MARGA instrument möjliggör on-line övervakning av atmosfäriska oorganiska gaser och aerosoler
2014-10-31

Metrohms Monitor for AeRosol and Gases (MARGA) är en dedikerad lösning för on-line övervakning av atmosfäriska oorganiska gaser och aerosoler i luften.

Ett MARGA instrument användes nyligen i en stort fältkampanj i sydöstra USA för att mäta den oorganiska sammansättningen av aerosoler och de viktigaste gaserna (HNO3, NH3, SO2) i jämvikt med varje aerosol, vilket möjliggör belysning av aerosol sammansättning och slutsatser om ursprung. Resultat från denna studie publicerades nyligen i en forskningsartikel.

MARGA (Monitor for AeRosols and Gases in ambient Air) iär ett övervakningssystem för omgivande luft som är i stånd att mäta gasfaskoncentrationerna av NH3, HNO3, HCl, HNO2, och SO2, samt partikel- (aerosol) koncentrationer av NO3-, Cl-, SO42-, NH4+, Na+ , K+, Ca2+ och Mg2+. MARGA drar in 1 m3 volym luft varje timme.

Gaserna absorberas sedan kvantitativt (mer än 99,7%) i en wetted rotating denuder (WRD) och aerosoler, som passerar genom WRD, fångas i en steam-jet aerosol collector (SJAC).


De fångade aerosolerna separeras kvantitativt (mer än 99,7%) från luftströmcyklonen med hjälp av kondensationell tillväxt med övermättad ånga. Vätskeströmmarna från WRD (lösta gaser) och SJAC (lösta aerosoler) avgasas och blandas med en intern standard innan kontrollerad injektion i en anjon och en katjon jonkromatograf, båda från Metrohm.

Bestämningen styrs kontinuerligt av en intern kalibrering, som utförs genom tillsats av en standardlösning (Li & Br). Instrumentet kan fungera obevakat under 7 dagar och kan styras via en Internet-anslutning. Storleken på partiklar (PM) kan väljas genom att placera specialdesignade cykloner (t.ex. PM10, PM2.5 eller PM1.0) före ingången av provtagningssystemet.

Ladda ned pr English