Praca z rtęcią

Mercury life cycle

Rtęć jest trującym metalem ciężkim.  W związku z tym należy przestrzegać kilku reguł, aby zapewnić ochronę użytkownikowi oraz bezpośredniemu otoczeniu

Cele:
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Brak strat rtęci podczas jej używania, odzysk na poziomie 100%
  • Ochrona środowiska


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Collecting mercury drops

Rtęć podczas pracy z elektrodą wielofunkcyjną znajduje się
w szczelnie zamkniętym rezerwuarze. Bezpośredni kontakt jest jedynie możliwy podczas czynności konserwacyjnych
i serwisowych.

Można zagwarantować bezpieczną pracę z rtęcią, pamiętając
o stosowaniu następujących środków ostrożności:

1. Najważniejsza zasada bezpieczeństwa podczas pracy z wolną rtęcią: Nie wdychaj oparów rtęci!

2. Zawsze przechowuj rtęć w szczelnie zamkniętym pojemniku. Rtęć nigdy nie może zostać przechowywana w otwartych pojemnikach. Zewnętrzna warstwa wody lub elektrolitu pomocniczego nie jest w stanie zahamować parowania rtęci. Szczelnie zamknięty, mały, wytrzymały pojemnik z rtęcią oraz innymi elementami, które miały z nią kontakt, powinien być przechowywany pod włączonym dygestorium.

3. Praca pod dygestorium. Praca z oparami rtęci np. podczas konserwacji elektrod wielofunkcyjnych (Multi-Mode Electrode lub Multi-Mode Electrode pro), powinna być zawsze wykonywana pod sprawnie działającym dygestorium.

4. Praca z wykorzystaniem plastikowej tacki. Naczynia zawierające rtęć powinny być przenoszone i podnoszone z wykorzystaniem sztywnych i wytrzymałych tacek, wykonanych z plastiku lub metalu pokrytego emalią. Dostarczana razem z systemem tacka (6.2711.030), wykonana z polistyrenu, jest odpowiednia do tego celu.

5. Zbieranie rozproszonych kropli rtęci. Pojedyncze kropelki rtęci rozproszone na tacy mogą być w bardzo prosty sposób zebrane na drodze związania w formie amalgamatu.

• Ze srebrem (Ag): Narzędzie do zbierania rtęci (6.2406.000) jest standardowym wyposażeniem dostarczanym razem z aparatem 797 VA Computrace.
• Z cyną (Sn): np. cienka cynowa folia dystrybuowana przez firmę Merck, Sigma-Aldrich lub innych producentów odczynników chemicznych.
• Ze specjalnymi zestawami laboratoryjnymi np.
• Chemizorb® Hg (www.merckmillipore.com)
• Mercsorb® (www.sigmaaldrich.com)
• Mercurisorb-ROTH® (www.carlroth.com)
Zabrania się używania odkurzacza lub szczotki zmiotki (miotły)!

6. Wydajne wentylowanie pomieszczeń laboratoryjnych. Pomieszczenia, w których przeprowadzane są czynności z wykorzystaniem rtęci, powinny być od czasu do czasu dokładnie wietrzone.

7. Środki ochrony osobistej

• Rękawiczki. Zwykłe rękawiczki laboratoryjne nie są odpowiednie do użycia podczas pracy z rtęcią. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed rtęcią oraz jej związkami, należy używać rękawic z kategorii II lub III (EN 374), które są właściwymi rękawicami ochronnymi, wykonanymi z gumy nitrylowej o grubości np. 0.11 mm.
• Okulary ochronne
• Fartuch laboratoryjny
• Środki higieny
• Umyj ręce po zakończeniu pracy z rtęcią
• Nie wolno jeść, pić oraz palić podczas pracy z rtęcią
• Używaj kremów ochronnych, pozwalających na stworzenie bariery na powierzchni skóry
• Natychmiast zmień zanieczyszczoną odzież

1. Brak strat rtęci podczas pracy, odzysk na poziomie 100%

Ważne: Rtęć nie może być wyrzucana razem z regularnymi odpadami komunalnymi!

Collecting mercury with the mercury drop catcher

Zbieranie rtęci

Kiedy elektroda wielofunkcyjna Multi-Mode Electrode jest wykorzystywana podczas pomiarów, naturalną konsekwencją jest kumulowanie się zużytej rtęci na dnie naczynia pomiarowego, która powinna być odpowiednio zebrana do dalszej utylizacji. W tym celu, należy przelać roztwór pomiarowy do większej zlewki, zostawiając kropelki rtęci na dnie naczynia pomiarowego. Z tego miejsca rtęć może zostać zebrana z wykorzystaniem narzędzia do zbierania rtęci (6.2406.000) lub po wcześniejszej dekantacji roztworu można przenieść rtęć do specjalnego, szczelnie zamkniętego pojemnika.

Pojemnik do przechowywania narzędzia do zbierania rtęci powinien być regularnie opróżniany oraz kilkakrotnie płukany. Jeżeli narzędzie
do zbierania rtęci jest używane poza dygestorium, należy zachować minimalną odległość wynoszącą 50 cm między twarzą użytkownika,
a narzędziem.

Warto zauważyć! Nie wolno używać narzędzia do zbierania rtęci bezpośrednio w naczyniu pomiarowym, kiedy przeprowadzane są analizy metali na poziomie śladowym.

Utylizacja zużytej rtęci

Rtęć może zostać oczyszczona, jednak wymaga to rozbudowanego zestawu laboratoryjnego oraz znacznej ilości czasu. Z tego powodu, zalecane jest zbieranie zużytej rtęci w szczelnie zamkniętym pojemniku, a następnie zlecanie jej utylizację lub recycling odpowiednim władzom lub autoryzowanym firmom, zgodnie z  obowiązującymi w danym państwie przepisami.

Możliwe opcje utylizacji zużytej w laboratorium rtęci:

  • Firmy recyklingowe lub utylizujące zużyte świetlówki
  • Firmy zajmujące się recyklingiem baterii/akumulatorów
  • Producenci i dostawcy rtęci

FAQs

  • Jak niebezpieczna jest praca z rtęcią?

  • Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat rtęci oraz jej wpływu na zdrowie?