Metody zgodne z normami do analizy wody

Parametr

Standard

Matryca

Metoda

Indeks nadmanganianowy

ISO 8467

Woda pitna

Woda powierzchniowa

Miareczkowanie

Chemiczne Zapotrzebowanie
na Tlen (COD)

ISO 6060

ISO 15705

ASTM D1252

DIN 38409-44

Woda pitna,

Woda morska,

Scieki

Miareczkowanie

Ca, Mg

DIN 38406-3

EPA 130.2

Woda pitna

Miareczkowanie

Siarczki

ASTM D4658

Wszystkie rodzaje wód

Miareczkowanie

Fluorki

ASTM D3868

Woda pitna

Miareczkowanie

EPA 340.2

Ścieki

Miareczkowanie, Elektroda jonoselektywna (ISE)

Wolny chlor

EPA 330.1

Wszystkie rodzaje wód

Miareczkowanie

Aniony, np., F, Cl, Br, NO2,NO3, SO42–, itp.

DIN EN ISO 10304-1

Wszystkie rodzaje wód

Chromatografia jonowa

EPA 300.0, Część A

Woda pitna i ścieki

EPA 300.1, Część A

EPA 9056

Woda pitna

Woda pitna i ścieki

Chrom(VI), aniony

DIN EN ISO 10304-3

Wszystkie rodzaje wód

Chromatografia jonowa

Chrom(VI)

ASTM D5257

Wszystkie rodzaje wód

Chromatografia jonowa

EPA 218.7

Ścieki

Oksyhalogenki

ISO 11206

Woda pitna

Chromatografia jonowa

ASTM D6581

Woda pitna

DIN EN ISO 10304-4

Wszystkie rodzaje wód

DIN EN ISO 15061

Woda pitna i woda mineralna

EPA 300.0, Part B

Woda pitna i ścieki

EPA 300.1, Part B

Woda pitna

EPA 317.0

Woda pitna

EPA 326.0

Woda pitna

Kationy, np., Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, itp.

ISO 14911

Woda powierzchniowa
i woda pitna

Ścieki

Chromatografia jonowa

ASTM D6919

Aminy (MMA, guanidyna)

-

Ścieki

Chromatografia jonowa

Bromiany

EPA 321.8

Woda pitna

Chromatografia jonowa (IC-ICP/MS)

Bromiany, halogenowane kwasy octowe

EPA 557

Woda pitna

Chromatografia jonowa (IC-MS/MS)

Chlorany(VII)

EPA 314.0

EPA 332.0

Woda pitna

Chromatografia jonowa

Hg, As, Cr

EPA 6800

Hydrosfera,

Biosfera

Chromatografia jonowa (IC-ICP/MS)

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, Co

DIN 38406-16

Woda pitna

Woltamperometria

Cd, Pb, Cu, FeII/FeIII, CrVI

-

Woda morska

Woltamperometria

CN

Przygotowanie próbki zgodnie z

DIN 38405-13

Woda pitna i ścieki

Woltamperometria

U

DIN 38406-17

Woda gruntowa, woda surowa, woda pitna

Woltamperometria

EDTA, NTA

DIN 38413-5

Ścieki, szlam

Woltamperometria

Aniony, kationy,

metale ciężkie

Różne

Wszystkie rodzaje wód

VoltIC (Woltamperometria i

Chromatografia jonowa)

pH, przewodnictwo, aniony, kationy

Różne

Wszystkie rodzaje wód

TitrIC (Miareczkowanie i

Chromatografia jonowa)

pH, przewodnictwo,

oraz parametry, które mogą być oznaczone miareczkowo lub woltamperometrycznie

Specyfikacje zależne od procesu

Woda pitna,

Woda zasilająca kotły,

Woda chłodząca,

Woda procesowa,

Ścieki

Analiza procesowa on-line i at-line