Webinar: Ion chromatography Technique for Trace ions Analysis in steam/water cycle
20/10/2020 10:00 AM - 20/10/2020 12:00 PM (Bangkok)

  • การควบคุมคุณภาพน้ำ
  • การเฝ้าระวังค่า sodium, chloride และ sulfate ในระบบ water/steam 
  • การใช้เทคนิค Ion chromatography ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Na, Cl, SO4
  • การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค Ion chromatography
  • เครื่อง  Ion chromatography  สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ผู้บรรยายพิเศษจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  1. คุณรื่นฤดี ประชาศรี หัวหน้ากองเคมีวิเคราะห์
  2. คุณวลัยพรรณ มณีดุลย์ นักวิทยาศาสตร์