VI EN

Công cụ thế hệ tiếp theo cho nghiên cứu quang điện hóa

Chúng tôi sản xuất những gì đơn giản là không tồn tại trước đây: Các thiết bị SPELEC mới  bao gồm tất cả những gì bạn cần cho quang điện hóa. Máy điện hóa, quang phổ, và nguồn sáng được tích hợp vào trong một thiết bị, được điều khiển bằng một phần mềm chuyên dụng duy nhất. Vì vậy, bạn có thể nhận được tất cả kết quả liên quan từ một nguồn duy nhất và với một phần mềm.

Lợi ích của thiết bị tích hợp SPELEC

  • Máy điện hóa, quang phổ, và nguồn sáng trong cùng một thiết bị
  • Tất cả thông tin có trong một phần mềm
  • Rút ngắn thời gian phân tích
  • Quang phổ UV-Vis, Vis-NIR, và Raman sẵn có
  • Đầy đủ các phụ kiện tương thích từ một nhà cung cấp
  • Phù hợp cho mọi kiểu thiết lập cell để tối đa tính linh hoạt

Thực hiện hàng loạt thí nghiệm mỗi ngày

Thông thường, bạn cần hai thiết bị, mỗi thiết bị có một phần mềm chuyên dụng và một phần mềm thứ ba để chạy các thí nghiệm quang điện hóa. Điều này làm cho các thí nghiệm chậm, phức tạp và tốn kém.

Một thiết bị và một phần mềm, đó là tất cả những gì bạn cần cho các thí nghiệm quang điện hóa của bạn với Metrohm SPELEC. Do đó bạn có thể tiết kiệm không gian và thời gian quý báu.

VIS-NIR, UV-VIS, NIR, Raman: Sự lựa chọn của bạn 

Thiết bị SPELEC sẵn sàng để đo điện hóa với nhiều phạm vi bước sóng khác nhau:
  • VIS-NIR (350–1050 nm)
  • UV-VIS (200–900 nm)
  • NIR (900–2200 nm)
  • Raman (785–1010 nm, Raman shift 0–2850 cm-1)

Tải tài liệu