarantee the correctness and completeness of the information provided on its website. Equally, Metrohm does not guarantee that this information is up to date. For questions concerning our products, their specifications, and their utilization please refer to the instruction manual and/or a qualified expert of Metrohm.

By using a link to a third party’s website you leave the website of Metrohm. Metrohm has not verified the websites of third parties linked to the website of Metrohm and does not assume any responsibility for their content, particularly not for any offers, information, and opinions contained therein.

Reservation concerning changes

All information, representations, links, or other messages may be changed by Metrohm at any time without prior notice or explanation to the user. In particular, Metrohm is not obliged to remove any outdated information from its website or to expressly mark it as being outdated.

Exclusion of liability

Metrohm excludes any and all liability for direct or indirect damages of any kind in connection with the access or the utilization of its website or single elements of it and the information provided by its website insofar as and to the extent that such exclusion is not prohibited by law. Liability claims regarding damage caused by an interruption of a part of or all functionalities of the website of Metrohm are excluded as well and to the same extent.

Furthermore, Metrohm does not guarantee that the functions on its website are free of errors, that errors are corrected, or that the site or the respective server is free of viruses or any other harmful components and shall not be held liable in this regard.

The information on this website is provided «as is» without warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property rights.

Specifications concerning products and applications

On its website, Metrohm provides various technical specifications concerning its products and applications related to these products. These specifications do not form part of an instruction manual for products of Metrohm. They do not constitute recommendations or guidance for decisions concerning the purchase of technical products. The information on the website provided by Metrohm only serves general information purposes; it may be subject to change at any time without prior notice to the user. Therefore, technical specifications concerning products of Metrohm and information about applications related to these products offered on the website may differ from realities. Binding specifications and information are only those in the instruction manual of the product purchased by the client. In these matters, particularly but not exclusively concerning the question whether a product of Metrohm fulfills the needs of the customer, the required technical specifications, and applications, you should seek advice from a qualified expert of Metrohm or one of our official distributors.

No information published on the website of Metrohm constitutes a solicitation or offer or invitation to conclude any legal act of any kind whatsoever; it solely serves informational and descriptive purposes. The content of any purchase contract (i.e., technical data, price, and applications of the products of Metrohm) concerning the purchase of products of Metrohm is constituted only by the purchase agreement as such and integral parts thereof (specifications on the website never form part of a contract).

Google Analytics

We may collect information about your computer, including your IP address, operating system, and browser type, for system administration and in order to create reports. This is statistical data about our users’ browsing actions and patterns and does not identify any individual.

We use cookies on our site for Google Analytics. Google Analytics is a web analytics tool that helps website owners understand how visitors engage with their website. Google Analytics customers can view a variety of reports about how visitors interact with their website so that they can improve it.

Like many services, Google Analytics uses first-party cookies to track visitor interactions as in our case, where they are used to collect information about how visitors use our site. We then use the information to compile reports and to help us improve our site.

Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive. These cookies are used to store information, such as the time that the current visit occurred, whether the visitor has been to the site before, and what site referred the visitor to the web page.

Google Analytics collects information anonymously. It reports website trends without identifying individual visitors. You can opt out of Google Analytics without affecting how you visit our site – for more information on opting out of being tracked by Google Analytics across all websites you use, visit this Google page.