Halogenättikssyror, bromat och dalapon i naturligt vatten – Ny metod! 50 % snabbare än den aktuella USEPA-metoden
2017-02-17

Water drop bouncing off the water surface

Wu et. al. presenterar en ny metod för att analysera nio halogenättikssyror (HAAs), bromat och dalapon plus fyra potentiellt toxiskt joderade HAAs i naturligt vatten genom koppling av jonkromatografi med tandemmasspektrometri (IC-MS/MS). Den nya metoden är 50 % snabbare än den aktuella USEPA-metoden 557, inklusive flera detekterade föreningar och kommer ner till detektionsgränser på µL/L för samtliga 15 analyter. 

HAAS är en av de vanligast detekterade desinfektionsbiprodukterna i amerikanska vattenverk. Några av dem regleras av USEPA och har klassificerats som potentiellt cancerframkallande. HAAs har traditionellt analyserats med GC-metoder som kräver derivatisering och provextraktion, vilket är både arbetskrävande och tidskrävande samt kan ha en negativ effekt på reproducerbarheten.


Den metod som presenteras i artikeln av Wu et. al. övervinner dessa nackdelar genom koppling av jonkromatografi med tandemmasspektrometri. Metoden tillämpades för att undersöka koncentrationer av 13 HAAs, bromat, och dalapon i obehandlat klorerat och kloraminerat grundvatten samt ytvattenprover. Metoden erbjuder ett enkelt tillvägagångssätt för att bedöma hälsorisken för HAAs, särskilt den mycket giftiga joderade HAAs.

Ladda ner PR på engelska

Lär mer om studien här