VI EN

Phần mềm Portable VA Analyzer

Portable voltammetry analyzer for trace-level heavy metal analysis of mercury, arsenic, and copper in water

Phiên bản hiện tại: phần mềm Portable VA Analyzer 1.0

Phần mềm Portable VA Analyzer là phần mềm điều khiển và tính toán cho thiết bị phân tích Volt-Ampe di động 946. Phần mềm này được cài đặt sẵn tiếng Anh và tiếng Trung

> Tải phần mềm Portable VA Analyzer 1.0

Sự tương thích của phần mềm Portable VA Analyzer 1.0 với các hệ điều hành Window:


Phần mềm Portable VA Analyzer 1.0
Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit) Yes
Windows 8/8.1 Pro/Enterprise (64 bit) Yes
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64 bit) Yes
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32 bit) Yes