Young Chemist Award: Regulamin konkursu

Uwaga:

Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w Konkursie, w dniu 29.03.2018 roku Dyrektor Generalny Metrohm Polska Wojciech Stokarski podjął decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania prac do dnia 15.05.2018 roku. Komisja Konkursowa zobowiązuje się wybrać 10 najlepszych prac spośród nadesłanych zgłoszeń do dnia 31.05.2018 roku. Organizator ogłosi wyniki pierwszego etapu Konkursu pisemnie i/lub drogą elektroniczną lub/ i na stronie internetowej do dnia 31.05.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Metrohm Young Chemist Award” w Polsce jest firma Metrohm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonii (05-816), przy ul. Centralnej 27 (dalej „Organizator”).

2. Myślą przewodnią konkursu jest wspieranie młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe w zakresie chemii i dziedzin pokrewnych.

§ 2. Konkurs

1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane  prace pisane w ramach prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich (dalej „Prace Dyplomowe”) na jeden z podanych tematów: miareczkowanie, chromatografia jonowa, elektrochemia oraz spektroskopia bliskiej podczerwieni/RAMANA.

2. Praca Dyplomowa może być  zgłaszana wyłącznie  przez jej autora, który jednocześnie oświadcza, że  jest wyłącznym autorem Pracy Dyplomowej i przysługują mu w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.

3. Do konkursu będą przyjmowane Prace Dyplomowe napisane w języku polskim lub angielskim, obronione w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2018 r w jednej ze szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Wyjątek stanowią prace badawcze pisane w ramach studiów doktoranckich, które mogą być zgłaszane pod warunkiem publikacji w czasopiśmie naukowym/na portalu naukowym w okresie od 01.01.2016 r. do 30.07.2018 r.

4. Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu do dnia 31.03.2018 r. Pracy Dyplomowej poprzez wypełnienie formularza na stronie metrohm.com/MYCA. W kwestionariuszu należy udzielić kompletnych odpowiedzi na pytania dotyczące planu koncepcyjnego pracy.

5. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych prac, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Organizator ogłosi wyniki w korespondencji do zgłaszających pisemnie i/lub drogą elektroniczną lub/ i na stronie internetowej Konkursu do dnia 30.04.2018 r.

6. Uczestnicy, którzy przejdą do drugiej części konkursu, zobowiązani są do przesyłania  ukończonej Pracy Dyplomowej w terminie do dnia 30.07.2018 r. (data nadania), na adres:

    Metrohm Polska Sp. z o.o.

    Ul. Centralna 27

    05-816 Opacz-Kolonia/k. Warszawy

    z dopiskiem „Metrohm Young Chemist Award”

Dokumentacja powinna zawierać:

- jeden egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną,

- jednostronicowe streszczenie pracy określającego cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,

- recenzję (opcjonalnie).

7. Przy ocenie prac zgłoszonych do konkursu będą brane pod uwagę:

- innowacyjność,

- zastosowana metoda analityczna,

- umiejętność formułowania wniosków,

- potencjał na wykorzystanie badań w celu komercyjnym,

- sposób doboru i wykorzystania źródeł naukowych.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 04.09.2018 r. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni drogą mailową i/lub telefonicznie i/lub na piśmie o wynikach konkursu do dnia 04.09.2018 r. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 13.09.2018 r. na stronie internetowej konkursu.

9. Organizator zobowiązuje się do korzystania z Pracy Dyplomowej jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

10. Prace Dyplomowe mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w całości lub w części jedynie po uzyskaniu zezwolenia autora i zawarciu stosownej umowy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.).

11. Zwycięska praca w konkursie „Metrohm Young Chemist Award” zostaje automatycznie zakwalifikowana do konkursu „International Metrohm Young Chemist Award” organizowanego przez International Metrohm Headquarter (patrz § 6).

§ 3. Komisja Konkursowa

1. Do oceny Prac Dyplomowych zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, na czele której stanie przewodniczący.

2. Komisja konkursowa będzie podejmowała decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie mogą być do niej zgłaszane odwołania.

§ 4. Nagrody

1. Organizator ufunduje dla autorów trzech najlepszych prac nagrody pieniężne, tj.

I miejsce – 7,000 zł

II miejsce – 5,000 zł

III miejsce – 3,000 zł

2. Wysokość nagród podano po potrąceniu należnych podatków, które zostaną przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora.

3. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości obchodów 75-lecia firmy Metrohm w Warszawie w dniu 13 września 2018 r. Obecność laureatów jest obowiązkowa. Organizator pokryje koszty dojazdu uczestnika na uroczystość oraz zakwaterowania (nocleg 12/13.09) w przypadku zamieszkania poza Warszawą (łączny koszt dojazdu i hotelu nie może przekraczać 850 zł). Laureaci mogą przybyć na uroczystość z maksymalnie 2 osobami towarzyszącymi, których imiona i nazwiska należy podać Organizatorowi do dnia 05.09.2018 r. Osoby towarzyszące same pokrywają koszty dojazdu na uroczystość oraz zakwaterowania. Laureaci zobowiązani są do przygotowania i zaprezentowania na uroczystości krótkiego wystąpienia na temat poruszony w Pracy Dyplomowej. Zwycięzcy, którzy nie wyrażą zgody na prezentację pracy, zostaną skreśleni z listy laureatów, a na ich miejsce zostaną wybrane nowe osoby.

4. W wypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z przyczyn od siebie niezależnych skontaktować się z uczestnikiem, który uzyskał prawo do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który figuruje na liście wyników sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem. Organizator informuje, iż podejmie trzy próby skontaktowania się z uczestnikiem drogą mailową oraz za pośrednictwem podanego przez uczestnika numeru telefonu komórkowego.

§ 5.  Obligatoryjny udział zwycięzcy konkursu „Metrohm Young Chemist Award” w “International Metrohm Young Chemist Award”.

1. Zwycięska praca w konkursie „Metrohm Young Chemist Award” organizowanym przez Metrohm Polska zostaje automatycznie zakwalifikowana do międzynarodowego konkursu „International Metrohm Young Chemist Award”, za który odpowiedzialny jest

Metrohm International Headquarters

Ionenstrasse

CH-9100 Herisau

Szwajcaria

2. Laureat zobowiązany jest do przesłania streszczenia zwycięskiej pracy w języku angielskim w wersji elektronicznej na adres info@metrohm.pl do dnia 13.09.2018 r. Organizator przekaże angielską wersję abstraktu do Metrohm International Headquarters do końca września 2018 r. W październiku 2018 r. jury powołane przez Metrohm International Headquarters wybierze trzy najlepsze prace i zaprosi zwycięzców na konferencję, która odbędzie się w listopadzie 2018 r. w Herisau w Szwajcarii.

3. Metrohm International Headquarters poinformuje zwycięzców pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. Metrohm International Headquarters zapewni zwycięzcom transport i zakwaterowanie na uroczystość wręczenia nagród w Herisau. Jeżeli zwycięzcy chcą zabrać osobę towarzyszącą, muszą w pełni pokryć koszty jej podróży, zakwaterowania i wyżywienia (łącznie z obowiązującymi podatkami od osób prawnych).

5. Zwycięzca pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody zaprezentuje swoją pracę w wyznaczonym dniu / czasie (zostanie podana) podczas uroczystości wręczenia nagród w siedzibie Metrohm International w Herisau w Szwajcarii. Zwycięzcy, którzy nie wyrażą zgody na prezentację pracy, zostaną skreśleni z listy laureatów, a na ich miejsce zostaną wybrane nowe osoby.

 § 6. Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik konkursu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

2. Uczestnikami konkursu (w momencie składania Pracy Dyplomowej) nie mogą być  osoby zatrudnione w Metrohm Polska ani krewni pracowników firmy. Ponadto w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, których Praca Dyplomowa jest pisana pod opieką polskiej uczelni/ośrodka naukowego.

3. Wszelkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie konkursu i/lub portalu Facebook i/lub na stronie Organizatora.

4. Po zakończeniu konkursu lista zwycięskich Prac Dyplomowych (imię, nazwisko, tytuł Pracy Dyplomowej, nazwa uczelni wyższej oraz rodzaj nagrody przyznanej przez jury konkursu) może zostać wysłana do mediów, zamieszczona na stronie Organizatora oraz na stronie internetowej i społecznościowej Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalenia, wykorzystania i powielenia zdjęć i nagrań video wykonanych podczas realizacji Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia, wyłącznie w celach promocji Konkursu w mediach elektronicznych (na stronach internetowych należących do Organizatora, na portalach internetowych Facebook i Youtube) oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i problemy związane z przesyłaniem danych.

7. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uwaga: W dniu 16.11.2017 naniesiono zmiany do regulaminu (patrz: paragraf 2, punkt 3).