VI EN

Phân tích môi trường - Nước

Tuân thủ quy định

Nhiều phương pháp tuân thủ tiêu chuẩn

Nước là công việc của chúng tôi. Các thiết bị và ứng dụng Metrohm đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: ISO, EN, EPA, ASTM, AOAC) để phân tích nước.

> Tìm hiểu thêm về các phương pháp tuân thủ tiêu chuẩn

Crom (VI): Giới hạn mới

Giới hạn giá trị mới của crom (VI) phù hợp với EPA 218.7

California đặt giới hạn 10 µg/L đối với cromat trong nước uống. Cr (VI) có thể xác định bằng sắc ký ion theo phương pháp EPA 218.7

> Tìm hiểu thêm

Arsen và thủy ngân trong nước bằng điện cực scTRACE Gold

Giá trị giới hạn của arsen trong nước uống là 10 μg/L

Ngoài arsen nguồn gốc tự nhiên, các hoạt động nhân tạo góp phần gây ô nhiễm arsen cho nước. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị hàm lượng arsen tối đa là 10 µg/L đối với nước uống.

Phân tích Asen bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan anod sử dụng điện cực scTRACE Gold

Von-Ampe hòa tan anod sử dụng scTRACE Gold cung cấp một sự thay thế đơn giản, giá cả phải chăng để xác định phổ arsen. Phương pháp này có thể phân biệt giữa As tổng và As (III). Giới hạn phát hiện thấp hơn đáng kể so với giá trị giới hạn quốc tế.
Điện cực scTRACE Gold thích hợp cho phát hiện thủy ngân vô cơ

Điện cực scTRACE Gold có thể xác định thủy ngân vô cơ trong một loạt các mẫu nước. ASV đạt được giới hạn phát hiện thấp hơn so với các giá trị giới hạn quốc tế.

Sản phẩm liên quan

Điện cực scTRACE Gold electrode 

Điện cực scTRACE Gold dùng phân tích As (tổng), As (III) và Hg

Tìm hiểu thêm về scTRACE Gold

884 Professional VA

Thiết bị phân tích As(tổng), As (III) và Hg trong phòng thí nghiệm

Tìm hiểu thêm về 884 Professional VA

946 Portable VA Analyzer

Hệ thống xác định As (tổng), As (III) và Hg nhanh, đơn giản và đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm về 946 Portable VA Analyzer

Tải tài liệu

Bromat trong nước theo EPA 300.1, 317 và 326

Chất gây ung thư bromat từ quá trình ozon hóa

Các bromat gây ung thư hình thành trong quá trình ozon hóa nước uống. Một số tiêu chuẩn quốc tế quy định giới hạn phát hiện và phương pháp thử nghiệm.

Sự lựa chọn tuyệt vời của các kỹ thuật phát hiện đã được phê duyệt

Tùy thuộc vào giới hạn phát hiện được yêu cầu, các phương pháp phát hiện khác nhau có thể được sử dụng. Đầu dò độ dẫn với bộ khử nhiễu nền hóa học cho phép xác định bromat trong phạm vi thấp hơn μg/L. Trong khoảng ng/L, bromat có thể được phát hiện bằng cách ghép IC và MS hoặc tạo dẫn xuất sau cột bằng kali iodid và phát hiện bằng đầu dò UV sau đó.
Bromat theo EPA 326.0

Phản ứng sau cột và đầu dò UV: mẫu nước uống thêm chuẩn (đen) và mẫu không thêm chuẩn (xanh)

> Phương pháp kiểm tra EPA và giới hạn phát hiện trong phân tích bromat

Sản phẩm liên quan

Tải tài liệu

Phân tích kim loại trong nước theo DIN 38406 Part 16

Kẽm, cadmi, chì, đồng, tali, niken và coban bằng phương pháp Von - Ampe

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni và Co phải được xác định thường xuyên trong tất cả các loại mẫu nước. Zn, Cd, Pb, Cu và Tl được xác định trên HMDE bằng phương pháp Von-Ampe anod (ASV), Ni và Co bằng phương pháp Von-Ampe hấp phụ (AdSV).

Tải tài liệu

Các ứng dụng và sản phẩm khác

Năng lượng từ nước thải: pin nhiên liệu vi sinh vật

Pin nhiên liệu vi sinh vật sản xuất điện từ một loạt các hợp chất hữu cơ trong sinh khối hoặc nước thải bằng cách sử dụng vi khuẩn sống. Autolab PGSTAT128N và module FRA32M cho phép theo dõi quá trình động học chuyển điện tử và các tính chất

Tìm hiểu thêm về ứng dụng

Phân tích đa thông số chỉ với một thiết bị

Một thiết bị duy nhất đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ phân tích của nhiều thông số chất lượng nước: TitrIC kết hợp phương pháp chuẩn độ và sắc ký ion trong khi VoltIC bao gồm phương pháp Von-Ampe và sắc ký ion. Các thiết bị khác biệt với diện tích tiếp xúc nhỏ và quy trình làm việc hoàn toàn tự động.

Tìm hiểu thêm về TitrIC flex và VoltIC Professional

Hội thảo trực tuyến về đo pH

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
Đo đúng giá trị pH - việc làm nhỏ, hiệu quả lớn

Giá trị pH là một trong những giá trị quan trọng nhất và cũng là đại lượng đo thường xuyên trong hóa học phân tích. Hội thảo trực tuyến này hướng dẫn cách đo chính xác giá trị pH và tránh sai sót.

> Hội thảo trực tuyến


Testimonial: AGQ Labs

"Since we began using Metrohm instruments, we have increased our productivity per sample, in time per sample."

AGQ Labs, an international technological group, applies Metrohm ion chromatographs for environmental water analysis and food analysis.

Testimonial: Iproma

"I trust Metrohm instruments 100%. They help me to make my everyday work easy."

Iproma is an environmental laboratory dedicated to both sampling and analysis of environmental samples, e.g., drinking water, pool water, ground water, or irrigation waters.

Testimonial: AGROLAB

"After 20 years of good experience with Metrohm automated titration, we are most satisfied to have replaced our previous ion chromatography systems for a Metrohm solution, too."

AGROLAB uses Metrohm‘s automatic titration systems for determining the chemical oxygen demand (COD) in wastewater as well as ion chromatography systems for analyzing anions in leachates and wastewater.