Skríning na per- a polyfluórované alkylové látky (PFAS) vo vode
6.12.2021

Jednoduché a rýchle stanovenie adsorbovateľného organického fluóru (AOF) pomocou pyrohydrolitickej iónovej chromatografie (CIC)

Per- a polyfluórované alkylové látky (PFAL) sú triedou takmer 10 000 umelo vyrobených organofluórových zlúčenín, ktoré sú všeobecnejšie známe ako „večné chemikálie“. PFAL sú odolné voči vode, oleju a teplu. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam nachádzajú široké uplatnenie v mnohých výrobkoch a odvetviach. Môžu sa dostať do vodovodov a potravinového reťazca, čím spôsobujú ľuďom rôzne zdravotné problémy. Stabilita týchto látok a produktov ich rozpadu v kombinácii s ich afinitou viazať sa na bielkoviny ich robí obzvlášť škodlivými. Metódy cielenej analýzy zachytávajú iba malú časť rôznych PFAL. Necielené skríningové metódy ponúkajú komplexnejší pohľad na kvalitu vody pomocou odhadu celkového vplyvu organofluórových látok. 

Napriek výskumu a reguláciám PFAL s dlhším reťazcom (napr. kyselina perfluóroktánová, PFOA a kyselina perfluóroktánsulfónová, PFOS), pravidelne vychádzajú nové formulácie pre chemikálie s podobnými vlastnosťami. Účinky väčšiny týchto „večných chemikálií“ na zdravie nie sú dostatočne preskúmané, keďže môže trvať niekoľko rokov, kým sa preukáže akýkoľvek vzťah medzi expozíciou a akýmikoľvek výslednými vplyvmi.

Smernica EÚ 2020/2184 navrhuje maximálnu hodnotu 0,50 μg/l pre celkové PFAL alebo 0,10 μg/l pre PFAL s dlhším reťazcom ako minimálnu požiadavku na posúdenie kvality vody pre ľudskú spotrebu. Existuje niekoľko noriem na cielené stanovenie niekoľkých PFAL, o ktorých je známe, že spôsobujú značné škody ľuďom a životnému prostrediu (napr. ASTM D7979, metódy US EPA 533, 537.1 a SW-846). Väčšina týchto škodlivých látok však nie je v takýchto analýzach obsiahnutá.

Komplexné skríningové metódy, ako je stanovenie súčtu parametra adsorbovateľného organického fluóru (AOF) pomocou pyrohydrolitickej iónovej chromatografie (CIC), by mohli byť lepšou voľbou na monitorovanie celého rozsahu syntetických organických zlúčenín fluóru, prítomných vo vzorkách vody. Meranie AOF môže byť obzvlášť užitočné pri monitorovaní účinnosti procesov úpravy vody na odstraňovanie škodlivých syntetických organofluórových chemikálií a na zabránenie ich úniku do životného prostredia alebo do všeobecného zásobovania vodou. Je to tiež dobrý indikátor na začatie podrobných cielených analýz, ak sú hodnoty vysoké.


V porovnaní s metódami cielenej analýzy, ktoré merajú len malý výber jednotlivých zlúčenín, je stanovenie AOF vo vzorkách vody pomocou spaľovacej iónovej chromatografie:

  • Komplexnejšie
  • Robustnejšie
  • Jednoduchšie na vykonávanie
  • Rýchlou a lacnou skríningovou alternatívou 

> Stiahnite si bielu knihu, kde sa dozviete viac o stanovení AOF ako skríningovej metóde pre PFAL vo vzorkách vody

> Stiahnuť článok v angličtine