Vattenbestämning i baskemikalier – fasta prover, vätskor och gaser

Fasta prover – salter, hydroxider och karbonater

Salter innehåller både inkapslad och fastsittande fukt. Fastsittande vatten kan lätt bestämmas så länge som det säkerställs att saltet inte löses upp. Arbetsmediet är en 1: 3 metanol-kloroformblandning. Det finns två metoder tillgängliga för bestämning av den totala vattenhalten. Den första använder en lösningsmedelsblandning i vilken saltet löser sig helt, exempelvis i en 2:1 metanol-formamidblandning. Den andra metoden bygger på uppvärmning i ugn, där en torr gasström överför det frisatta vattnet till titrercellen.


Under Karl Fischer-titrering av oorganiska hydroxider och karbonater så reagerar de svaga syrorna metylsvavelsyra och vätejodid i titreringscellen med de alkaliska hydroxiderna och karbonaterna som bildar ytterligare vatten. Därför ska vattenhalten i hydroxider och karbonater bestämmas med uppvärmning enligt ugnsmetoden.

> Bläddra bland flera applikationer …

> Metrohm Karl Fischer titrering

> Lär mer om ugnsmetoden …

Ladda ner

Vätskor – oorganiska syror, lösningsmedel och organiska vätskor

Sample bottles containing samples

Innan vattenbestämning kan utföras i oorganiska syror som HCl, HNO3, H2SO4, och H3PO4 måste de först neutraliseras. HBr och HF absorberas först i pyridin eller i en lösning av imidazol i dioxan före titrering. HF angriper glas, vilken är anledningen till att Karl Fischer-titrering utförs i plastkärl med visuell eller fotometrisk slutpunktsdetektion.

Om du vill veta mer om vattenbestämning i organiska lösningsmedel och vätskor, kika runt bland informationen och ladda Karl Fischer-monografin nedan.

> Lär mer om vattenbestämning i organiska lösningsmedel 

> Lär mer Metrohm Karl Fischer-titrering

Ladda ner

Gaser – butan, propan, klormetan, koldioxid och vätgas 

Förutom att användas som bränsle i bostäder värmeutrustning, används kondenserad petroleumgas (LPG) allmänt som utgångsmaterial i den kemiska industrin för framställning av mellanproduktprodukter och derivat. LPG utvinns ur råolja och naturgas och är stommen i produktionen av ett stort antal organiska föreningar. På liknande vis är ammoniak, väte och koldioxid viktiga gaser i organisk syntes.


Närvaron av vatten i dessa gaser är inte önskvärd, eftersom det kan hindra syntesreaktionen och främja korrosion av anläggningens metallrör. Att se till att vattenhalten i gaserna ligger inom specifikationerna bidrar därför till att hålla underhållskostnaderna låga och förbättrar kvaliteten på produkten.

Metrohm erbjuder ett särskilt system för analys av vatten i gasol, naturgas och oorganiska gaser: 875 KF Gas Analyzer. Systemet bygger på coulometrisk Karl Fischer-titrering. Du får snabba och korrekta resultat på mindre än 5 minuter.

> Lär mer om 875 KF Gas Analyzer

Vatten i butan och propan

Butan och propan är utgångsmaterial för framställning av en mängd olika produkter. Butan används till exempel för att syntetisera 1.3-butadien, som i sin tur används som en monomer vid framställning av syntetiskt gummi. En annan viktig användning av butadien är i tillverkningen av ABS, en plast som har många användningsområden inom fordons- och elektronikindustrin .

Ladda ner applikationerna nedan för att se hur du kan bestämma vattenhalten i butan och propan med hjälp av 875 KF Gas Analyzer.

Ladda ner

Vatten i klormetan


Chloromethane is a major compound in the production of silicone polymers and is used in the etherification of alcohols and phenols. The 875 KF Gas Analyzer is capable of analyzing the water content in chloromethane.

> Learn more about the 875 KF Gas Analyzer

Ladda ner

Vatten i koldioxid och vätgas

Väte används vid tillverkning av flera viktiga kemiska föreningar: ammoniak och metanol. Dessutom är det en viktig gas i raffinaderiprocesser.

Koldioxid är också en absolut nödvändig förening inom den kemiska industrin och används främst för att producera urea och i mindre mängder, metanol.

Applikationerna nedan visar hur du kan bestämma vattenhalten i dessa gaser med hjälp av en 875 KF Gas Analyzer.

> Lär mer om 875 KF Gas Analyzer

Ladda ner