Determination of coconut oil ethoxylates (nonionic surfactants)

Determination of coconut oil ethoxylates (nonionic surfactants) by potentiometric titration with sodium tetraphenylborate using the NIO surfactant electrode.