VI EN

IC Net (không hỗ trợ)

Phiên bản hiện tại: IC Net 2.3 Service Release 6

Phần mềm Metrodata IC Net điều khiển tất cả các thiết bị và đảm bảo sự giao tiếp giữa toàn hệ thống. Nó bao gồm trong giá của thiết bị tương ứng. Phần mềm IC Net 2.3 tuân thủ tiêu chuẩn 21 CFR Part 11 dưới Windows 2000 và XP

IC Net 2.3 Service Release 6

Tải phần mềm IC Net 2.3 Service Release 6 với những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải bản phát hành dịch vụ

Tải tài liệu

Tương thích của IC NetTM với các hệ điều hành Window


 


Windows 2000
(32 bit)
Windows XP
(32 bit)
Windows Vista
(32 bit)
Windows 7
(32 bit) 
Windows 7
(64 bit) 
IC Net 2.3 SR1 – SR4 Yes Yes No No No
IC Net 2.3 SR5
Yes Yes Yes1)2) No No
IC Net 2.3 SR6 Yes Yes Yes1)2) Yes1)2) Yes1)2)3)

1) IC Net 2.3 SR5 hoặc IC Net 2.3 SR6 vận hành dưới Windows Vista/Windows 7 không phù hợp với 21 CFR Part 11

2) Dữ liệu tự động không thể sử dụng với Window Vista và Window 7 (ngay cả trong chế độ tương thích)

3) Chỉ trong chế độ tương thích