Stanovení obsahu vody v základních chemikáliích - v pevných látkách, kapalinách a plynech

Pevné látky - soli, hydroxidy, uhličitany

Soli mohou obsahovat vodu buď vázanou na svém povrchu, nebo uvnitř struktury. Povrchovou vlhkost lze stanovit tehdy, pokud je daná sůl nerozpustná. Pracovní roztok je tvořen směsí metanolu a chloroformu (1:3). Pro stanovení celkového obsahu vody, jsou k dispozici dvě metody: u první je použita směs rozpouštědel, ve které se sůl zcela rozpouští (například  směs methanol-formamid 2: 1), a druhá metoda využívá ohřevu (pícky), kdy suchý plyn přenáší uvolněnou vodu do titrační cely.

Během Karl Fischer titrace anorganických hydroxidů a uhličitanů reaguje v titrační nádobce slabá kyselina methyl sírová a jodovodík s alkalickým hydroxidem a s uhličitanem a tím dochází k tvorbě další vody. Z toho důvodu je nutné stanovovat obsah vody v hydroxidech a uhličitanech pomocí píckové metody.

> Více aplikací ...

> Metrohm Karl Fischer titrace

> Další informace o píckové metodě …

Ke stažení

Kapaliny - anorganické kyseliny, rozpouštědla, organické kapaliny

Sample bottles containing samples
Před stanovením obsahu vody, se musejí anorganické kyseliny, jako je HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, nejprve neutralizovat. HBr a HF jsou před titrací nejprve absorbovány v pyridinu nebo v roztoku imidazolu v dioxanu. HF leptá sklo, což je důvod, proč se Karl Fischer titrace provádí v plastových nádobkách a využívá se vizuální nebo fotometrické detekce.

Chcete-li se dozvědět více o stanovení obsahu vody v organických rozpouštědlech a kapalinách, projděte si webové stránky věnované Karl Fischer titrace nebo si stáhněte si tematickou monografii.

> Další informace o stanovení obsahu vody v rozpouštědlech

> Další informace o Metrohm Karl Fischer titrace

Ke stažení

Plyny - butan, propan, chlormethan, oxid uhličitý, vodík a zemní plyn

Kromě toho, že se zkapalněný ropný plyn (LPG) používá jako palivo v topných zařízeních, je široce používán jako výchozí materiál v chemickém průmyslu pro výrobu prekurzorů a derivátů. LPG se získává z ropy a zemního plynu a je základem pro výrobu mnoha organických sloučenin. Podobně i amoniak, vodík a oxid uhličitý, které jsou důležitými plyny v organické syntéze.

Přítomnost vody v těchto plynech je nežádoucí, protože to může bránit syntéze a podporovat korozi kovového potrubí. Ujištění, že obsah vody v LPG odpovídá požadavkům může pomoci udržet nízké náklady na údržbu a zlepšit kvalitu produktu.

Metrohm nabízí specializovaný systém pro analýzu vody v LPG, zemním plynu a v organických plynech: 875 KF Gas Analyzátor. Tento systém využívá coulometrické KF  titrace, což Vám umožní získat rychlé a přesné výsledky do pěti minut.

> Další informace o 875 KF Gas Analyzátoru

Water in butane and propane

Butan a propan jsou výchozími látkami pro výrobu široké škály výrobků. Například butan se používá pro syntézu 1,3-butadienu, který zase slouží jako monomer při výrobě syntetického kaučuku. Další důležité místo pro použití butadienu je ve výrobě ABS plastu, který je důležitý v mnoha aplikacích v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Stáhněte si aplikace níže, a podívejte se, jak můžete stanovovat obsah vody v butanu a propanu pomocí 875 KF Gas Analyzátoru.

> Další informace o 875 KF Gas Analyzátoru

Ke stažení

Voda v chlormethanu

Chlormethan je hlavní sloučenina při výrobě silikonových polymerů a rovněž používá se při esterifikaci alkoholů a fenolů. 875 KF Gas Analyzátor je schopen stanovit obsah vody v chlormethanu.

> Další informace o 875 KF Gas Analyzátoru

Ke stažení

Voda v oxidu uhličitém a plynném vodíku

Vodík se používá při výrobě důležitých chemických sloučenin: amoniaku a methanolu. Navíce je i základním plynem v rafinérských procesech.

Oxid uhličitý je nezbytná sloučenina v chemickém průmyslu a slouží převážně k výrobě močoviny. V menším množství i k výrobě methanolu.

Projděte si níže uvedené aplikace a podívejte se, jak lze v těchto plynech stanovovat obsah vody s využitím 875 KF Gas Analyzátoru.

> Další informace o 875 KF Gas Analyzátor

Ke stažení