Övervakning av sammansättningen i badet - Sekundära komponenter

Electroplating baths

I ytbehandlingsindustrin används organiska eller oorganiska tillsatser i elektropläteringsbad:

  • för att styra de fysikaliska egenskaperna hos det undanskaffade metallskiktet, t ex duktilitet, hårdhet, rivstyrka, lödbarhet
  • för att modifiera ytans visuella utseende
  • för att hålla stora mängder metall i lösning (med hjälp av komplexbildande medel)
I huvudsak modifieras ytegenskaperna hos tryckta kretskort, kontakt- eller metallkomponenter med hjälp av syror, baser och joner i låga koncentrationer.

För att trygga att de önskade egenskaperna uppnås på ett tillförlitligt sätt, krävs en noggrann övervakning av additivkoncentrationen i baden.


  • Borsyra/tetrafluorborsyra i Ni-bad – ytaktiva ämnen med titrering

  • Koncentrerade syror i etsningslösningar, nitrat i Ni-bad, organiska syror i elektropläteringsbad med jonkromatografi

  • Bly, antimon och vismut i nickelbad med voltammetri

  • Organiska tillsatser med cyklisk voltametrisk stripping

  • Övervakning online av pH-värdet (elektrofria nickelbad) och karbonat (alkaliska zinkbad) med processanalysatorer

  • pH-värde, konduktivitet, fri och total alkalinitet i avfettnings- och sköljbad med processanalysatorer

Downloads