Fosforbestämning enligt DIN EN ISO 6878: 2004-09
2017-02-16

Online determination of ortho- and total phosphate phosphorus in wastewater

2035 Process Analyzer. En anpassad lösning för 24/7 övervakning on-line av kritiska parametrar som ortofosfat och total fosforhalt i avloppsvatten. Tre fasta mätvärdesintervall: Låga, standard och höga totalfosforhalter.

Fosforbestämning enligt DIN EN ISO 6878:2004-09

Fosforrening är en central del i reningsverket. Det är en förutsättning för de att tillåtna utsläppsvärdena inte överstigs så att för stora mängder fosfor släpps ut och orsakar övergödning i naturen. Slutbehandling av avloppsvatten sker genom kemisk rening där fosfor avlägsnas genom fällningsreagens. Reningskraven för fosfor och den belastning reningsverket utsätts avgör hur mycket reagens som ska doseras. Mängden beräknas och styrs av o-PO4-P-koncentrationen i det inkommande vattnet. För regelefterlevnad krävs givetvis också att den aktuella TP-summan av alla olösliga och lösta fosfater i slutbehandlat utgående vatten kan bestämmas.

2035 Process Analyzer utnyttjar en kompakt kyvettfotometer med uppslutningsmodul och uppfyller kraven för övervakning av både o-PO4-P och TP on-line enligt DIN EN ISO 6878: 2004-09. Analysatorn är konfigurerad för att uppsluta och oxidera avloppsvattenprover i syfte att frigöra ortofosfater från organiskt material och tillsätta reagens efter uppslutningssteget. Fosfomolybdensyra bildas, som därefter reduceras och som gör det möjligt med en kolorimetrisk bestämning av ett intensivt blå-färgat komplex.

Tre olika övervakningsintervall

2035 Process Analyzer kan mäta fosforhalter on-line via kolorimetrisk detektering i tre intervall: Låg TP: 0-150 μg/L, PO4-P, Standard TP: 0-5 mg/L, PO4-P, eller Hög TP: 0-100 mg/L PO4-P. 2035 Process Analyzer analyserar halter i svårt förorenade avfallsvatten till den aktuella totalthalten fosfor i vatten som lämnat det kemiska steget.  Denna analys kan också kombineras med ytterligare mätningstekniker såsom pH och/eller konduktivitet mätning, som erbjuder en mer fullständig bild av hela behandlingsprocessen.


Tålig och kraftfull design (IP66)

Strikt separation av våtdelen och elektroniken garanter säker drift i särskilt kritiska miljöer. Elektronikdelen är inrymd i ett ickekorrosivt epoxybelagt hölje av rostfritt stål.

Praktiskt taget obegränsade möjligheter till provkonditionering

Kylning eller uppvärmning, trycksänkning, avgasning, filtrering är bara några exempel. De nya systemen från Metrohm Process Analytics kan utrustas med i princip all tänkbar tillbehörsutrustning för provkonditionering. Systemen är modulära och byggs ihop med moduler till det du behöver för enkla eller multipla provströmmar.

Sofistikerad datakommunikation

Ethernet TCP/IP-nätverk kommunikation och fjärrstyrning, webbtjänster, MODBUS, analoga utgångar, digitala utgångar för resultatöverföring, och larmstatussignaler. Resultatexport till USB..

> Ladda ner Application Note on ortho- and total phosphate phosphorus analysis

> Lär mer om 2035 Process Analyzer

> Ladda ner pressrelease på engelska