CVS – Vanliga frågor

Problem med utspädningstitrering (suppressorbestämning)

 • Konditionering tar lång tid och en standardavvikelse mindre än 0,5 % går ej att nå. • Utvärderingskriterierna har uppnåtts. Inga resultat visas dock.


 • Kurvan som fås från provet ser annorlunda ut än kalibreringen.


Problem med MLAT/LAT (bestämning av optiska vitmedel)

 • Reproducerbarheten för analysresultaten är sämre än förväntat.


 • Jag får icke reproducerbara mätkurvor (cykliskt voltammogram). • Jag får negativa eller inga resultat över huvudtaget.

 • Mätningen av det värde som kontrolleras och bevakas tar lång tid eller slutförs inte.Problem med responskurvan (nivåerbestämning)

 • Mätning av elektrolytvärdet tar lång tid eller slutförs inte.

Problem med analyserna

 • Är CVS-bestämningar temperaturberoende?

 • Mätsignalen för VMS varierar.

 • Signalen minskar inte trots att suppressortillsats.


 • Elektrodtestet misslyckas

 • Toppen känns inte längre igen.

 • Konditionering tar lång tid.


 • Mätkurvan är brusig.

 • Är det möjligt att reparera en felaktig drivaxel (6.1204.x010 eller 6.1204.x20)?


 • Spridningen är stor mellan de uppmätta värdena.

Problem med hårdvaran

 • En elektrodkontakt på elektrodkabeln är trasig.


 • Lösningen läcker ut, mellan 894 Professional CVS och mäthuvudet.


 • Jag får ett felmeddelande. Dosino 800 kan inte aktiveras av 894 Professional CVS.


 • Jag får ett felmeddelande om att doseringsenhetsdata inte kan läsas.


 • Doseringsenheten är blockerad och/eller läcker.

 • Status LED på Dosino 800 blinkar snabbt och doseringsenheten känns inte igen.


 • Membranpumparna på 843 Pump Station arbetar inte med full pumpkapacitet.


 • Den peristaltiska pumpen på provväxlaren för inte över hela provet till mätkärlet.Vanliga problem

 • Hur ofta ska doserenheterna gås igenom?


 • Att förbereda Dosinoenheterna tar lång tid. Är det möjligt att snabba upp detta steg?


 • Vilka förberedande steg behöver tas innan du stänger av mätsystemet? • Vid vilka intervaller ska doseringsenheten rengöras?

 • Hur ska elektroderna förvaras?

 • Hur ofta behöver elektroderna konditioneras? • Mätsignalen i VMS är extremt låg och konditionering i VMS tar lång tid. Vad är orsaken till det?


 • Brus på mätkurvorna. Vilken kan anledningen vara?


 • Kan analyser som har utförts med andra mjukvaror användas i Viva?


 • Hur ska tillsatserna förvaras?


Roterande skivelektrod

 • Kan platinaelektrodspetsar poleras?


 • Kan Metrohm polera platinaelektrodspetsar?


 • Hur rengör jag platinaelektrodens spets?


 • Elektrodytan på platinaelektrodens spets är belagd med en främmande metall (Cu, Sn, etc.). Vad kan jag göra?


 • Hur temperaturresistent är platinaelektrodens spets?


 • Kan jag behandla platinaelektroden med ett ultraljudbad?


 • Påverkar platinaspetsens diameter på RDE-elektroden analysresultaten?


Referenselektrod

 • Min referenselektrod har torkat ut. Kan jag regenerera den igen?


 • Hittills så har jag använt utspädd H2SO4 som bryggelektrolyt. Kan jag använda en annan elektrolyt istället för KNO3?


 • Hur ofta behöver referenselektrolyten bytas?


 • Hur ofta behöver bryggelektrolyten bytas?


Hjälpelektrod

 • Hjälpelektrodens yta är belagd med en främmande metall (Cu, Sn etc.) Vad kan jag göra?


 • Är polering av hjälpelektrodens platinastift att rekommendera?