Rozšírenie možností IC - kombinované techniky

Hyphenated techniques

Prepojenie Metrohm iónovej chromatografie so sofistikovanými systémami odberu vzoriek na jednej strane (PILS, MARGA a CIC) a/alebo s univerzálnymi, vysoko citlivými detekčnými technikami (IC-MS, IC-ICP/MS) na druhej strane, výrazne rozširujú rozsah pôsobnosti iónovej chromatografie. 

Ďalšou možnosťou je kombinácia Metrohm IC s doplnkovými technológiami z nášho portfólia, ako je napríklad titrácia a voltametria. TitrIC a VoltIC sú určené na špecializované multiparametrové analýzy s jedným systémom.

Pyrohydrolytická iónová chromatografia

Pyrohydrolytická iónová chromatografia (Combustion Ion Chromatography - CIC) rozširuje záber automatizovanej iónovej chromatografie na všetky typy spáliteľných vzoriek. 

Pri použití CIC prebieha rozklad vzoriek pyrohydrolýzou v peci. Získané plynné zložky sú absorbované do roztoku, ktorý sa následne prenáša do Metrohm iónového chromatografu na analýzu.

CIC je metóda preferovaná pre stanovenie rôznych halogénov a síry v matriciach od pevných, cez viskózne, kvapalné až po plynné vzorky.

 • Plne automatizovaná rutinna analýza. 
 • Výrazne lepšia v porovnaní s offline metódami pre rozklad vzorky z hľadiska počtu analyzovaných vzoriek aj presnosti výsledkov.
 • Kvalifikácia aj kvantifikácia koncentrácií pre každý z rôznych halogénov.

CIC je v súlade s nasledovnými normami

 • Štandardná testovacia metóda ASTM D7359-14 pre celkový fluór, chlór a síru v aromatických uhľovodíkoch a ich zmesiach oxidačným pyrohydrolytickým spaľovaním, po ktorom nasleduje detekcia iónovou chromatografiou (spaľovacia iónová chromatografia-CIC)
 • UOP991-13 - chlorid, fluorid a bromid v kvapalných organických látkach pomocou spaľovacej iónovej chromatografie (CIC)
 • Štandardná testovacia metóda ASTM D8247 na stanovenie celkového fluóru a celkového chlóru v uhlí oxidačným pyrohydrolytickým spaľovaním, po ktorom nasleduje detekcia iónovou chromatografiou
 • Štandardná testovacia metóda ASTM D7994-17 pre celkový fluór, chlór a síra v kvapalnom ropnom plyne (LPG) oxidačným pyrohydrolytickým spaľovaním, po ktorom nasleduje detekcia iónovou chromatografiou (spaľovacia iónová chromatografia CIC)
Spaľovacie IC - kompletný systém

Vyskúšané a otestované aplikácie pre CIC

 • Substancie dôležité z hľadiska životného prostredia (ropa, plastový odpad, sklo, aktivovaný uhlík, ...)
 • Elektronické súčiastky (dosky plošných spojov, živice, káble, izolácie, ...)
 • Palivá (benzín, petrolej, ropa ,vykurovací olej, uhlie, bután, propán, zemný plyn, katalyzátory, ...)
 • Plasty (polyméry ako polyetylén, polypropylén, ...)
 • Farbivá (pigmenty, farby, ...)
 • Farmaceutické produkty (suroviny, medziprodukty, finálne produkty, ...)
 • Potraviny (oleje, koreniny, príchute a arómy, ...)
Spaľovacie IC

Na stiahnutie

Monitoring vzduchu

Znečistenie vzduchu je vedľajší efekt rýchlej industrializácie a stalo sa rozšíreným fenoménom. 

V kombinácii so sofistikovanými systémami odberu vzoriek sú Metrohm iónové chromatografy veľmi vhodným nástrojom pre komplexné monitorovanie kritických parametrov znečistenia v ovzduší.

24/7 monitoring vzduchu s MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) je systém určený pre online monitoring okolitého vzduchu. 

MARGA zachýtava ióny (anióny a katióny) z aerosólov a plynných frakcií z definovaného objemu okolitého vzduchu, prenáša ich do roztoku a vstrekuje do dvojkanálu iónového chromatografu pre následnú analýzu. Viac informácií o MARGA tu.

Systém MARGA

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

Particle Into Liquid Sampler (skrátene PILS) zachytáva aerosóly z definovaného objemu okolitého vzduchu do kvapalnej fázy. 

PILS je možné prepojiť s akýmkoľvek typom Metrohm iónového chromatografu pre multiparametrovú analýzu aerosólov. Zistite viac o tomto vzorkovacom systéme nájdete tu.

Particle Into Liquid Sampler

Kombinované techniky pre komplexnú analýzu iónov

Komplexná analýza iónových zložiek vo vode môže vyžadovať priame meranie, titráciu, iónovú chromatografiu a voltampérometriu. Pre stanovenie kompletného rozsahu iónov z jednej vzorky, skombinujte tieto techniky do jedného analytického systému.

TitrIC flex - multiparameterová analýza kombináciou titrácie a IC

Výhody TitrIC flex v skratke:

 • Jedinečná kombinácia titrácie, priameho merania, a iónovej chromatografie (všetko od jedného dodávateľa)
 • Titrácie a iónová chromatografia sú vykonané paralelne
 • Všetky výsledky v spoločnej databáze a kombinované v zdieľanom protokole
 • Jeden autosampler pre tri analytické techniky
 • Titráciu a iónovú chromatografiu je možné aplikovať samostatne alebo kombinovane
 • Rozšíriteľný, modulárny OMNIS Sample Robot pre zvýšenú priepustnosť vzorky

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Priame meranie teploty, vodivosti a hodnoty pH
 • Titrimetrické stanovenie hodnôt p a m, vápnika a horčíka
 • Simultánne stanovenie aniónov pomocou iónovej chromatografie (po ultrafiltrácii)

> Viac informácií o TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Priame meranie teploty, vodivosti a hodnoty pH
 • Titrimetrické stanovenie hodnôt p a m
 • Simultánne stanovenie aniónov a katiónov (vrátane vápnika a horčíka) pomocou iónovej chromatografie po ultrafiltrácii
 • Automatický výpočet iónovej rovnováhy

> Viac informácií o TitrIC flex II

Na stiahnutie

VoltIC Professional – kombinácia iónovej chromatografie a voltampérometrie

VoltIC Professional kombinuje iónovú chromatografiu a voltampérometriu v jednom výkonnom systéme pre stopovú analýzu iónov. 

Zistite viac o VoltIC Professional tu.

VoltIV Vario pro I - VoltIC Vario pro – kombinácia iónovej chromatografie a voltametrie

Na stiahnutie

IC/MS a IC-ICP/MS – spojenie iónovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie

Môžete rozšíriť zoznam toho čo dokáže ióvá chromatografia prepojením s hmotnostným spektrometrom (IC-MS) alebo s hmotnostným spektrometrom s indukčne viazanou plazmou (IC-ICP/MS). Výsledkom toho bude zvýšenie sezitivity a selektivity. To vám umožní vykonávať analýzy pri ktorých je vyžadovaná maximálna spoľahlivosť, napr. monitorovanie toxického znečitenia (ako sú halogénoctové kyseliny) v pitnej vode.

Okrem kvantitatívnych údajov, tieto techniky poskytuje aj kvalitatívne informácie a vzorke

IC/MS system