Standarder relaterade till lösningsmedelsanalys

Parameter Standard
Matrix
Method
pH-värde
ASTM D4584
Elektrodoppbad
pH
Kondutivitet ASTM D2448
Vattenlösliga salter i pigment 
Konduktivitet
Syratal ASTM D1613 Flyktiga lösningsmedel och kemiska mellanprodukter som har använts i färger   Titrering
ASTM D974 Allmänt
ASTM D664 Petrokemiska produkter
ASTM D3444 Triklortrifluoretan
ISO 3682 Bindemedel, färger och lacker
Aciditet ASTM D1613 (in ASTM E202) Etylenglykol och propylenglykol 
ASTM D2989 Halogenerade organiska lösningsmedel och blandningar därav
ASTM E2679 Mono-, di-, tri- och tetraetylenglykol
Alkalinitet in ASTM  D1208 Pigment
Syra och bas-milliekvivalent innehåll ASTM D4370 Elektrodoppbad
Hydroxyltal ISO 4629 Färger och lacker
DIN 53240 Färger och lacker
Hydroxylgrupper ASTM E1899 Allmänt
Procent Hydroxyl ASTM D5897 Cellulosaestrar
Förtvålningstal ASTM D464 Kemiska produkter från tall
ISO 3681 Bindemedel för färger och lacker
Jodtal ASTM D5554 Fetter och oljor
Bromindex ASTM D1492 Aromatiska kolväten
Kalcium och zink ASTM D2613 Färgsickativ
Järn ASTM D3804 Färgsickativ
Zirconium ASTM D3969 Färgsickativ
Vanadin ASTM D3988 Färgsickativ
Totalhalt sällsynta jordartsmetaller  ASTM D3989 Färgsickativ
Flytande färgtorkar ASTM D564 Flytande färgtorkar
Pyridinbaser ASTM D4471 Kresyliska syror
Zinkoxid och fosforsyra ASTM D4450 Zinkhydroxifosfit-pigment
Vatteninnehåll
ASTM D1364 Flyktiga lösningsmedel  Karl Fischer-titrering
ASTM D1631 Fenoler
ASTM D4017 Färger
ASTM D3401 Halogenerade organiska lösningsmedel 
ASTM E1064 Organiska vätskor
ASTM E1064 in ASTM E202 Etylenglykol och propylenglykol
ASTM E203 Allmänt
ASTM E222 Allmänt
ASTM D7375 Aromatiska kolväten
ISO 760 Allmänt
ISO 3699 Vattenfri vätefluorid
DIN 51777-1/2 Mineraloljor kolväten och lösningsmedel 
Anjoner ASTM D5794 Elektrodoppbad Jonkromatografi
Klorid ASTM E2469 Mono-, di-, tri- och tetraetylenglykol
Fluor, klor, svavel ASTM D7359 Aromatiska kolväten Förbränningsjonkromatografi 
Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) DIN EN ISO 16773 Färger och lacker Galvanostater