Monitorování složek v lázních- sekundární komponenty

Electroplating baths
V průmyslu povrchových úprav se v elektrolytických lázních používají organické nebo anorganické přísady:
  • na regulaci fyzikálních vlastností nanášené kovové vrstvy, například konvertibility, tvrdosti, pevnosti při přetržení, pájení
  • na úpravu vizuálního vzhledu povrchu 
  • na udržení velkého množství kovu v roztoku ( použitím komplexotvorných činidel)

V podstatě jsou povrchové vlastnosti desek plošných spojů, kontaktů nebo kovových komponentu modifikované pomocí kyselin, zásad a iontů o nízkých koncentrací.

Pro spolehlivé dosažení požadovaných vlastností se vyžaduje důkladné sledování koncentrace přísad v lázních.

  • Titrační stanovení kyseliny borité / tetrafluóroborité a povrchově aktivních látek v niklovacích lázních

  • Stanovení koncentrovaných kyselin v leptacích roztocích, dusičnanů v niklovacích lázních, organických kyselin v galvanických baňkách iontovou chromatografií 

  • Olovo, antimony a bismut v niklovacích lázních pomocí voltametrie

  • Organické přísady s cyklickou rozpouštěcí voltametrií 

  • Online monitorování hodnoty pH (bez elektroinstalace niklovacích lázní) a uhlíku (alkalických zinkových lázní) s procesním analyzérem

  • Monitorování hodnoty pH, vodivosti, volné a celkové alkality v odmašťovacích a oplachovacích lázních pomocí procesních analyzátorů

Downloads