Vzduch

Naše metody v souladu s předpisy a normami

Vzduch, který dýcháme

Za celý život projde dýchacím ústrojím jedné osoby v průměru okolo 300 000 m3 vzduchu. Tímto způsobem tak nečistoty z atmosféry přímo vstupují do našich plic. Mezinárodní standardy jsou uzpůsobeny tak, aby sledovali kvalitu vzduchu venkovního i v interiérech. Metrohm přístroje a aplikace vyhovují celé řadě mezinárodních standardů (např. ISO, ASTM, DIN) pro analýzu vzduchu.

> Podívejte se na výběr našich metod!

Kvalita vzduchu: Většina měst nesplňuje nařízení WHO pro kvalitu vzduchu

Nízká kvalita vzduchu ve většině světových měst

Dobrou zprávou je, že stále více měst klade důraz na sledování kvality ovzduší, a proto ji stále více monitoruje. Špatnou zprávou ovšem je, že ve většině velkých měst jsou limitní hodnoty zdraví škodlivých polutantů vysoce překročeny (dle nařízení WHO pro kvalitu ovzduší). Pomocí systému MARGA Vám Metrohm nabízí semikontinuální nástroj pro monitoring klíčových polutantů; polétavé pevné částice, NO2 a SO2.

> Zjistěte více o systému MARGA!

Stopová množství sacharidů ve vzorcích vzduchu

Filtrační metrody pro analýzu částic ve vzduchu v souladu s normou DIN EN 12341

Částice obsažené ve vzduchu jsou zachycovány na filtrech. Po extrakci filtru je extrakt analyzován pomocí iontové chromatografie a nebo voltametrie.

Bezvodé cukry indikující biogenní procesy a spalování biomasy

Bezvodý levoglukosan, manosan a galaktosan vznikají při hoření celulózy a hemicelulózy. Tyto sacharidy jsou tedy markery pro spalování biomasy. Naopak cukerné alkoholy jako arabitol nebo manitol jsou markery biologických procesů: např. když houby vypouští spory do vzduchu, zvyšuje se tím koncentrace manitolu v aerosoli. Znalost koncentračních profilů těchto sacharidů nám pomáhá pátrat po původcích zvýšené koncentrace sacharidů v atmosféře.

IC dokáže stanovit několik sacharidů obsažených ve vzduchu v jedné analýze

Po IC separaci lze tyto sacharidy stanovit v koncentracích nižších než ng/m3 pomocí pulsní amperometrické detekce (PAD). Tyto metody nevyžadují žádnou derivatizaci a mohou být snadno automatizovány, což je ideální pro rutinní analýzy s velkým počtem vzorků.

Semikontinuální analýza iontů v aerosolech pomocí PILS-IC a PILS-VA

Kontinuální, přesnější a bez úpravy vzorku: PILS

PILS („Particle-into-Liquid Sampler) využívá kontinuálního dávkování. V závislosti na připojeném analyzátoru jsou semikontinuální měření možná každých 15 (IC) nebo 30 min (VA). Toto vysoké časové rozlišení umožňuje sledování změn složení aerosolu, které lze dále korelovat s meteorologickými údaji. Navíc zde není potřeba komplikovaných a k chybám náchylných manuálních úprav vzorků a ubyde také nepříjemnost se skladováním vzorků.

Particle-into-Liquid Sampler (PILS)

V metodě PILS se ionty v aerosolu dostávají do kontaktu se přesycenou vodní parou. V tomto systému se pak začnou tvořit kapičky, které jsou kontinuálně transportovány do analyzátorů. 

Kadmium, olovo, zinek, měď, nikl, kobalt v aerosolech metodou PILS-VA

Spojení PILS s 797 VA Computrace umožňuje semikontinuální stanovení různých těžkých kovů (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co) v částečkách obsažených ve vzduchu. Vysoké časové rozlišení dokáže zachytit i ty nejmenší změny v chemickém složení.

Paralelní spojení s IC a VA

V PILS-IC-VA jsou částice převáděny do roztoku a dále vedeny třemi větvemi do dvoukanálového iontového chromatogramu pro stanovení kationtů a aniontů a do voltametrické měřicí cely pro stanovení těžkých kovů.

Air measurements
PILS ve spojení s VA

Semikontinuální voltametrické stanovení koncentrací těžkých kovů (Cd, Pb, and Cu) ve vzorcích vzduchu. Koncentrace těchto kovů se nepřetržitě zvyšují až do doby, než začne pršet.

PILS
PILS ve spojení s IC a VA

Semikontinuální IC analýza aniontů a kationtů (dole) and VA analýza těžkých kovů (nahoře) ve vzorcích vzduchu v Herisau (Švýcarsko). Pro simulaci kontaminace byly spáleny doutnáky, které byly před tím ponořeny do roztoku iontů těžkých kovů.


Soubory ke stažení

Další aplikace a produkty

Simultánní monitoring plynů a aerosolů – MARGA

Kromě iontů v aerosolech umí MARGA (Monitor for AeRosols & Gases in Ambient Air) analyzovat složení plynů rozpustných ve vodě. Systém MARGA poskytuje přesné výsledky každou hodinu. Jelikož může MARGA pracovat po celé dny bez nutnosti přídavku pracovních roztoků, je ideální pro použití v terénu v těžko pravidelně dosažitelných místech.

Vyhledavač aplikací Informace o produktu MARGA Process Analytics Applications

Od skleníkového plynu ke zdroji uhlíku – elektrochemická redukce CO2

Atmosférický oxid uhličitý je plyn, který je produktem spalování organického materiálu. Redukce koncentrace CO2 v atmosféře je cílem celého světa. Velice slibnou cestou je využití atmosférického CO2 k např. syntéze meziproduktů pro výrobu paliv nebo chemikálií. Principem je reversní spalování dle modelu fotosyntézy. V tomto procesu je CO2 redukován stejnosměrným proudem za přítomnosti různých katalyzátorů na reaktivní oxid uhelnatý (CO) nebo methanol. PGSTAT 302N potenciostat/galvanostat umožňuje sledovat průběh reakcí probíhajících na površích katalyzátorů a tím poskytují nepostradatelný nástroj pro optimalizaci katalyzátorů.

 

Vyhledavač aplikací

Testimonial: Institute Marine Meteorology

"MARGA vyniká svojí schopností automatizovaného sběru dat a jejich následného vyhodnocování a uchovávání. Kdykoliv jsme čelili problémům, Metrohm servis přijel včas a byl profesionální."

Institut Tropické a Mořské Meteorologie v Jižní Číně studuje vliv aerosolů a plynů na klima a kvalitu vzduchu v deltě Pearl River. K tomuto účelu využívá systém MARGA z dílny Metrohm Process Analytics.