Automatiserad provpreparering inline för jonkromatografi
2016-07-08

Illustration of Metrohm Inline Sample Preparation for ion chromatography

Metrohm Inline Provberedning (MISP) sätter stopp för manuell provberedning när du arbetar med jonkromatografi. MISP står för en teknik som tillåter användare att helt automatisera beredningen av svåra prov

Fördelarna kommer i form av stora besparingar i tid och pengar och samtidigt förbättringar i noggrannheten hos analyserna.

Metrohm Inline Ultrafiltrering avlägsnar säkert partiklar från provet. Som ett resultat av detta så skyddas den analytiska kolonnen från kontaminering och dess livslängd ökar avsevärt.

Metrohm Inline Dialys avlägsnar inte bara partiklar från provet utan också oljedroppar och kolloider. Emulsioner, prover som innehåller fett och proteiner, kroppsvätskor och starkt förorenat avloppsvatten kan därför tillförlitligt bestämmas utan att kolonnen skadas. 
Metrohm's logiska inline spädning ger automatisk spädning av provet som är avhängig de fördefinierade koncentrationsgränserna. Även utspädningsfaktorn bestäms automatiskt för att se till att resultaten håller sig inom kalibreringsområdet och är korrekta.

Metrohm's intelligenta partiella loopinjection (MiPT) justerar automatiskt injektionsvolymen efter provets koncentration. Denna teknik bidrar också till att resultaten alltid hamnar inom kalibreringsområdet.

Metrohm's inline extraktion 
överför vattenlösliga komponenter och bildar en icke-polär organisk fas till en vattenhaltig fas för efterföljande injektion (efter inline dialys).

Metrohm's inline matriseliminering möjliggör separation av joniska analyter från den oladdade matrisen utan användning av provprepareringspatronen (SPE).

Metrohm's inline förkoncentrering använder en förkoncentrationskolonn och är idealisk för spåranalys ner till koncentrationsområdet ng/L .

Metrohm's inline kalibrering gör det möjligt att kalibrera en standardkoncentration i ppt-intervallet med en enda standardlösning på mikrogram/L-nivå. Detta möjliggör exakta och tillförlitliga mätningar ner till ensiffriga ng/L-intervall.

Metrohm's inline neutralisation justerar pH-värdet för prover i syfte att förhindra interferenser av anjoner i analysen. Med kombinationen inline förkoncentrering och inline neutralisering blir det genomförbart med spårämnesanalyser av anjoner.

> Lär mer om Metrohm's  provprepareringstekniker inline för jonkromatografi

> Ladda ner pressrelease på engelska