Nápoje a pitná voda

Dodržování předpisů

Rozsah a četnost analýzy pitné vody podléhá normám ve většině krajin. Kromě mikrobiologické analýzy a senzorického testování, je dodržování limitních hodnot čistoty nejdůležitější. Voda a nápoje jsou v našem měřítku zájmu. Nabízíme Vám různé metody a nástroje pro standardní analýzy.

> Čtěte více

Chromium(VI): Nová limitní hodnota

Nová limitní hodnota pro chrom(VI) v souladu s normou EPA 218.7

Stát Kalifornie ukládá limitní hodnotu chromanu v pitné vodě. Cr(VI) můžete snadno stanovit pomocí iontové chromatografie dle uvedené normy. 

> Čtěte dále! 

Měření pH v nápojích

Měření pH je důležitý parametr v otázce kontroly kvality nápojů.


Má značný vliv na stravitelnost, chuť a stabilitu všech nápojů. Hodnota pH ovlivňuje například barvu, chuť, redox potenciál, poměr volného a vázaného SO2 ve víně, tvorbu nebo prevenci tvorby zákalu z fosforečnanu železa, a tak dále. Kromě toho ovlivňuje aktivitu enzymů v procesu alkoholového kvašení, což je také důvodem potřeby jeho pravidelné kontroly.


Požadavky na pH elektrodu jsou různorodé v závislosti na povaze analyzovaného vzorku nápojů. Výběr vhodné diafragmy elektrody pro vzorky nápojů je velmi důležitý, protože nevhodně vybraný typ diafragmy může způsobit rychlé ucpání elektrolytického můstku vzorkem a následně tak vést k nesprávným naměřeným hodnotám.

Související produkty a další informace

iUnitrode

Unitrode – je ideální elektroda pro nápoje obecně, např. pro víno (AOAC 960.19), pivo (AOAC 945.10), a lihoviny. Diafragma typu "fixed ground-joint" chrání elektrodu před kontaminaci.

> Více o Unitrode

iAquatrode

Aquatrode Plus je ideální elektroda pro analýzu pitné vody. Poskytuje přesné výsledky a nabízí rychlé doby odezvy i v slabě pufrovaných roztocích. Pomocí diafragmy typu "fixed ground-joint" není elektroda citlivá na kontaminaci.

> Více o Aquatrode Plus

Alfa kyselina v chmelu podle EBC 7.4

Chmel zastává významnou roli v procesu vaření piva, jelikož se od něj odvíjí jeho chuť , hořkost a trvanlivost. Alfa kyseliny chmele jsou zodpovědné za hořkost piva.

Dosáhnout požadovanou horkost piva na konci výrobního procesu piva, záleží od přesného dávkování chmele. V závislosti od druhu piva se používají různé odrůdy chmele, z nichž každá se vyznačuje různým obsahem alfa kyselin. Ve smyslu Evropské pivovarské konvence (European Brewery Convention EBC 7.4), se obsah alfa-kyselin v chmelu stanoví konduktometrickou titrací roztokem octanu olovnatého. Tuto metodu lze použít pro všechny chmelové produkty, např. chmelové okolíky, peletky i extrakty.

Obrázek vlevo ukazuje typickou křivku titrace pro alfa  kyseliny v chmelových produktech.

Soubory ke stažení

Stanovení vitamínu C pomocí titrace (AOAC 967.21), iontové chromatografie nebo polarografii

Kyselina askorbová přirozeně se vyskytující v ovoci a zelenině se používá jako antioxidační přídavek do jídla a nápojů.

V rámci Evropské unie, vitamín C je označován jako E300- E305. Soli a estery kyseliny askorbové se stanovují pomocí titrace podle AOAC 967.21 Další možnost stanovení je pomocí iontové chromatografie; hlavně v případě, když jsou ve vzorku přítomné kyseliny octová a citronová.

Soubory ke stažení

Laboratorní automatizace analýzy nápojů pomocí MATi 1

Analýza vody zahrnuje stanovení několika parametrů (např. vodivost, hodnota pH, titrovatelnou kyselost, alkalita, tvrdost vody) a několik jednotlivých substancí (např. chlorid). Většinou i v případě velkých počtů analyzovaných vzorků, jsou tyto parametry stanovovány pomocí více přístrojů. Toto je hodně náročné na čas, vyžaduje to opakující se manuální operace v rámci přípravy vzorků a přístrojové vybavení zabírá velkou část pracovního prostoru laboratoře.

Proč neušetřit čas využitím výhod Metrohm přístroje, který kombinuje všechny zmíněné analýzy a přípravu vzorků v jednom? Výsledky jsou zaznamenávány a zpracovávány v uživatelsky přívětivé databáze tiamo software.

> Více o MATi 1

Iontová chromatografie (IC) v analýze nápojů a vody

Iontová chromatografie (IC) je standardní metoda pro analýzu pitné vody a nápojů. Řada hlavních ingrediencí, které ovlivňují chuť a zdraví, jako i stopy kontaminantů lze spolehlivě a přesně určit s pomocí IC. 

Multifunkční stanovení v jedné analýze

Kromě aniontů a kationtů je možné v různých nápojích kvantifikovat i sacharidy, organické kyseliny a polární substance. 

Výhodou IC je, že paralelní stanovení chemických podobných sloučenin je možné realizovat v rámci jedné analýzy. Kromě toho se může koncentrace analytů pohybovat od ng/l až po procentuální obsahy. Všechna zařízení Metrohm IC a chromatografický software MagIC Net splňují samozřejmě požadavky FDA. 

Ušetřete čas a náklady pomocí automatizované přípravě vzorků

Jak je to v případě titračních analýz, tak i při IC hraje příprava vzorků a automatizace významnou roli.

Unikátní inline metody umožňují integraci přípravy vzorku, a tím kompletní automatizace analytického procesu. Výhodami jsou zvýšení bezpečnosti, redukce manuálních operací, zlepšení opakovatelnosti a možnost zpětného dohledání jednotlivých kroků celé analýzy.

> Více informací o Metrohm Inline přípravě vzorků (MISP)

Bromičnan ve vodě dle norem EPA 300.1, 317 a 326

Karcinogenní bromičnan z ozonizace
Karcinogenní bromičnan se tvoří během ozonizace pitné vody. Některé mezinárodní standardy udávají detekční limity a testovací metody.

Velký výběr schválených detekčních technik

V závislosti na požadovaných detekčních limitech lze použít odlišné metody detekce. Vodivostní detekce s chemickou supresí umožňuje detekovat bromičnany v jednotkách μg/l. Pomocí IC/MS spojení nebo postkolonové deprivatizace lze bromičnany detekovat dokonce i v koncentracích ng/l.

Stáhnout

Analýza karbohydrátů a sladidel

Jak sladké je sladidlo? Není to jednoduchá otázka pro některé nápoje. Dostat správnou odpověď, potřebujete vědět složení karbohydrátu. Navíc, je potřebné znát obsah cukrového alkoholu a sladidel.

Iontová chromatografie používá izokratickou eluci a pulzní amperometrickou detekci. Nápoje obecně požadují minimální přípravu vzorků- většinou postačuje ředění či filtrace.

Sestavili jsme tabulku se seznamem komponentů, které mohou být spolehlivě analyzovány v různých nápojových matricích za použití iontové chromatografie a pulzní amperometrické detekce (PAD). Tabulka také ukazuje požadovanou přípravu vzorku.

> Viz tabulkaIdentifikace strukturálně podobných sacharidů použitým ručního Ramana spektroskopu

Naše ruční Raman spektroskopy jsou ideální pro identifikaci sacharidů během pár vteřin bez přípravy vzorků. 

Identifikace následujících sacharidy během pár vteřin: D- galaktóza, D-glukóza, D- maltóza, D-manóza, D-sorbitol, fruktóza, sukróza a inositol. Ramanova spektroskopie je ideální metoda pro spolehlivou a rychlou analýzu.

> Čtěte více o identifikaci strukturálně jednoduchých sacharidů pomocí ruční Raman spektroskopie

Voltametrie v analýze nápojů

Prvky přechodných kovů ve vodě v souladu s DIN 38406, část 16

Pitní voda se musí pravidelně podrobovat testům na obsah zinku, kadmia, olova, uhlíku, niklu, thalia a kobaltu. DIN 38406, část 16 popisuje metodu stanovení obsahu těchto prvků v různých typech vody. Detekce přechodných kovů v pitné vodě je popsána v Aplikačních listech níže.

Soubory ke stažení

Soubory ke stažení

Další aplikace

Alkalita a tvrdost při výrobě piva

Alkalita, hodnota pH a tvrdost hrají zásadní roli v různých krocích během procesu vaření. Hodnoty mimo rozsah specifikují zhoršení extrakce škrobu a chuť piva ( kvůli nadměrné extrakci taninu). Proto je zapotřebí pečlivé sledování procesu a doplňující vody. Stáhněte si tyto Aplikační listy a dozvíte se více o on-line monitorování těchto parametrů v procesu vaření s analyzátory procesu Metrohm

Přejít na Aplikační listy

Kontrola kvality obalových materiálů potravin a nápojů

Funkce obalu potravin je ochrana před kontaminaci a zkažením. Kromě toho obal potraviny prodlužuje její skladovatelnost, zjednodušuje manipulaci s potravinou, poskytuje ochranu a informace pro spotřebitele. Díky riziku migrace sloučenin z obalových materiálů do potravin jsou tzv. kontaktní substance (food contact substances, FCS) součástí FDA. Kovy jsou ideálním obalovým materiálem, protože je možné jejich povrch upravovat různými pasivační vrstvami. Elektrochemická impedanční spektroskopie je vhodným nástrojem pro sledování integrity těchto vrstev na obalech.

Čtěte více:

Elektrochemie pro kontrolu kvality obalů jídla a nápojů