I överensstämmelse med internationella normer

Parameter Standard Matris Metod
Bastal
ASTM D4739
Petroleumprodukter
Smörjmedel
Potentiometrisk titrering
ASTM D2896
Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
DIN ISO 3771 Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
Kvävehaltstal UOP269
Petroleumdestillat Potentiometrisk titrering
Syra- och bastal ASTM D974
Petroleumprodukter
Coulometrisk titrering
Syratal ASTM D664
Petroleumprodukter
Potentiometrisk titrering
DIN EN 12634
Petroleumprodukter
Smörjmedel
Potentiometrisk titrering
NY: ASTM D8045 Råolja och petroleumprodukter Termometrisk titrering
Syratal and naftensyror UOP565 Petroleumprodukter
Petroleumdestillat
Potentiometrisk titrering
Merkaptansvavel ASTM D3227 Drivmedel, fotogen Potentiometrisk titrering
ISO 3012 Mycket flyktiga destillat
Måttligt flyktiga destillat
Potentiometrisk titrering
H2S ASTM D2420 Gasol (LPG) Potentiometrisk titrering
H2S, Merkaptansvavel UOP163 Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
Alkalinitet, H2S, merkaptaner UOP209 Begagnade alkaliska petroleum-
produkter
Potentiometrisk titrering
H2S, Merkaptansvavel, 
Karbonylsulfid
UOP212 Gasformiga kolväten
Gasol (LPG)
Potentiometrisk titrering
Förtvålningstal ASTM D94 Petroleumprodukter Potentiometrisk titrering
DIN 51559 Råoljor
Isolerande oljor
Coulometrisk titrering
Bromtal ASTM D1159 Petroleumdestillat
Alifatiska alkener
Potentiometrisk titrering
ASTM D5776 Aromatiska kolväten Potentiometrisk titrering
ISO 3839 Petroleumdestillat
Alkener
Potentiometrisk titrering
Bromtal och bromindex UOP304 Kolväten Potentiometrisk titrering
Bromindex ASTM D2710

ASTM D1492
Petroleumkolväten

Aromatiska kolväten
Potentiometrisk titrering
Coulometrisk titrering
Hydroxyltal ASTM E1899 Alifatiska och cykliska
kolväten
Potentiometrisk titrering
DIN EN ISO 4629-2
Hartser, råvaror för lacker,
primära alkoholer, glykoler, fett
Potentiometrisk titrering
Organiskt, oorganiskt och totalt klorinnehåll UOP588 Kolväten Potentiometrisk titrering
Organiskt klorinnehåll ASTM D4929 Råoljor Potentiometrisk titrering
Salinitet ASTM D6470 Råoljor Potentiometrisk titrering
Vattenhalt DIN 51777-1/2 Petroleumkolväten
Lösningsmedel
Coulometrisk KFT
Volymetrisk KFT
ASTM D4377 Råoljor Volymetrisk KFT
ASTM D4928 Råoljor Coulometrisk KFT
ASTM E1064 Råoljor
Organiska lösningsmedel
Smörjoljor
Coulometrisk KFT
ASTM D6304 Petroleumprodukter Coulometrisk KFT
ASTM D1364 Mycket flyktiga lösningsmedel Volymetrisk KFT
ASTM D890 Terpentiner Azeotropisk destillation, KFT
ASTM E203 Allmänt Volymetrisk KFT
ISO 10336 Råoljor Volymetrisk KFT
ISO 10337 Råoljor Coulometrisk KFT
ISO 12937 Petroleumprodukter Coulometrisk KFT
ISO 6296 Petroleumprodukter Volymetrisk KFT
Oxidationsstabilitet EN 14112 Fettsyremetylestrar (B100) Oxidationsstabilitet
EN 15751 Fettsyremetylestrar
Dieselbränsleblandningar
Oxidationsstabilitet
Oorganiskt klorid och sulfat DIN EN 15492,
ASTM D7319,
ASTM D7328
Etanol som blandningskomponent i bensin Jonkromatografi
Fritt och totalt glycerolhalt ASTM D7591 Biodieselblandningar Jonkromatografi
Svavel, tungmetaller  – Bensin, etanol Voltametri
pH-värde, konduktivitet och
parametrar som kan bestämmas med
titrering and voltametri
Processberoende förhållanden Petroleumprodukter Processanalys

KFT = Karl Fischer-titrering