XI Międzynarodowa Konferencja CHROMATOGRAFIA JONOWA 2016
2016-04-20 08:00 - 2016-04-21 17:00 (Polska, Zabrze)


Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału Chemii UMK
w Toruniu we współpracy z firmą Metrohm Polska i A.G.A Analytical mają zaszczyt zaprosić Państwo do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej„Chromatografia Jonowa 2016”, która odbędzie się
w Zabrzu w dniach 20 i 21 kwietnia 2016 roku.
W ramach Konferencji zostaną wygłoszone referaty i komunikaty dotyczące podstaw teoretycznych chromatografii jonowej oraz metod pokrewnych
i ich praktycznych zastosowań w analizie próbek ciekłych, stałych i gazowych. W trakcie Konferencji odbędzie się sesja posterowa, wystawa sprzętu
i akcesoriów do chromatografii jonowej oraz odczynników chemicznych. Konferencja jest adresowana do wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników chromatografów jonowych, w szczególności do pracowników jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, stacji uzdatnia wód, jednostek monitorujących stan środowiska.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, w tym monografię z pracami nadesłanymi przez Autorów
oraz catering w przerwach pierwszego i drugiego dnia konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy wydanie przed konferencją monografii „Chromatografia Jonowa 2016”. Ze względu na cykl wydawniczy Autorzy proszeni są o nadsyłanie prac z zakresu chromatografii jonowej i technik pokrewnych na adres rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2016.

Termin przysyłania tytułów wystąpień ustnych oraz tytułów posterów upływa w dniu 15 marca 2016. Komunikat ze szczegółowym programem konferencji zostanie rozesłany i zamieszczony na stronie www.ipis.zabrze.pl do dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie wystąpień (wykłady i komunikaty) oraz prac w postaci posterów,
a także przysyłanie artykułów do monografii.