Vattenbestämning i baskemikalier – fasta prover, vätskor och gaser

Fasta prover – salter, hydroxider och karbonater

Salter innehåller både inkapslad och fastsittande fukt. Fastsittande vatten kan lätt bestämmas så länge som det säkerställs att saltet inte löses upp. Arbetsmediet är en 1: 3 metanol-kloroformblandning. Det finns två metoder tillgängliga för bestämning av den totala vattenhalten. Den första använder en lösningsmedelsblandning i vilken saltet löser sig helt, exempelvis i en 2:1 metanol-formamidblandning. Den andra metoden bygger på uppvärmning i ugn, där en torr gasström överför det frisatta vattnet till titrercellen.


Under Karl Fischer-titrering av oorganiska hydroxider och karbonater så reagerar de svaga syrorna metylsvavelsyra och vätejodid i titreringscellen med de alkaliska hydroxiderna och karbonaterna som bildar ytterligare vatten. Därför ska vattenhalten i hydroxider och karbonater bestämmas med uppvärmning enligt ugnsmetoden.

> Bläddra bland flera applikationer …

> Metrohm Karl Fischer titrering

> Lär mer om ugnsmetoden …

Ladda ner

Vätskor – oorganiska syror, lösningsmedel och organiska vätskor

Sample bottles containing samples

Innan vattenbestämning kan utföras i oorganiska syror som HCl, HNO3, H2SO4, och H3PO4 måste de först neutraliseras. HBr och HF absorberas först i pyridin eller i en lösning av imidazol i dioxan före titrering. HF angriper glas, vilken är anledningen till att Karl Fischer-titrering utförs i plastkärl med visuell eller fotometrisk slutpunktsdetektion.

Om du vill veta mer om vattenbestämning i organiska lösningsmedel och vätskor, kika runt bland informationen och ladda Karl Fischer-monografin nedan.

> Lär mer om vattenbestämning i organiska lösningsmedel 

> Lär mer Metrohm Karl Fischer-titrering

Ladda ner

Gaser – butan, propan, klormetan, koldioxid och vätgas 

Förutom att användas som bränsle i bostäder värmeutrustning, används kondenserad petroleumgas (LPG) allmänt som utgångsmaterial i den kemiska industrin för framställning av mellanproduktprodukter och derivat. LPG utvinns ur råolja och naturgas och är stommen i produktionen av ett stort antal organiska föreningar. På liknande vis är ammoniak, väte och koldioxid viktiga gaser i organisk syntes.


Närvaron av vatten i dessa gaser är inte önskvärd, eftersom det kan hindra syntesreaktionen och främja korrosion av anläggningens metallrör. Att se till att vattenhalten i gaserna ligger inom specifikationerna bidrar därför till att hålla underhållskostnaderna låga och förbättrar kvaliteten på produkten.

Metrohm erbjuder ett särskilt system för analys av vatten i gasol, naturgas och oorganiska gaser: 875 KF Gas Analyzer. Systemet bygger på coulometrisk Karl Fischer-titrering. Du får snabba och korrekta resultat på mindre än 5 minuter.

> Lär mer om 875 KF Gas Analyzer

Vatten i butan och propan

Butan och propan är utgångsmaterial för framställning av en mängd olika produkter. Butan används till exempel för att syntetisera 1.3-butadien, som i sin tur används som en monomer vid framställning av syntetiskt gummi. En annan viktig användning av butadien är i tillverkningen av ABS, en plast som har många användningsområden inom fordons- och elektronikindustrin .

Ladda ner applikationerna nedan för att se hur du kan bestämma vattenhalten i butan och propan med hjälp av 875 KF Gas Analyzer.

Ladda ner

Vatten i klormetan


Klormetan är en viktig förening vid framställning av silikonpolymerer och används vid förestring av alkoholer och fenoler. 875 KF Gas Analyzer kan analysera vattenhalten i klormetan.

Läs mer om 875 KF Gas Analyzer

Ladda ner

Vatten i koldioxid och vätgas

Väte används vid tillverkning av flera viktiga kemiska föreningar: ammoniak och metanol. Dessutom är det en viktig gas i raffinaderiprocesser.

Koldioxid är också en absolut nödvändig förening inom den kemiska industrin och används främst för att producera urea och i mindre mängder, metanol.

Applikationerna nedan visar hur du kan bestämma vattenhalten i dessa gaser med hjälp av en 875 KF Gas Analyzer.

> Lär mer om 875 KF Gas Analyzer

Ladda ner