VI EN

Phần mềm Mỉa Cal

Mira P / M-3

Analysis result with a Mira P Raman portable spectrometer 

Mira DS

Mira DS handheld Raman analyzer to identify durgs and explosives

Phiên bản hiện tại: Mira Cal P 4.1.11

Mira Cal là giải pháp phần mềm điều khiển, tính toán và xử lý dữ liệu  cho máy quang phổ cầm tay Raman Mira. Phần mềm tuân thủ theo quy định 21 CFR Part 11.

> Tải về phần mềm Mira Cal 4.1.11

Phần mềm dành cho quang phổ cầm tay M-1/M-3

> Tải phần mềm Mira Cal 3.1

> Tải phần mềm Mira Cal 3.0

> Tải phần mềm Mira Cal 1.2

Phiên bản hiện tại: Mira Cal DS 1.1.14

Mira Cal DS là phần mềm điều khiển, tính toán và xử lý dữ liệu cho máy quang phổ cầm tay Raman Mira DS. Phần mềm được thiết kế để dễ dàng cho việc xuất báo cáo và quản lý dữ liệu

> Tải phần mềm Mira Cal DS 1.1.14

Tài liệu cho Mira Cal cho Mira P/M-3

Tài liệu cho Mira Cal DS