Merkaptaner och vätesulfid i råolja enligt ASTM D3227 och UOP 163
2016-01-22

Oil platform

I raffineringsprocessen av råolja är svavelföreningar närvarande i hela kokintervallet för kolväten. För att förhindra korrosion av rör och uppfylla kraven för slutprodukterna, används olika avsvavlingsbehandlingar. 2045TI Ex-proof online Analyzer från Metrohm Process Analytics är en nyckelfärdig lösning för att övervaka svavelhalten i alla skeden i nedströmsprocessen.

Avsvavling kan ske på många punkter inom ett raffinaderi, från råvara till destillatström. Medan lättare föroreningar (inklusive merkaptaner och sulfider) kan avlägsnas via hydrobehandling, kan tyngre svavelföreningar avlägsnas med hydrokrackning efter vätebehandling. Merkaptan- och H2S- innehållet i råolja bestäms av en två-ändpunktstitrering (se även Metrohm Application Bulletin 135) baserad på ASTM D3227-83 och UOP 163-67. Application Note AN-PAN-1026 beskriver respektive application och är tillgänglig gratis från Metrohm Process Analytics.

Process Analytics 2045TI Ex-proof Process Analyzer med ett anpassat provrekonditioneringssystem kan implementeras på många områden inom raffinaderiet för att säkerställa att katalysatorer i reaktorer är inte uttömda och för att begränsa korrosion längre fram i destilleringsenheten. Analysatorn uppfyller EU-direktiv 94/9/EG (ATEX 95) och är certifierat för zon-1 och zon-2-områden.

För nedladdning