Kvalitetskontroll av råmaterial

Illustration Raw materials

En slutprodukt blir aldrig bättre än de material som du använder för att göra den. Regelbunden och systematisk analys av inkommande utgångsmaterial bidrar till att se till så att slutprodukten inte är av dålig kvalitet innan produktionen ens har börjat.

Med tanke på hur avgörande råvarornas kvalitet är, så måste analyserna vara specifika, tillförlitliga och exakta – och med tanke på ekonomiska aspekter, med andra ord den tid det tar för produkterna att nå marknaden, så måste analyserna också vara både effektiva och tidsbesparande.

Metrohm erbjuder ett urval av system och produkter för att möta alla dina krav på råvaruinspektion: från lättanvända ”out-of-the-box system” till specialgjorda system som anpassas till just din applikation. Metrohm ger dig tillgång till en stor pool av sitt branschspecifika applikationskunnande gratis. Läs mer om våra lösningar - applikationer och instrumentering - på denna sida:


Regelefterlevnad vid råvaruanalys

Med våra instrument, kan du utföra ett brett spektrum av analyser i enlighet med internationella normer (ASTM, ISO och DIN).

> Se hur du kan följa internationella normer med Metrohm instrument

 

Spektroskopi för råmaterialprovning

Kräver liten eller ingen provberedning alls. Möjliggör icke-förstörande mätningar och ger resultat nästan omedelbart. Spektroskopi är en av de främsta analysmetoderna för inspektion av inkommande gods.

Titta på videon och lär mer om möjligheterna för spektroskopi i polymerindustrin.

> Lär mer om NIRS DS2500 Analyzer

> Se vilka parametrar du kan analysera med en NIRS DS2500 Analyzer

Hydroxyländgrupper i realtid

Hydroxyltalet för polyoler indikerar reaktivitet med isocyanater vid framställningen av polyuretan. Nära-infraröd spektroskopi är unikt anpassad för att analysera hydroxyländgrupper av polyoler. Samtidigt som också information avseende metylsubstitution av polymerhuvudkedjan fås inom några sekunder.

För nedladdning

Råvaruidentifiering med Ramanspektroskopi

Polymerer består av makromolekyler som är tillverkade av många identiska eller liknande strukturella enheter, så kallade monomerer. Vi har arbetat fram en applikationsbeskrivning som visar hur du kan identifiera gemensamma monomerer. Bekvämt och snabbt, med hjälp av handhållna Mira M-1 spektrometer. Monomerer såsom styren, olika alkylmetakrylater, divinylbensen, etylenglykol, fenol, tereftalsyra, och karbamid analyseras inom några sekunder. Dessutom kan tillsatser eller hämmare såsom bensokinon identifieras snabbt och entydigt.

> Läs mer om handhållna Mira M-1 analyzer
För nedladdning

 

Metrohm Processanalys för råvarutestning

Med processanalysatorer från Metrohm övervakar du parametrar i realtid. Kontinuerligt och helt automatiskt. De kan integreras i dina produktionsprocesser och processanalysatorerna fungerar för ett brett spektrum av parametrar och i olika konfigurationer. Allt från ett enparametersystem till multianalysatorer som utför titrering, voltammetri, fotometri samt direkta mätningar eller mätningar med jonselektiva elektroder. Förutom våtkemiska analysatorer, erbjuder vi också online NIR-spektrometrar för oförstörande analys av olika råvaror. Läs mer nedan:

TBC-hämmare i monomera strömmar

Vid framställning av styren, butadien och vinylacetat, så spelar stabilisatorn 4-t-butylkatekol (TBC) en avgörande roll för att förebygga tidig polymerisation under lagring och transport.

För att inte äventyra produktens kvalitet, ska TBC-koncentrationen i styren hållas över 10-15 mg/L. TBC kräver syre för att förhindra monomererna från polymerisering. För att kontrollera TBC-koncentrationen, krävs noggrann övervakning.

I fallet med flytande 1,3-butadien så tillsätts TBC för att förhindra bildning av peroxider och popcorn-polymerer. Under bestämningen, så bubblas provet genom ett lösningsmedel som absorberar TBC medan butadien avdunstar.

Om du behöver övervaka TBC nivåer i styren, butadien, eller vinylacetat, ta en titt ADI 2045TI Process Analyzer.

> Lär dig mer om ADI 2045TI Process Analyzer

Kaprolaktam renhet övervakning i enlighet med ISO 8660

Kaprolaktam är ett utgångsmaterial i framställningen av polyamid 6 – en polymer som ofta används vid tillverkning av kläder, mattor, och industriella fibrer. Kvaliteten på kaprolaktam bedöms med hjälp av PAN-analys, Permanganat Absorptionsnummer som beskrivs i ISO 8660. PAN används som ett mått för renheten av kaprolaktam, eftersom den uttrycker stabiliteten hos en kaprolaktamprov i närvaro av kaliumpermanganat.

ADI 2045TI Process Analyzer från Metrohm Process Analytics uppfyller kraven för PAN analys enligt ISO 8660.
> Lär mer om ADI 2045TI Process Analyzer

För nedladdning

 

Vattenbestämning

Vatten är en viktig kvalitetsparameter för både råvaror och färdiga produkter. (läs mer om vattenbestämning i färdiga produkter här).

Okontrollerat höga vattenhalter kan störa reaktionen eller äventyra egenskaperna hos den färdiga produkten. Och kanske ännu viktigare är att närvaron av vatten påskyndar korrosion av rörledningar och cisterner.

Du kan kontrollera vattenhalten i gasformiga monomerer, kondenserade gaser och flytande monomerer med användning av Karl Fischer-titrering:

Vatten i gasformiga monomerer

Gasformiga monomerer och andra kondenserade gaser används i produktionen av plaster av alla slag. Dessa gaser är ofta aggressiva, giftiga och mycket flyktiga och utgör en sann utmaning när det kommer till övervakning av kritiska parametrar vid tillverkningen av produkterna i ett senare led. En av dessa parametrar är vattenhalten.

875 KF Gas Analyzer erbjuder dig en mycket känsligt och säkert sätt att mäta spårmängder av vatten i en mängd olika gasformiga monomerer och kondenserade gaser med hjälp av coulometrisk titrering.

> Läs mer om 875 KF Gas Analyzer

För nedladdning

Vatten i flytande monomerer

Vattenbestämning i svagt basiska, kvävehaltiga monomerer, som melamin och beta-kaprolaktam är enkel och sker via coulometrisk eller volymmetrisk titrering. För aminer som är benägna att orsaka sidoreaktioner, rekommenderas Karl Fischer-metoden med ugn.

> Lär mer om Karl Fischer-titrering

> Lär mer om ugnsmetoden för provpreparering 

För nedladdning

 

Ändgruppstitrering

Potentiometrisk titrering är idealiskt för titrering av funktionella grupper i monomerer. I synnerhet monomera mono- och polysyror liksom polyoler. Dessa titreringar utförs oftast i vattenfria, icke-polära lösningar och åtföljs av mycket små potentialförändringar, vilket leder till plana och oregelbundna titreringskurvor. Genom att utveckla instrument och sensorer (t.ex. i Solvotrode, se nedan) som gör att slutpunkter kan fastställas i media med låg ledningsförmåga, har Metrohm övervunnit dessa olägenheter.

Hundratals titreringar tillämpas i polymerindustrin: från syra, hydroxyl-, epoxi-, karboxyl-, och amintalet till klorid- och isocyanat-koncentration. De vanligaste och lätt automatiserade analyserna är hydroxyl- och syratal samt haltbestämning av isocyanat.

Om du är intresserad av den här typen av analyser, rekommenderar vi dig att titta på C & EN webinar "Titration Solutions for Difficult Polymer Samples":

> Ta mig till webinar

Syratal enligt ASTM D 4662-93 and ISO 2114:1996

Syratalet (eller syravärdet AV) är den vanligaste vattenfria titreringen som används vid råvarukontroll. Syratalet motsvarar mängden av karboxyl-syrafunktionella grupper. Potentiometrisk titrering är en idealisk metod för att bestämma detta värde i alkylhartser, polyester akrylathartser eller blandningar av dem. Självklart så kan denna metod vara helt automatiserad.

> Lär mer om Metrohm’s titratorer och automatiseringslösningar

För nedladdning

Hydroxyltal i överensstämmelse med ASTM E1899-08 and DIN EN ISO 4629-2

Hydroxyltalet hos monomerer anger graden av förestring. Vid framställning av polyuretaner så bestäms även hydroxyltalet hos polyoler, för att på sätt kunna göra en bedömning av deras relativa reaktivitet med isocyanater.

För bestämning av hydroxyltalet, ASTM E1899-08 och DIN EN ISO 4629-2
rekommenderas potentiometrisk titrering.

Hydroxyltal som bestäms med titrering har flera fördelar:
  • Metoden är snabb och robust.
  • Provberedningen är okomplicerad.
  • Bestämningen kan automatiseras.

Som ett resultat kan du minska dina insatser till ett minimum och spara värdefull tid.

> Lär dig mer om titratorer och automatiseringslösningar från Metrohm 

För nedladdning

Isocyanater i överensstämmelse med DIN 53185 and DIN EN ISO 14896

Den kemiska reaktionen mellan di-isocyanater eller poly-isocyanater och en diol eller polyol, leder till bildning av polyuretaner. Isocyanatgrupperna med den ackumulerade dubbelbindningssekvensen är de väsentliga komponenterna i syntesen. Det är dem som hydroxylgrupperna hos polyoler ger sig på. Titreringen av NCO-gruppen är en klassisk återtitrering: Isocyanat titreras tillsammans med ett överskott av dibutylamin, som sedan återtitreras med en känd koncentration av klorsyra.

Denna bestämning är fullt möjlig att utföra i ett system med provväxlare, vilket sparar både tid och arbete.

> Lär mer om titratorer och automatiserade lösningar från Metrohm

För nedladdning

Relaterade produkter

814 USB Sample Processor

Robust provväxlare för bestämning av små och medelstora provserier.

Lär dig mer …

Solvotrode easyClean

Platsbesparande elektrod för titrering i vattenfria medier, med Easyclean membran.

Lär dig mer …

 

Analys av föroreningar med voltametri

Voltametri är en mycket känslig teknik för analys av elektrokemiskt aktiva substanser, som oorganiska eller organiska joner men även neutrala organiska föreningar. Denna teknik kombinerar flera fördelar; korta analystider, hög precision och känslighet med jämförelsevis låga investerings- och driftskostnader.
Med tanke på Metrohm’s mångåriga erfarenhet inom detta område, kan vi ge dig rätt instrument, tillbehör, och know-how för din applikation. Läs om hur du kan använda voltametri i kontroll av inkommande råvaror inom polymerindustrin:

Bestämning av 4-karboxibensaldehyd i tereftalsyra

När xylol används för framställning av tereftalsyra, formeras 4-karboxibensaldehyd (4-CBA) till en förorening. Denna förorening måste avlägsnas innan tereftalsyran kan bearbetas ytterligare, till exempel, i polyesterfibrer eller PET-flaskor.

Den kvarvarande halten av 4-CBA i renad tereftalsyra (PTA) kan lätt bestämmas genom polarografi.

> Lär mer om voltametri

För nedladdning

Bestämma halten av järn i etylenglykol

Voltametri är idealiskt lämpad för bestämning av järn i etylenglykol. I etylenglykol som används som råvara i PU-syntes, fungerar järnföroreningar (även vid spårnivåer), som en katalysator och har därmed en stor inverkan på polymerisationen. Eftersom voltametri inte kräver någon provberedning, så är bestämningen enkel och känslig, med detektionsgränser så låga som ca 0.1 µg/L.

> Lär mer om voltametri

För nedladdning

 

Natrium och kalium i polyol med jonkromatografi

Den kemiska reaktionen av en di- eller poly-isocyanat med polyoler, ger polyuretanskum, hartser och gummin. Föroreningar i råmaterialen har en stor inverkan på reaktionshastigheter och äventyrar kvaliteten på slutprodukten. I polyoler, representerar alkalimetaller några av de mest kritiska föroreningar eftersom de är starka katalysatorer för linjära och grenade reaktioner. Jonkromatografi efter Inline Matrix eliminering är en snabb och exakt metod för samtidig bestämning av natrium och kalium.

> Lär dig mer om jonkromatografi

För nedladdning