Analýza základních chemikálií

Storage tanks on a chemical production plant
Na této stránce naleznete řešení a informace o analytických technikách pro tyto parametry a procesy:

Analýzy v souladu s mezinárodními standardy

Standards
Chemický průmysl je přísně regulován pomocí značného množství národních a mezinárodních standardů.

Poskytneme Vám přístroje a know-how pro naplnění a dodržené těchto standardů.

> Zjistěte jak splnit všechny požadavky – Metrohm nabízí řešení


Nečistoty v kyselině sírové

Jednou z nejvíce vyráběných chemikálií na světě je kyselina sírová. Je opravdu tak nepostradatelná, že společně s výrobou chlóru je někdy považována za ukazatel ekonomického rozvoje země. Dříve označována jako vitriolový olej, je známa již po dlouhou dobu.

Velká část vyrobené kyseliny sírové je využívána v zemědělství jako hnojivo. Nicméně seznam využití kyseliny sírové je rozsáhlý a zahrnuje mimo jiné:

 • Výroba čisticích prostředků
 • Výroba baterií (jako elektrolyt)
 • Farmaceutický průmysl
 • Chemický průmysl
 • Výroba pryskyřic, barev, inkoustů, barviv a polymeru

Pro velkou většinu použití musí kyselina sírová dosahovat dostatečné čistoty. Metrohm nabízí několik technik a aplikací pro stanovení nečistot. Více viz níže.

Nečistoty – přechodné kovy

Nečistoty přechodných kovů v kyselině sírové se dají lehce a přesně stanovit pomocí voltametrie. Snadno použitelná, nenáročná na údržbu a robustní elektroda Multi-Mode Electrode ve spojení s voltametrickým systémem umožňuje stanovovat následující kovy:

 • Chrom (s DTPA) pomocí adsorptivní stripping voltametrie
 • Molybden pomocí polarografie v roztoku kyseliny dusičné
 • Nikl a kobalt pomocí adsorptivní stripping voltametrie s dimethylglyoximem (DMG) jako komplexačním činidlem
 • Železo pomocí adsorptivní stripping voltametrie s 1-nitroso-2-naphtholem (1N2N) jako komplexačním činidlem

> Více o voltametrii

> Více o Multi-Mode Electrode pro

Ke stažení

Stanovení fluoru, chloru a dusičnanu iontovou chromatografií

Iontová chromatografie je schopná stanovit fluoridy, chloridy a dusičnany v koncentrované kyselině sírové (96% až 98%) za pomoci vodivostní detekce a sekvenční suprese.

> Více o iontové chromatografii

Ke stažení

Stanovení vody v základních chemikáliích – pevné látky, kapaliny, plyny

Vždy, když přijde na stanovení vody, je titrace dle Karl-Fishera vhodnou metodou. V podstatě můžeme stanovit vodu v jakékoliv chemikálii bez ohledu na to, zda se jedná o pevnou látku, kapalinu nebo plyn.

Zde jsme se zaměřili na její stanovení v solích, kapalinách, plynech a zejména v základních chemikáliích pro další výrobu. Bylo by mimo rozsah této stránky poskytnout kompletní přehled téměř nepočitatelného množství chemikálií, u kterých je stanovení vody pomocí KF titrace proveditelné.

Nicméně pokud se chcete dozvědět více, je k dispozici ke stažení obsáhlá monografie.

> Více o stanovení vody v pevných látkách

> Více o stanovení vody v kapalinách

> Více o stanovení vody v plynech

Soubory ke stažení

Analýzy v chlor-alakalickém procesu

Chlor je číslo 7 na seznamu nejvíce vyráběných chemikálií. Je základem pro výrobu celé řady meziproduktů, které se následně používají jako výchozí suroviny v petrolejářském průmyslu, při výrobě hliníku, papíru a buničiny nebo ve farmaceutické výrobě (chlor je využíván k výrobě 80% léčiv).

Největší část – okolo 95% - chloru je vyráběna za pomoci chlor-alkalického procesu. V tomto procesu jsou chlor a hydroxid sodný získávány elektrolýzou roztoku chloridu sodného. Hydroxid sodný, další důležitá základní chemikálie, je využíván v mnoha chemických procesech. Známy jsou tři metody elektrolýzy v chlor-alkalickém procesu – amalgámový, diafragmový a membránový způsob.

Pro zaručení účinnosti celého procesu je nutné, aby solný roztok byl bez nečistot. V tomto ohledu je chemická analýza nepostradatelnou součástí celého procesu.

Přečtěte si níže, co nabízíme pro analýzu solného roztoku chloridu sodného.

Stanovení iontů v solném roztoku a v alkalickém hydroxidu pomocí iontové chromatografie

Iontová chromatografie je nanejvýše vhodná pro stanovení kationtů (lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík a stroncium) a aniontů (chloridy, sírany) v solném roztoku chloridu sodného a v alkalickém hydroxidu. Tato metoda využívá vodivostní detekce.

> Více o iontové chromatografii

Ke stažení

Titrace: jedna metoda pro více parametrů

Titrace je všestrannou metodou umožňující různorodé analýzy. Metrohm vyvinul aplikace pro potenciometrické, fotometrické a termometrické titrace v solném roztoku pro stanovení např. sodíku, halidů, síranů nebo vápníků.

> Více o potenciometrické titrace

> Více o termometrické titraci

> Více o fotometrické titraci

Ke stažení

Jod v solném roztoku pomocí voltametrie

Nejvíce využívaným způsobem při elektrolytické výrobě chloru je membránový způsob. Aby celý proces probíhal s dostatečnou účinností, je nutné zajistit vysokou čistotu solného roztoku. Jednou z nečistot, která může být monitorována, je jod. Důvodem je, že jod okamžitě oxiduje na anodě v elektrolytické lázni. Výsledkem oxidace jsou sraženiny uvnitř iontoměničové membrány a ty pak snižují životnost membrány.

Voltametrie je předurčena pro stanovení jodu v solném roztoku. Metoda je přímá, finančně nenáročná, poskytující vysoce přesné a správné výsledky.
> Více o voltametrii

Ke stažení

Procesní řešení pro saturované solné lázně

Pokud potřebujete monitorovat solné lázně, mohli by Vás zajímat tyto aplikace:

> Vápník a hořčík v solné lázni

> Monitorování v Solvay procesu


Močovina: zrození moderní organické chemie

Pro chemiky je močovina unikátní substance. Byla to první organická sloučenina vyrobená z anorganických materiálů – síranu amonného a kyanatanu stříbrného. Syntéza močoviny ukončila oblíbenou myšlenku vitalismu, podle které pouze živé organismy jsou schopny za pomoci tzv. vitální síly produkovat organické sloučeniny. Syntéza byla provedena v roce 1828 Friedrichem Wöhlerem a je považována za zrod organické chemie.

Friedrich Wöhler, discoverer of urea synthesis
Celosvětová produkce močoviny přesahuje 150 miliónů tun za rok a je právem mezi top 10 vyráběnými organickými sloučeninami. Je používána v zemědělství jako dusíkaté hnojivo a hraje tak důležitou roli při produkci jídla pro rostoucí světovou populaci.

Močovina je ale využívána i v dalších průmyslových odvětvích, např.:
 • Dermatologické produkty v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.
 • Jako aditivum pro snížení polutantů ve výfukových plynech v automobilovém průmyslu (DEF, AdBlue).
 • Vstupní surovina pro výrobu melaninu a močovino-formaldehydových pryskyřic v průmyslu zabývajícím se polymery.

Stanovení močoviny

Urea can be determined accurately by titration with thermometric detection. In this application, urea is dissolved in glacial acetic acid and titrated with trifluoromethanesulfonic acid using isobutyl vinyl ether as a thermometric endpoint indicator. This method can also be fully automated.

> Learn more about thermometric titration

> Learn more about automation

Ke stažení

Stanovení nečistot v močovině

Analytical techniques are required to determine the purity of urea. Ion chromatography is an excellent technique for impurity analysis. Using anion chromatography with chemical suppression and conductivity detection, you can analyze traces of impurities reliably and accurately, e.g., chloride, cyanate, nitrate, and sulfate.

In addition, in urea-based fertilizers, ion chromatography can determine residual ammonium and guanidinium.

> Learn more about Metrohm ion chromatography

Downloads

Testimonials

Evonik Goldschmidt GmbH

"Pracuji s Metrohm již 24 let a ještě nikdy mě nezklamal."

Christian Goetz, deputy manager of "Silicons" QC laboratory at Evonik Goldschmidt GmbH

Sigma-Aldrich

"Vybrali jsme si Metrohm, protože jejich systémy jsou robustní, všestranné a jednoduché na ovládání."

Daniel Matuschka, QC lab technician, Sigma-Aldrich, Steinheim (Germany)

Bernd Kraft GmbH

"We decided to go with Metrohm due to the exceptional application support we get, the robust suppressor and the modular design of the system."

Dieter Bossmann, Laboratory Manager, Bernd Kraft, Germany