Bränslen - paraffiner, aromater, naphtener, olefiner

Syratal i petroleumprodukter enligt ASTM8045


ASTM D8045 och som släpptes 2016, beskriver bestämningen av syratalet i råolja och petroleumprodukter med termometrisk titrering. Denna metod erbjuder en mängd olika fördelar jämfört med potentiometrisk titrering:

  • Analys ger en väldefinierad ändpunkt, vilket avsevärt förbättrar reproducerbarheten av resultaten. 
  • Analyserna går snabbare att utföra
  • Underhåll av sensorn behövs inte

> Lär mer om termometrisk titrering och om ASTM D8045

I takt med internationella normer

Vikten av fossila bränslen återspeglas av det stora antalet normer för dem. Metrohm som en ledande tillverkare av analytiska instrument erbjuder långvarigt applikationskunnande för kvalitetskontroll av fossila bränslen.
> Lär dig mer

Syra- och bastal - Viktiga kvalitetsparametrar

På samma sätt som bastalet (BN) är en summaparameter för alkaliska föreningar, är syratalet (AN) ett mått för sura föreningar. Båda parametrar är avgörande för att säkerställa kvaliteten på oljan.

Potentiometrisk titrering

Båda parametrarna bestäms genom potentiometrisk titrering i icke-vattenhaltiga lösningsmedel eller lösningsmedelsblandningar. Titrimetriska bestämningar kan helt automatiseras - från tillsats av lösningsmedel till den reproducerbara rengöringen av elektroden. Oljeprover kan även vägas in helt automatiskt före titrering. Detta garanterar full spårbarhet.

Fotometrisk titrering i linje med ASTM D 974

AN och BN kan också bestämmas genom fotometrisk titrering med färgindikering av ekvivalenspunkten enligt ASTM D 974. För denna applikation erbjuder Metrohm den 100% lösningsmedelsbeständiga Optrode med möjlighet att automatisera fotometrisk titrering.


Relaterade produkter

Snabb termometrisk titrering

Elektrodunderhåll är inte ett problem när du använder termometrisk titrering. Förorenings- och matrisinfluenser försämrar inte sensorn. Det fungerar även utan rehydrering. I jämförelse med potentiometrisk titrering är termometrisk titrering ungefär tre gånger snabbare och kan vara helt automatiserad. Såsom visas i TAN bestämning av titreringskurvan.

Solvotrode easyClean: en kombinerad pH glaselektrod som lätt kan rengöras även vid stark förorening.

Optrode: Sensor för titrering med fotometriskt ändpunktserkännande.

För nedladdning

Vattenbestämning i petroleumprodukter

Vatten förekommer som förorening i praktiskt taget alla petroleumprodukter.

Det minskar smörjmedelsegenskaper, främjar mikrobiell nedbrytning av oljan, leder till slambildning i tanken, och främjar korrosion.

Därför är det mycket viktigt att känna till vattenhalten i oljeprodukter. Karl Fischer (KF) titrering, på grund av dess utmärkta reproducerbarhet och noggrannhet samt dess användarvänlighet, rankas bland de viktigaste vattenbestämningsmetoderna och figurerar därmed i många internationella standarder. På grund av den låga vattenhalten i oljeprodukter, brukar KF coulometri tillämpas.

För nedladdning

Halogen och svavel i bränslen med förbränningsjonkromatografi (CIC)

Negativa effekter av halogen- och svavelhaltiga bränslen

Förbränningen av svavelhaltiga bränslen leder till utsläpp av luftförorenande svaveloxider i atmosfären. Dessutom kan höga svavelkoncentrationer påverka motorns prestanda negativt. Likaså måste förekomsten av korrosiva halogener minimeras, särskilt med avseende på raffineringsprocessen.

Förbrännings IC

Förbrännings IC är en helt automatiserad metod för för pyrohydrolysbestämning av individuell halogen och svavel i en mängd petroprodukter, oavsett om de är i flytande, fast eller gasform. CIC utmärker sig vad det gäller provkapacitet, mätområde och precision samt noggrannhet.

Bilden ovan visar Combustion IC-metoden. De gasformiga förbränningsprodukter som kommer ut ur ugnen matas in i en oxiderande absorptionslösning och detekteras som sulfat och halogenid genom efterföljande jonkromatografi.

För nedladdning

NIRS för att optimera blandnings- och raffinaderiprocesser

Straightforward blending process with NIRS

During the blending process, different fractions of the crude oil distillation are mixed together so as to produce the ready-to-sell diesel or gasoline grades. This is most economical when it is carried out in process systems that work online and can be automated. The endpoint of the blending process is reached when the required fuel specifications are achieved. Key characteristics which indicate the progress of the blending process are the cetane number for diesel blends and one of the octane ratings for gasoline blends. NIRS sensors located directly in the process enable the entire process to be controlled and ensure a high-quality end product. Additional parameters can be monitored in parallel.
To refine crude oil and natural gas into diverse petrochemical products, complex processes are required, from crude oil distillation, cracking, and desulfurization to reforming. All these processes are controlled by near-infrared spectroscopy (NIRS) – whether to determine characteristics or the composition of petroleum products.

> Learn more

Process image (image on the left side) of the Research Octane Number (RON) and Reid vapor pressure control parameters determined during the blending process of gasoline using NIRS. Both parameters can be tracked simultaneously via the live view on the control panel (the black/green section between the two trend curves).

Read more Process Analytics applications

För nedladdning

Flera applikationer

Korrosion

I petrokemi- och biobränsleindustrin är korrosion ett vanligt problem som hotar människa och maskin och som genererar betydande produktionskostnader. Det har rapporterats att enbart i USA står pipelinekorrosion för över 20 miljoner US dollars per år. Metrohm Autolab erbjuder ett komplett produktprogram för att undersöka korrosionsegenskaper hos material, både för ren och tillämpad forskning.

Application Finder

Vitsord: CEPSA Research Center

"I över 30 år har våra laboratorier haft Metrohmutrustning, såsom titratorer att mäta tensider i tvättmedel och bromnummer i olefiner samt oxidationsstabilitet for FAMES och dieselolja. De är alla mycket användbara och tillförlitliga utrustningar."

Cepsa är ett spanskt energibolag verksamt inom olje- och gassektorn. De använder många Metrohminstrument för karakterisering av oljor och bränslen.