Ammoniak och aminer i luften: enkel insamling och efterföljande analys med jonkromatografi
2014-09-04

I  en artikel som nyligen publicerades i Atmospheric Measurement Techniques, presenterar Dawson et. al.  en ny teknik för mätning av gasfas-ammoniak och aminer i omgivande luft. Deras teknik använder ett svagt katjonbytarharts som ett substrat för samling av målanalyterna följt av extraktion och analys med jonkromatografi. Denna teknik är av särskilt intresse, eftersom den undviker användningen av provtagningsledningarna vilket gör det relativt enkelt och billigt.
Ammoniak och aminer detekteras rutinmässigt i atmosfärens aerosoler och har identifierats som viktiga bidragsgivare till ny partikelbildning och tillväxt. Sålunda förbättrar gasfasammoniak och aminer avsevärt partikelbildning från vanliga atmosfäriska syror, såsom svavelsyra, salpetersyra, och metansulfonsyra samt tillväxten av atmosfäriska nanopartiklar.

Enligt författarna är deras forskning först med att visa att jonbytarhartser i själva verket kan användas för att effektivt samla molekylslag från en provgasfas. Som sådan erbjuder den ett exakt, reproducerbart och billigt sätt för mätning vid atmosfäriskt relevanta koncentrationer som är användbart för både laboratorie- och fältstudier. Kvalificering och kvantifiering av målanalyter utfördes på en Metrohm 850 Professional IC-systemet (ta reda på mer om Metrohm IC här).

Ladda ned pr En