Zvolte odvětví

Analýza v životním prostředí

Petrochemická analýza a analýza biopaliv

Farmaceutická analýza

Analýza v životním prostředí

Analýza složek životního prostředí vyžaduje mezinárodně uznávané standardy definující testovací metody a limity. Metrohm přístroje a aplikace splňují celou řadu mezinárodních environmentálních standardů.

V životním prostředí se vyskytuje bezpočet cizorodých látek a to ve všech jeho složkách: ve vodě, půdě (nebo sedimentech), vzduchu i v živých organismech. Jen a pouze tehdy, když známe typ a množství těchto kontaminantů, můžeme chránit životní prostředí a jeho obyvatele. 

Vzduch

Vzduch je heterogenní směs dobře rozptýlených pevných nebo kapalných částic v plynu (vzduchu). Vzorkování zahrnuje jak filtraci, tak i nepřetržité metody. Zatímco první typ je offline a poskytuje data až po době nezbytné pro akumulaci vzorku a jeho následné anaýze, druhý typ nepřetržitě využívá velice účinných autosamplerů, které pracují online. Oba typy lze samozřejmě spojit do jednoho nebo více účinnějších analyzátorů – inline systémů.

Čtěte dál

Půda

Půda je vícesložkovým systémem, ve kterém koexistují všechny sféry. Řádná příprava vzorku je proto klíčem k přesné a správné analýze půdy. Nabízíme Vám řadu technik pro úpravu vzorků s příslušnými metodami pro různé typy půd a sedimentů.

Čtěte dál

Voda

Stovky tisíců látek produkovaných ve velkém průmyslovém měřítku končí v našich vodních zdrojích. Tyto vodní zdroje chrání celá řada předpisů a norem.

 
Aby bylo možné tyto předpisy dodržovat, nabízíme Vám celou řadu kvalitních přístrojů a aplikací pro všechny typy vzorků vod. 

Čtěte dál

Petrochemická analýza a analýza biopaliv

Surová ropa je velmi komplexní směs uhlovodíků. Prostřednictvím odsolování, destilace a konverze je transformována do frakcí kvalitnějších uhlovodíků, jako jsou parafiny, aromáty, naftaleny a olefiny. Různé poměry těchto takzvaných PIANO sloučenin se smíchají, čímž se získají různé druhy paliv a maziv. Stále častěji jsou fosilní paliva smíchávána s biopalivy.

Jak mísení tak i rafinace jsou náročné a vyžadují přesnou a spolehlivou analýzu. Bez ohledu na to, pracujete s fosilními nebo biogenními výrobky, jsme zde pro Vás, pokud jde o jejich analýzu v souladu s mezinárodními standardy.

Paliva - parafíny, aromáty, cykloalkany, olefin

Parafíny, aromáty, cykloalkany a olefiny jsou hlavní petrochemické třídy, z nichž pochází stovky látek, které tvoří těkavé a částečně těkavé fosilní paliva (např. benzín a nafta). Komplex složení paliv vyžaduje rychlé a přesné metody analýzy a to jak v laboratoři, tak i v procesu.

Čtěte dál

Biopaliva

Velké množství výzkumu je prováděno na pokročilých biopalivových technologiích, které minimalizují dopad na životní prostředí a které nejsou závislé na vstupních potravinových surovinách a velkých zemědělských oblastech. Ve střednědobém horizontu, mají biopaliva příští generace potenciál stát se rozhodující součástí naší energetické budoucnosti. V této souvislosti hraje analýza biopaliv rozhodující roli, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje tak i výroby.

Čtěte dál

Lubrikanty

Lubrikanty obsahují základní olej a velké množství přísad k dodání žádoucích vlastností. Zatímco základní olej je minerální, syntetický nebo rostlinného původu, hlavními aditivy jsou antioxidanty, detergenty, inhibitory koroze, zlepšovače viskozity, atd. Při analýze chemických a fyzikálních vlastností lubrikantů je třeba zvážit zejména přísady.

Čtěte dál

Farmaceutická analýza

Farmaceutická analýza zaručuje bezpečnost léku poskytnutím informací o identitě, obsahu, kvalitě, čistotě a stability farmaceutických výrobků za pomoci analytické chemie. Metrohm vám nabízí širokou škálu nástrojů a aplikací pro kontrolu kvality, pro monitorování a zlepšování výroby léčiv. S nesčetným množstvím lékopisů – kompatibilními analytickými metodami, jsme pro Vás kvalifikovaným partnerem pro všechny otázky týkající se chemicko-farmaceutických analýz a analytických metod validace.

V souladu s mezinárodními lékopisy a různými směrnicemi, nabízí Metrohm analýzu aktivních farmaceutických látek (API), pomocných látek, nečistot, farmaceutických řešení stejně jako farmaceutických výchozích surovin a hotových farmaceutických výrobků (FPP). Navíc nabízíme řadu mokrých chemických metod pro atline a on-line řízení procesů, jakož i in-line monitorovací metody pro zajištění nákladově efektivních výrobních procesů, které uspokojí veškeré regulační požadavky.

Aktivní farmaceutické látky (API)

API se používá k léčbě, zmírnění, prevenci nebo identifikaci nemocí a chorob. Jsou přítomny v malých množstvích a cílem je obnovit fyziologické funkce člověka. Seznam monografií v mezinárodních lékopisech poskytuje podrobné popisy zkušebních metod, testů a požadavků.

Čtěte dál

Nečistoty

Nečistoty mohou pocházet především z výchozích materiálů anebo vznikat v průběhu syntézy účinných farmaceutických látek. Jsou sledovány podle obou směrnic ICH (Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registraci humánních léčivých přípravků) v a lékopisech. Dokonce i malé koncentrace nečistot mohou mít významné vedlejší účinky.

Čtěte dál

Farmaceutický výrobní proces

Úspěšný proces sledování závisí do značné míry na moderní analytické metodě a iontové spektroskopii. Zatímco bývalé - většinou mokré chemické metody - jsou přednostně měřeny on-line a atline, NIR spektroskopie je ideálním nástrojem pro sledování inline a to zejména s ohledem na FDA’s PAT a QbD iniciativy.

Čtěte dál

Analýza potravin a nápojů

Analýza povrchových úprav

Energetika a elektrárny

Potraviny a nápoje

Dnešní potraviny a nápoje (F & B) jsou mnohem víc než jen jednoduché «ekologické paliva» potřebné pro přežití. Jsou také zdrojem pro udržení zdraví a posílení našeho organismu. Se stále rostoucím počtem zpracovaných potravin jsou nároky kladené na kvalitu a bezpečnost potravin stále přísnější. O to více tím, protože potraviny jsou velmi složité materiály - náchylné k degradaci a kontaminaci.

Analytická chemie zajišťuje, aby spotřebitelé získali bezpečné a hygienicky ošetřené potraviny, které jsou v souladu s regulačními požadavky. Informace o živinách, vystopovatelnost jídla a ochrana proti padělání jsou další výzvy. Z procesního hlediska vybízí analytická chemie výrobce k optimalizaci kvality a k zvýšení výnosů tím, že nabízí bytelný, efektivní a citlivé přístroje.

Nápoje a pitná voda

Voda je nejdůležitějším života udržujícím zdrojem pro většinu organismů. To je hlavní složka nápojů, kterou lze nalézt v téměř všech potravinách. Pokud někdo ví jak analyzovat vodu a nápoje, tak je to Metrohm; více než 270 aplikací svědčí o této odbornosti. 

Čtěte dál

Mléko a mléčné výrobky

Mléko obsahuje téměř všechny živiny nezbytné pro přežití: tuk, kvalitní bílkoviny, sacharidy, vitaminy a minerály. Je to naše první jídlo a jako surovina nabízí neuvěřitelně propracované možnosti. Mléčné výrobky jsou pravděpodobně nejrozmanitější ze všech skupin potravin. Vzhledem k proteinu a tuku matrici, vyžadují mléko a mléčné vzorky přípravu. Metrohm nástroje byly vyvinuty v reakci na tyto zdlouhavé úkoly, které jsou rovněž náchylné k chybám. Naše přístroje jsou rychlé, přesné a hospodárné. 

Čtěte dál

Jedlé tuky a oleje

Tuky a oleje jsou hlavní součástí naší výživy a plní velké množství funkcí, od přidávání příchutě a textury až po funkci teplonosného média. Rozhodující je určení nutriční hodnoty potravin obsahujících tuky a oleje (margarín, majonéza, nudle, ořechy, atd.), stanovení tukových parametrů (např. jód, peroxid a hodnotu kyseliny), stejně jako obsah iontu a vody. Vzhledem k tomu, že tuky a oleje jsou náchylné k poškození, je potřebné i stanovení oxidační stability. Tyto analýzy jsou základní kompetencí Metrohm.

Čtěte dál
Potah a úprava povrchu pomocí techniky galvanizace je vysoce sofistikovaný proces. Ať už je to úprava kovových částí nebo povrch desek s plošnými spoji, požadované jakosti u meziproduktů a konečných produktů se dosáhne pouze tehdy, když je správné složení procesních koupelí. K tomu, aby bylo možné řídit produkci co nejefektivněji, je naprosto nezbytné zohlednit rostoucí náklady na suroviny a energie.

Jako přední výrobce přístrojů pro chemickou analýzu víme o dokončení povrchu pomocí technik pro elektrolytické pokovování. Nabízíme Vám nejmodernější instrumentaci pro kontrolu a optimalizaci kvality Vašich povrchových procesů - a to jak v laboratoři, tak v prostředí procesu. 

> Čtěte více 

Kontrola kvality základních chemikálií

Zjistěte způsoby kontroly kvality vstupných chemikálií a surovin v pokovovacích lázních.

Čtěte dál..

Monitorování hlavních složek v lázních

Zjistěte co můžeme nabídnout pro monitorování základních složek v pokovovacích lázních.

Čtěte dál …

Monitorování sekundárních složek v lázních

Přečtěte si více o našem analytickém řešení pro monitorování organických a anorganických přísadách v pokovovacích lázních

Čtěte dál …

Energetika a analýzy v elektrárnách

Růst populace - asi 80 milionů ročně - a industrializace zemí vytvářejí obrovské potřeby elektrické energie. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) globální poptávka po energii vzroste asi o 65% do roku 2035. Velkou část potřebného množství energie budou nadále poskytovat tepelné a jaderné elektrárny. "Obnovitelné zdroje energie" jako je fotovoltaika (PV) bude další důležitý zdroj našich dodávek energie. Dodávky energie z obnovitelných zdrojů do rozvodných sítí vyžaduje výkonné zařízení pro skladování a konverzi energie, například superkondenzátory, baterie nebo palivové články.

Aby tyto technologie pracovaly s maximální účinností, všechny stupně výroby energie musí pracovat na nejvyšší úrovni. Ať už je to sledování chemismu vody v tepelných elektrárnách, chemické procesy solárních článků a elektrolytů baterií nebo elektrochemické měření zařízení pro skladování energie. Metrohm poskytuje pro všechny tyto úkoly příslušné analytické řešení.

Analýzy v elektrárnách

Převážná část elektrické energie se vyrábí z fosilních paliv nebo v jaderných elektrárnách. Tyto způsoby výroby energie zahrnují okruhy voda-pára, které pohánějí turbíny. Extrémní podmínky v reaktorech přispívají ke korozi, která snižuje výkon elektrárny, způsobuje prostoje nebo může dokonce ohrozit bezpečnost elektrárny.
To je důvod, proč je sledování chemismu vody v elektrárnách nesmírně důležité. Přečtěte si více o problémech jimž čelí elektrárny a jaká řešení může poskytnout Metrohm:

Měření koroze Chemie vody pro dva vodní okruhy Chemie vody pro tři vodní okruhy

Fotovoltaika

Fotovoltaické (PV) články nebo solární články přeměňují energii světla přímo na elektrickou energii. Běžné materiály se skládají z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku, tenkovrstvých solárních článků, nebo vícevrstvých buněk třetí generace.

Kromě plně integrované analýzy lázní pro krystalický křemík, tenký film (CIS / CIGS, CdTe, a-Si), a další typy cel nabízíme real-time metody pro řízení leptání a vlastností povrchů. Dále zajišťujeme přístroje a metody pro jednoduchou analýzu (foto-) elektrochemických procesů v článcích citlivých na barvu a veškerých dalších solárních článcích.

Fotovoltaika

Skladování a konverze energie

Nabídka energie se s poptávkou jen zřídka shodují. Zejména energie z obnovitelných zdrojů se nedají velmi efektivně skladovat a v případě potřeby proto často nejsou k dispozici. Elektrochemické, chemické a elektrické skladovací systémy energie (EES) - zejména baterie, superkondenzátory a palivové články - jsou slibné prostředky, které by mohly v budoucnu vyvažovat poptávky po energii.

Metrohm je elektrochemie a na celém světě využívají vědci naše sofistikované přístroje pro výrobu, charakterizaci a vývoj materiálů a cel.

Skladování a konverze energie

Analýzy polymérů a plastů

Chemie

Defense and Security

Analýza polymerů a plastů

Syntetické polymery a plasty jsou základem moderního života. Díky své univerzálnosti a fyzikálním vlastnostem, plasty a polymery dobyly téměř každý aspekt moderního života: letadla a automobily, balení všeho druhu, lékařská zařízení a produkty, elektroniku a nespočetně více. Bez kvalitních a high-tech plastů by většina produktů, které používáme dnes v každodenním životě vypadala úplně jinak.

Výroba polymerů je náročný proces, ve kterém procházejí vysoce čisté suroviny složitými reakcemi, aby se změnily na polymery, pryskyřice, kaučuk a gumy. Pro zajištění, že tyto výrobky vyhovují specifikacím, musí být materiály a procesy sledovány v rámci celého výrobního procesu. Díky tomu je nezbytné použití specifických a vysoce přesných analytických technik. My v Metrohm jsme odhodláni Vám poskytnout instrumentaci a zkušenosti pro vyřešení vaší analytické úlohy při analýze polymerů. 

Kontrola kvality surovin

Kvalita surovin používaných k výrobě polymerů je kritická z hlediska konečného produktu. Nekvalitní suroviny s určitostí přinášejí nekvalitní polymery. Kromě kvality, i aspekty jako je trvání výroby, efektivita a přesnost hrají klíčovou roli ve vstupní kontroly. Zjistěte, co vám nabízí Metrohm, aby vaše kontrola materiálů byla jednodušší, rychlejší a přesnější. 

Čtěte dál

Monitorování reakce

Polymerační reakce je klíčovým bodem při výrobě polymerů. V tomto kroku procesu nesmíte ponechat nic náhodě. Proto potřebujete funkční metody, které monitorují kde reakce probíhá a přináší okamžité výsledky. Podívejte na naše řešení pro monitorování reakcí: paletu spektroskopických přístrojů, které přinášejí výsledky v reálném čase a procesní analyzátory, které provádějí online analýzu automaticky a přesně. 

Čtěte dál

Kontrola kvality polymerů

Polymery jsou výsledkem komplexních reakcí a procesů zahrnujících různé suroviny a přísady. Konečný produkt musí být proto pečlivě kontrolován, aby se zajistilo, že splňuje všechny specifikace. Naše přístroje a aplikace vám umožní stanovovat různé látky a parametry, včetně aditiv, stupně kopolymerů, obsah vody, halogenů a zbytkových monomerů nebo nečistot. 

Čtěte dál

Chemie

Základní chemikálie jsou jednoduché, prosté chemické substance, které se vyrábějí ve velkém měřítku. Rozdělují se na anorganické a organické chemikálie. Zatímco anorganické chemikálie (kyseliny, alkálie, soli, atd.) jsou získávány z minerálů a hrají důležitou roli v podstatě ve všech průmyslových procesech, organické chemikálie jsou téměř výhradně vyráběny z ropy, uhlí a zemního plynu. Jsou přeměňovány v jednoduché základní stavební jednotky a následně použity pro přípravu velkého množství dalších meziproduktů.

V chemickém průmyslu je čistota chemikálií na prvním, druhém i třetím místě. Nabízíme příslušné přístrojové vybavení a potřebné know-how pro analýzu jakékoliv základní chemikáli.

Základní chemikálie

Základní chemikálie jsou jednoduché, prosté chemické substance, které se vyrábějí ve velkém měřítku. Rozdělují se na anorganické a organické chemikálie. Zatímco anorganické chemikálie (kyseliny, alkálie, soli, atd.) jsou získávány z minerálů a hrají důležitou roli v podstatě ve všech průmyslových procesech, organické chemikálie jsou téměř výhradně vyráběny z ropy, uhlí a zemního plynu. Jsou přeměňovány v jednoduché základní stavební jednotky a následně použity pro přípravu velkého množství dalších meziproduktů.

V chemickém průmyslu je čistota chemikálií na prvním, druhém i třetím místě. Nabízíme příslušné přístrojové vybavení a potřebné know-how pro analýzu jakékoliv základní chemikáli.

Více informací ...

Rozpouštědla a barviva

Jedním z nejčastěji používaným pracovním prostředím při chemických syntézách jsou rozpouštědla. Pomáhají při ohřevu a přenosu hmoty, umožňují separaci a čištění, zajišťují dopravu povrchových filmů, pigmentů a barviv. Komplikované složení barvicích roztoků nebo suspenzí, zejména s ohledem na jejich vazebnou kapacitu na substrát, vyžaduje špičkové analytické metody.

Pro Metrohm je analytická chemie základním kamenem. Metrohm nabízí pestrou paletu analytických technik pro kontrolu kvality rozpouštědel a barviv.

Více informací o analýze rozpouštědel Více informací o analýze barviv

Provoz elektrárny

Při provozu elektrárny jsou produktivita, bezpečnost i nízké provozních náklady důležitými faktory. Toto vše je závislé na důsledné kontrole celého procesu, která je  realizovana sledováním důležitých procesních parametrů (často ve výbušninách, prachu, korozi a nežádoucím prostředí) v reálném čase i v částečně reálném čase.

Naše robustní procesní analyzátory jsou stvořeny právě pro tyto účely. Sledují fyzikálně-chemické změny v chemických procesech a monitorují kompletní odpadní toky. Mimo to, nabízíme přístroje a metody pro sledování koroze v parovodním potrubí – od korozní speciační analýzy a sledování inhibitorů koroze až po elektrochemickou analýzu.

Více informací ...
Reliable equipment, dependable performance under extreme conditions, effective defense against immediate threats – such requirements demand precise analytics.

Metrohm offers robust, accurate solutions for applications in the defense and security sector. With our instruments, you can perform water quality analysis in accordance with national and international standards. Furthermore, we provide handheld analyzers for the identification of chemical agents, hazardous materials, illegal substances, and explosives.

> Learn more about our solutions for the defense and security industry