NIRS för optimering av raffinaderiprocesser

Oavsett om du bestämmer alken, aromatisk, bensen, eller FAME, densitet, viskositet, Reid ångtryck, eller cetan och oktantal, är NIRS svaret - längs hela produktionskedjan.


1Densitetsgrad enligt American Petroleum Institute (API)

2True Boiling Point distillation

3Paraffiner, isoparaffiner, aromater, naftener eller olefiner (alkener)

4Kokbeteende enligt ASTM D 86: verifiering av NIRS

5Polycykliska aromatiska kolväten

6Cold Filter Plugging Point

7Fettsyrametylestrar (FAME)

8Bensen, toluen, xylen