Du er blevet omdirigeret til din lokale version af den anmodede side

Salgs- og leveringsbetingelser for Metrohm Nordic ApS

Gældende fra 2019

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Metrohm Nordic ApS(herefter MN) tilbud har, hvis ikke andet er angivet, en validitet på 30 dage.

3. Mellemsalg

Vi forbeholder os retten til mellemsalg for tilbudte varer indtil ordre er registreret hos MN.

4. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MN som følge af udefra kommende større ændringer som fx valutakurs udsving (>2%), ændringer af skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske senest 30 dage netto fra leveringsdatoen jf Renteloven.

5.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er MN berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 8 %.

6. Ejendomsforbehold

MN forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen er betalt til MN.

7. Levering

7.1 Levering sker principielt fra MNs adresse, Smedeland 7, 2600 Glostrup, Ex-Works.

7.2. Leveringstiden er fastsat af MN efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.

7.3.Hvis MN ikke kan overholde leveringstiden angivet i tilbuddet, skal køber straks underrettes og en ny aftale indgås.

8. Emballage

8.1. Emballering ved forsendelse sker for købers regning.

8.2. Emballagen tages ikke retur.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af MN før eller efter aftalens indgåelse, samt applikationer udviklet af MN, forbliver MNs ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale.

10. Produktændringer

MN forbeholder sig ret til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber. Køber skal dog varsles om ændringen.

11. Mangler og reklamation

11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber inden for 6 måneder fra leveringsdatoen give MN skriftlig meddelelse herom.

11.3. Efter MNs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

11.4. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Metrohm Nordic ApSs skriftlige samtykke fritager MN for enhver forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Et erstatningskrav overfor MN kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

12.2. MN hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

13. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og i original emballage.

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Metrohm Nordic AB - som er moderfirma for MN - har en produktansvarsforsikring der beløber sig til 20 mio Skr.

15. Transport af rettigheder og pligter

MN er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand – fx til Metrohm AB.

16. Tvistigheder

Uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret, hvis ikke der kan findes en løsning i mindelighed.

17. Køb og videresalg

Produkter købt eller modtaget under disse vilkår og betingelser må ikke sælges, leveres, eksporteres og transmitteres, hverken direkte eller via tredjeparter, til territorier, enheder eller enkeltpersoner underlagt sanktioner pålagt af internationale organisationer (f.eks. FN, OSCE og EU) ). Bestilleren accepterer at overholde alle gældende eksportlove, restriktioner og regler.

18. Kontaktoplysninger

Metrohm Nordic ApS, CVR 25 57 14 28

Smedeland 7

2600 Glostrup

Tlf.: 70 200 561

Bank: Nordea, IBAN: DK0820004372967051, konto: 2275-4372967051

www.metrohm.dk, info@metrohm.dk