Overview of standards applicable in the chemical industry

Parameter Standard Matris  Metod
Total syrahalt ASTM E223
Svavelsyra
Titrering
Bromindex
D1492 (in D4077 & 7125)
D2710 (in D4077 & 7125)
Kumen
ASTM D5776
ASTM D1492
Aromatiska kolväten
Hydroxylgrupper ASTM E1899 Alifatiska och cykliska föreningar och fenol
Spårämnesanalys, klorid D5194 (in D2359) Flytande aromatiska kolväten
Pyridinbaser ASTM D4471 Kresylsyra
Organiskt kombinerad svavelsyraanhydrid ASTM D5351 Generell
Vatten ASTM D7375 Aromatiska kolväten KFT
ASTM E203 Generell
ASTM E1064 (in D2359) Organiska vätskor
Anjoner ASTM E1787 Kaustiksoda och pottaska Jonkromatografi
Klorid ASTM D5194 Flytande aromatiska kolväten
Fluor, klor och svavel ASTM D7359 (in D2359) Aromatiska kolväten och deras blandningar Jonkromatografi med förbränning